Erstatningsrett

KS Advokatene bistår i saker om erstatningskrav innen kontorets kompetanseområder, og fører jevnlig saker for domstolene. Bistanden dekker både alminnelig og spesiell erstatningsrett, herunder naturskade.

SISTE OM KS ADVOKATENE

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.

Kompetanseområder

Kompetanseområder

KS Advokatene har en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. De viktigste kompetanseområdene er listet opp nedenfor, men advokatene yter også juridisk bistand utenfor disse.

Våre advokater

Våre advokater

KS Advokatene yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Ved siden av direkte rådgivning har advokatene til enhver tid en rekke prosedyreoppdrag for alle rettsinstanser, og bistår også i forhandlinger.

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Høyesterett har i dom 29. november 2021 (HR-2021-2342-A) lagt til grunn at formannskapsmedlemmer og varamedlemmer til formannskapet er valgbare til meddommerutvalg.

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

HØRING

Høringssvar om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

KS mener en kollektiv søksmålsrett vil føre til et tosporet system; hvor på den ene side Arbeidstilsynet har kompetanse til å gi pålegg og ilegge overtredelsesgebyr, og på den andre side fagforeninger har adgang til å ta ut søksmål om de samme forhold.

Høringssvar om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

HØRING

Høringssvar om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Tilgjengelighetsdirektivet gjelder alle samfunnsområder og vil kunne bidra til å bedre tilgangen til samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. KS støtter Kulturdepartementets forslag på en del områder, men er samtidig kritisk på andre områder.

Les flere artikler

KONTAKT