Til hovedinnhold

KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Artikler

Les mer

Foto: KS

Anskaffelsesutvalgets andre delutredning

16. mai ble andre delutredning fra Anskaffelsesutvalget, NOU 2024:9, overrakt næringsminister Cecilie Myrseth. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng har representert KS i utvalget.

Foto: Mostphotos (ID 31033719) Andrey Popov

HØRING

Høringssvar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Personer med nedsatt funksjonsevne møter betydelig utfordringer i samfunnet, enten som rene fysiske hindringer, manglende tilgang til tjenester, medvirkning eller arbeid og aktivitet. KS har gitt høringssvar om hvordan CRPD bør gjennomføres i norsk rett.

Foto: Mostphotos, Aleksandr Khakimullin

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Foto: Bly

Personvernforordningen gjelder også muntlig deling av personopplysninger

EU-domstolen har i en ny dom av 7. mars 2024 (C-740/22) klargjort at muntlig deling av personopplysninger kan omfattes av personvernforordningen (GDPR).

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

HØRING

Høringssvar om sivilbeskyttelsesloven og sivil arbeidskraftberedskap

KS fraråder å gå videre med forslaget slik det foreligger. Det er riktig og viktig å utvikle gode og anvendelige beredskapsbestemmelser også for sivil arbeidsberedskap innen flere kritiske sektorer, men forslaget har enkelte betenkelige sider.

Foto: Dati Bendo

Nye EØS-terskelverdier for 2024-2026

EØS-terskelverdiene justeres annethvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte terskelverdier i Norge. De oppdaterte terskelverdiene trådte i kraft 14. mars 2024.

Les flere artikler