KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Skatteoppkreving

Skatteoppkreving

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. KS går imot forslaget. Det må likevel antas at forslaget blir vedtatt. Vi har derfor startet et arbeid for å ivareta kommunenes interesser i denne saken.

Høringssvar - forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

HØRING

Høringssvar - forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser

KS ser det som positivt at privatrettslige virkninger nå lovreguleres og støtter i det vesentlige forslaget, men ber departementet se nærmere på noen spørsmål.

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

Ber om oppsettende virkning i klagesaker mot vindkraftanlegg

KS har i et brev til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg bedt om at klager i vindkraftsaker gir oppsettende virkning slik at planlagt utbygging stanses mens klagen er under behandling.

Høringssvar om ny forvaltningslov

HØRING

Høringssvar om ny forvaltningslov

KS Advokatene har utarbeidet høringsuttalelsen til NOU 2019:5 - Ny forvaltningslov. KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet, men foreslår også endringer til forslaget.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)

Sertifiseringsordningen skal dokumentere at innkjøpere i offentlig sektor har kompetanse på anskaffelsesfaglige vurderinger og bruk av anskaffelsesregelverket. KS Advokatenes sertifiseringskurs blir tilpasset fagplanen til den nye sertifiseringsordningen.

Les flere artikler