Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner.

Om Partnerskap for radikal innovasjon (PRI)

Om Partnerskap for radikal innovasjon (PRI)

Felles innsats og partnerskap på tvers av tradisjonelle skillelinjer må til for å finne bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

PRI på 1 2 3

PRI på 1 2 3

Her kan du se opptak av et webinar der hovedprosjektene ble presentert. Du får også en innføring i metoden og arbeidsverktøy og bidrag fra flere av samarbeidspartnerne.

Har vi en offentlig sektor som er tilpasset vår tid?

Har vi en offentlig sektor som er tilpasset vår tid?

Hva må vi gjøre radikalt annerledes for å ruste alle barn og unge til utdanning og arbeid? En kartlegging skal belyse hva som hindrer oss i å lykkes i arbeidet med utsatte barn og unge.

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Kommunesektorens policy lab: metodikk for systeminnovasjon

Innovasjonsprosjekter begrenses ofte av reguleringer som låser fast dagens praksis. En forstudie samler internasjonale erfaringer og utvikle et konsept for kommunesektorens policy lab.

Porteføljen

Porteføljen

Hovedprosjektene er delt i temaene ungt utenforskap og den demografiske utviklingen. Her kan du lese mer om porteføljeforvaltningen og de ulike prosjektene.

Sammensatte problemer lar seg ikke løse på tradisjonelt vis, men krever samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Vi håper at ved å jobbe i partnerskap med medlemmer, og andre sentrale samfunnsaktører, vil vi greie å utvikle en bærekraftig offentlig sektor for fremtiden.
Lasse Hansen, direktør i KS
Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

Strategiske samarbeidspartnere

Strategiske samarbeidspartnere

Det er mange gode grunner til å samarbeide på tvers av fag, profesjon og sektor. Våre behov som innbyggere er sammensatte. Det handler om helhetlige tjenester og tilbud, men også om å ivareta gode lokalsamfunn og å løse de store samfunnsutfordringene.

Kontakt oss

Kontakt oss

Partnerskapet for radikal innovasjon kan kontaktes for spørsmål, kunnskap og innsikt fra samarbeidspartnere og andre som ønsker å bidra. Her en en oversikt over medarbeiderene.

Aktuelt

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Hvordan skaper vi velferd frem mot 2040?

Kommuner, statlige aktører, næringsliv, frivillighet, akademia, fagforeninger og interesseorganisasjoner diskuterer hvordan vi kan skape velferd på nye måter mot 2040.

Eksperimenterer for bedre rammebetingelser

Eksperimenterer for bedre rammebetingelser

Hva skjer med tjenester til barn og unge om vi rapporterer på effekt og ikke handling? Hvordan kan vi budsjettere for å stimulere til bedre effekt av tjenestene? Og hvordan kan lovverket gi insentiver til at ansatte jobber til det beste for barn og unge?

Eksperimenterer for å oppnå bedre rammebetingelser i offentlig sektor

Eksperimenterer for å oppnå bedre rammebetingelser i offentlig sektor

Hva skjer hvis målingssystemer, lovverket og budsjettering har fokus på effekt fremfor innsats? I løpet av høsten skal det eksperimenteres med nye rammebetingelser for oppvekstsektoren.

Unge utenfor står langt fra arbeidslivet

Unge utenfor står langt fra arbeidslivet

På oppdrag fra KS har NORCE sammenstilt eksisterende kunnskap og forskning om unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv. Hensikten har vært å få ny kunnskap om denne gruppen og forstå mer av hvorfor så mange unge ikke blir inkludert i arbeidslivet.

KS og Posten skal samarbeide om å se på muligheter for å skape velferd på nye måter

PRESSEMELDINGER

KS og Posten skal samarbeide om å se på muligheter for å skape velferd på nye måter

I en nylig inngått samarbeidsavtale skal KS og Posten sammen utforske nye løsninger som kan bidra til det gode liv for innbyggerne, spesielt i distriktene.

FoU-oppdrag: 2040 begynner nå - kunsten å unngå kommunal kollaps

FoU-oppdrag: 2040 begynner nå - kunsten å unngå kommunal kollaps

For å utvikle bærekraftige løsninger i lokalsamfunnene er det nødvendig å øke oppmerksomheten om hvilke utfordringer kommunal sektor står overfor når folk lever lengre, de unge flytter til byene og flere står utenfor arbeidslivet.

Les flere artikler

Forskningsprosjekter

KONTAKT