KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Høringssvar - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

HØRING

Høringssvar - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

Det vises til høringsbrev av 16. mars 2021 om forslag til endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven.

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Webinar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

Onsdag 19. mai fra kl. 12.30 kan du følge fagmøtet om hvordan kommunene fremover skal kunne regulere utleie og bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Kommunesektoren har lenge etterlyst hjemler for regulering.

Høringssvar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

HØRING

Høringssvar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler

KS mener forslaget om å gi kommunene en lovhjemmet for å kunne regulere utleie og bruk av el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er godt og har gitt innspill til hvordan en lovhjemmel bør utformes.

Høringssvar: Koronasertifikat - Endringer i smittevernloven

HØRING

Høringssvar: Koronasertifikat - Endringer i smittevernloven

KS mener det kan være et behov for en ordning med koronasertifikat, men anvendelsesområdet må forankres bedre enn det lovforslaget legger opp til og ordningen må være tidsbegrenset.

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

Regjeringen foreslår ingen generelle tiltak om utskilling av virksomhet til egne selskaper eller generelle regler om skatteplikt og separate regnskap for økonomisk aktivitet. Regjeringen vil heller løse saken med sektorvise tiltak.

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

HØRING

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

Kommunesektoren er tett på born og foreldra deira frå før barnet er fødd og til det er myndig. Kommunane har ansvar for mange tenester til born. Desse tenestene skal sikra helse og utvikling og at borna veks opp til å bli gagns menneske.

Les flere artikler