KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Skatteoppkreving

Skatteoppkreving

Regjeringen vil overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. KS arbeider for å ivareta kommunenes interesser i prosessen.

Høringssvar om KS' forhold til ny arkivlov

HØRING

Høringssvar om KS' forhold til ny arkivlov

Lovforslaget innebærer en utvidelse av anvendelsesområde for arkivloven. Loven foreslås å gjelde for selvstendige offentlige virksomheter uavhengig av organisasjonsform. Dermed omfattes også KS av loven.

Nye varslingsregler gjelder fra 1. januar

Nye varslingsregler gjelder fra 1. januar

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A trådte i kraft 1. januar 2020. KS anbefaler at varslingsrutiner og annen informasjon om varsling oppdateres i tråd med de nye bestemmelsene.

Høringssvar om tvangsbegrensningsloven

HØRING

Høringssvar om tvangsbegrensningsloven

KS har uttalt seg om NOU 2019:14 Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. KS mener utvalgets intensjon om å begrense bruk av unødig tvang er god, men lovutkastet har så store svakheter at det bør forkastes.

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

Erstatningskrav mot kommunen som følge av mobbing

KS Advokatene bistår jevnlig kommuner i rettssaker hvor elever fremmer erstatningskrav mot kommunen som følge av anført mobbing i grunnskolen. Advokatene Øyvind Renslo og Andreas Dag Nilsen gir her en kort oversikt over vilkårene for å kreve erstatning.

Høringssvar om forslag til krisefullmaktslov

HØRING

Høringssvar om forslag til krisefullmaktslov

Beredskapshjemmelsutvalget konkluderer med at det bør innføres en egen krisefullmaktslov. KS' anbefaling er at regjeringen ikke fremmer lovforslag basert på utredningens konklusjon.

Les flere artikler