KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

KS fornøyd med forslag om sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om «like vilkår»

Regjeringen foreslår ingen generelle tiltak om utskilling av virksomhet til egne selskaper eller generelle regler om skatteplikt og separate regnskap for økonomisk aktivitet. Regjeringen vil heller løse saken med sektorvise tiltak.

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

HØRING

Høyringssvar frå KS - NOU 2020:14 Ny barnelov

Kommunesektoren er tett på born og foreldra deira frå før barnet er fødd og til det er myndig. Kommunane har ansvar for mange tenester til born. Desse tenestene skal sikra helse og utvikling og at borna veks opp til å bli gagns menneske.

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Økt juridisk tilstedeværelse i nord

Advokatene i KS har sitt hovedkontor i Kommunenes hus i Oslo, og har også advokater i Kristiansand ved KS' regionkontor i Agder. Nå styrker KS den juridiske bistanden til kommunene ved å lokalisere advokater fast også i Nord-Norge.

Høringssvar: Veileder om taushetsplikt m.v.

HØRING

Høringssvar: Veileder om taushetsplikt m.v.

Svaret er basert på høringsbrev og høringsnotat av 15.02.2021 med utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

Kurs i forvaltningsrett for kommunene

Kurs i forvaltningsrett for kommunene

Nå er tiden inne for årets kurs i forvaltningsrett 15.–16. april. Etter mange gode tilbakemeldinger fortsetter vi suksessen. Vi har valgt å fokusere på enda flere caser som er knyttet til erfarte problemområder i kommunal sektor.

Høringssvar om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

HØRING

Høringssvar om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

KS støtter forslagene om forenkling av reglene om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet og har ingen merknader til de konkrete forslagene.

Les flere artikler