Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Foto: Hyper

HØRING

Høringssvar: Endringer i forvaltningsforskriften

KS støtter departementets forslag, og slutter seg til begrunnelsen for i forvaltningslovforskriften - oppnevning til offentlige verv mv.

Foto: Colourbox.com

HØRING

KS høringssvar: Særlovsgjennomgang

KS slutter seg til de forslag om hjemmelsendringer som departementet foreslår. Endringene vil sikre at kommunesektorens oppgaver fremgår av lov eller forskrift, for å unngå oppgavefordeling gjennom bestemmelser som åpner for delegeringer eller instrukser.

Foto: Michael Coghlan, Flickr

KS Advokatenes årlige arbeidsrettskurs 2023

KS Advokatenes årlige arbeidsrettskurs er 21. og 22. november 2023 på Lillestrøm. Kurset er både fysisk og digitalt.

Foto: Shutterstock

HØRING

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Regjeringen foreslår endringer i plan- og bygningsloven for å gjøre regelverket tydeligere og dermed lettere for kommunene å håndheve, og som også vil styrke forbrukervernet i byggesaker.

Foto: Scanstock

HØRING

NOU 2023:11 Raskt og riktig

En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten med en bred gjennomgang av dagens system og å vurdere nye måter å organisere systemet på og å vurdere forbedringer innenfor dagens organisering.

Foto: KS

Kommunenes dispensasjonspraksis; møter loven behovet?

Kommunenes dispensasjonspraksis fra plan- og bygningsloven varierer. Undersøkelser viser også at det dispenseres i stor grad fra planer der det er vedtatt at det ikke skal bygges. På vegne av KS har Holth & Winge utredet mulige lovendringer.

Les flere artikler