Til hovedinnhold

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Artikler

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

Anskaffelser og offentlig støtte

Anskaffelser og offentlig støtte

Kompetanseområdet anskaffelser og offentlig støtte omfatter særlig bistand ved anvendelse av regelverket om offentlige anskaffelser og EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Arbeidsliv

Arbeidsliv

KS Advokatene bistår med rådgivning og prosedyre ved tvister etter tariffavtaler og i arbeidsrettssaker, herunder ved oppsigelse eller avskjed, virksomhetsoverdragelse, omorganisering og nedbemanning.

Eiendomsskatt, skatt og avgift

Eiendomsskatt, skatt og avgift

KS Advokatene har særlig kompetanse innen eiendomsskatt og bistår også ved MVA-spørsmål og i alminnelige skattesaker av relevans for kommunene.

Erstatningsrett

Erstatningsrett

KS Advokatene bistår i saker om erstatningskrav innen kontorets kompetanseområder, og fører jevnlig saker for domstolene. Bistanden dekker både alminnelig og spesiell erstatningsrett, herunder naturskade.

Fast eiendom

Fast eiendom

Kontorets bistand innen fast eiendom omfatter blant annet plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, vei, vann og avløp, tomtefeste og havne- og farvannsloven, samt kjøp, salg og utleie av eiendom.

Helse, sosial og stønader

Helse, sosial og stønader

Kompetanseområdet Helse, sosial og stønad omfatter blant annet saker knyttet til helse- og sosialytelser, kommunens avtaler med foretak samt lege- og fysioterapeuttjenester og avtaleverket i den forbindelse.

IKT og personvern

IKT og personvern

KS Advokatene bistår blant annet i saker om rettigheter og plikter for registrerte behandlingsansvarlige og databehandlere, reglene om personvernombud , innsyn i epost og kontrolltiltak i arbeidslivet.

Kommunalrett

Kommunalrett

Kontorets bistand innen kommunalrett omfatter blant annet organisering av kommuners oppgaver, kommunenes rettslige handleevne og nasjonale myndigheters styring og kontroll samt forvaltningsrett.

Kontrakter

Kontrakter

Kontoret bistår ved eksisterende kontrakter og ved inngåelse av nye kontrakter med rådgivning, tvisteløsning og forhandlinger.

Natur og miljø

Natur og miljø

Kompetanseområdet Natur og miljø omfatter blant annet saker om forurensning, jord- og miljøvern, naturmangfold og arealplanlegging

Offentlighet

Offentlighet

Kompetanseområdet offentlighet omfatter særlig spørsmål om rett til innsyn i dokumenter, og spesielt bistand knyttet til offentleglova.

Selskaper

Selskaper

KS Advokatene kan bistå ved valg av organisasjonsform, og advokatenes ulike kompetanseområder vil bidra til å finne en best egnet form basert på en samlet vurdering av en rekke momenter.

Skole og barnehage

Skole og barnehage

Kontoret bistår i alle spørsmål innen skole- og barnehagesektoren, herunder vedrørende rett til opplæring, skole- og barnehageorganisering, elevmiljøsaker, pedagogkrav og barnehagefinansiering.