KS Advokatene

KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.

Les mer

Alle landets kommuner har mottatt et prosessvarsel

Alle landets kommuner har mottatt et prosessvarsel

KS Advokatene er kjent med alle landets kommuner har mottatt et prosessvarsel fra de nordiske folkekirkene i Sverige, Finland og Island. Det gjelder krav om tilskudd etter trossamfunnsloven § 19, jf. § 19 a.

Høringssvar om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

HØRING

Høringssvar om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte i folkevalgte organer som fjernmøte. KS stiller seg positive til denne lovendringen som en midlertidig ordning.

Ikke lønnsomt å innføre utskillingsplikt

Ikke lønnsomt å innføre utskillingsplikt

Det er hverken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller nødvendig som følge av EØS-avtalen å skille ut tjenester kommuner yter i konkurranse med private aktører.

Høringssvar om informasjonstilgang for Koronakommisjonen

HØRING

Høringssvar om informasjonstilgang for Koronakommisjonen

Koronakommisjonen vil kunne ha et stort behov for tilgang på informasjon for å kunne utføre sitt oppdrag på en best mulig måte. KS er enig i at det er hensiktsmessig med en lov for å avklare enkelte forhold knyttet til informasjonsinnhentingen.

Espen Berntsen Kheradmandi

Espen Berntsen Kheradmandi

Espen Berntsen Kheradmandi er advokat. Ta kontakt på Espen.Berntsen.Kheradmandi@ks.no eller på mobil 90 68 91 47.

Medfører Coca-Cola-dommen at mer reisetid skal regnes som arbeidstid?

Medfører Coca-Cola-dommen at mer reisetid skal regnes som arbeidstid?

Svaret er nei da det klare utgangspunktet fortsatt er at reisetid til og fra et fast oppmøtested ikke er arbeidstid. Avgjørelsen innebærer ikke noe nytt for spørsmålet om lønn dersom reisetiden er arbeidstid.

Les flere artikler