Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Foto: Mostphotos

Seminar: Standard for utbyggingsavtaler

Standard Norge har laget en standard for utbyggingsavtaler; «Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan».  KS har utarbeidet en veileder til hjelp for bruk av blanketten.

Foto: Bly

Opptak: Arbeidslivsfrokost om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering i arbeid

Unntaket fra kvalifikasjonsprinsippet åpner for å gi flere muligheten til å få arbeid i kommunal sektor. Kommunesektoren kan nå gjøre de samme unntakene som staten. - Dette er partssamarbeid på sitt beste, sier leder av Fagforbundet Mette Nord.

Foto: Asplan Viak

Veileder kan hjelpe kommuner til gode utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for både kommuner og utbyggere. KS har fått utarbeidet en veileder til standarden som regulerer bruken av slike avtaler. Se lanseringen av veilederen i opptak her.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om endring i arbeidsmiljøloven

KS bemerker i høringssvaret at vi ønsker å støtte alle forslag som er egnet til å bidra til et enda tryggere og mer forsvarlig arbeidsliv. Det foreligger imidlertid usikkerhet rundt omfanget av kommunenes ansvar og KS ber om at dette spørsmålet avklares.

Foto: Mostphotos, Aleksandr Khakimullin

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Foto: Shutterstock

Bagatellstøtte på pause

EU vedtok rett før jul nytt regelverk for bagatellmessig statsstøtte. Når det tas inn i EØS-avtalen, vil det nye regelverket øke det offentliges handlingsrom for å gi bagatellstøtte.

Les flere artikler