KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Høringssvar om informasjonstilgang for Koronakommisjonen

HØRING

Høringssvar om informasjonstilgang for Koronakommisjonen

Koronakommisjonen vil kunne ha et stort behov for tilgang på informasjon for å kunne utføre sitt oppdrag på en best mulig måte. KS er enig i at det er hensiktsmessig med en lov for å avklare enkelte forhold knyttet til informasjonsinnhentingen.

Espen Berntsen Kheradmandi

Espen Berntsen Kheradmandi

Espen Berntsen Kheradmandi er advokat. Ta kontakt på Espen.Berntsen.Kheradmandi@ks.no eller på mobil 90 68 91 47.

Medfører Coca-Cola-dommen at mer reisetid skal regnes som arbeidstid?

Medfører Coca-Cola-dommen at mer reisetid skal regnes som arbeidstid?

Svaret er nei da det klare utgangspunktet fortsatt er at reisetid til og fra et fast oppmøtested ikke er arbeidstid. Avgjørelsen innebærer ikke noe nytt for spørsmålet om lønn dersom reisetiden er arbeidstid.

Høringssvar om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

HØRING

Høringssvar om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Lovforslaget innebærer å unnta tiltak fra krav om søknad og tillatelse - forutsatt at vilkårene for unntak er oppfylt. Det innebærer tilsidesettelse av lovgivningen. Etter KS' mening kunne lovforslagets formål oppnås med mindre inngripende endringer.

Lovarbeid med midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Lovarbeid med midlertidige endringer i plan- og bygningsloven

Som følge av Covid-19-utbruddet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert til en prosess med å se på behov for, samt utvikle, midlertidige endringer i plan- og bygningsloven.

Høyringsfråsegn om midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda

HØRING

Høyringsfråsegn om midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda

KS deler vurderinga av at det er behov for å gjera endringar i saker som skal behandlast i fylkesnemndene etter barnevernlova, smittevernlova og helse- og omsorgstenestelova. KS støttar likevel ikkje alle forslaga og grunngjer dette nærare nedanfor.

Les flere artikler