Samarbeidsavtale KS og Posten

 KS og Posten inngikk en samarbeidsavtale våren 2021 om å utforske hvorvidt ulike aktører, på tvers av både sektorer og forvaltningsnivåer, sammen kan skape velferd på nye måter i lokalsamfunnene. Samarbeidsavtalen omhandler å identifisere behov, utvikle alternative konsepter, eksperimentere og teste disse for å se hvilken effekt det har for innbyggere.

- KS  samarbeider med Posten for å undersøke mulighetene for å utvikle tjenester til en aldrende befolkning. Målet er ikke å overta kommunens helse- og omsorgsoppgaver, men være et supplement og kanskje utsette enkelte behov. Tanken er i første omgang å bruke Postens allerede godt etablerte distribusjonsnett og tillit i Norge til informasjonsoverlevering på dørterskelen til eldre innbyggere en gang i uken, sier Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS og leder av KS’ Partnerskap for radikal innovasjon.

Prosjektet er på et teststadium. Det ble innledningsvis testet ut i to norske kommuner høsten 2022– Ringsaker og Sogndal. Asker meldte også sin interesse som pilotkommune, og har siden februar gitt kommunens eldre Postens «På dørterskelen»-tjeneste, en tjeneste utviklet i samarbeid mellom KS og Posten  Nå står en skalering for døren, om lag ti kommuner over hele landet er invitert til å delta i testingen som skal gå ut 2023 og deler av 2024.

- Det er viktig at vi klarer å dokumentere gevinstene og erfaringene ved å vri eksisterende ressurser over på andre oppgaver, for eksempel slik som ved samarbeidet med Posten, sier Monica Fossnes Petersson.

Den største utfordringen

- Vi ser på demografiutfordringene og mangel på kompetanse og arbeidskraft som velferdskommunens største utfordring. Dette kan ikke løses med dagens velferdssystem og rammebetingelser, som preges av en sterk rettighetsfesting, gammel tjenesteprofil og mangel på alternative boformer, sier Lars Bjerke. 

- Dagens rammebetingelser preges også av manglende transporttilbud og lite effektiv arbeidsdeling mellom profesjonene. Vi trenger bedre utnyttelse av kompetanse, tilførsel av mot og evne samt vilje til mer radikal innovasjon gjennom større systeminnovasjoner, fortsetter Lars Erik Bjerke.

Informasjonsutdeling og innbyggertorg

Asker kommune, KS og Posten fokuserer i piloten på å etablere og høste erfaringer av den nye kanalen mellom Posten, innbygger og kommune. Posten og KS ønsker hovedsakelig å teste basistjenesten «På dørterskelen» – en ny kanal for informasjon til pensjonister. I Asker kommune utføres testingen ved utdeling av informasjon i postområder tilknyttet to innbyggertorg hver uke. Innbyggertorgene er møteplasser hvor man blant annet kan få veiledning og informasjon om kommunens tjenester. Seniorsentrenes aktiviteter finnes også her, og innbyggertorgene tilbyr relevante aktiviteter for målgruppen hver uke.

- Vi vil gjennom kanalen blant annet teste ut muligheten for å rekruttere frivillige ved å informere om frivillighet i området, sier Lars Bjerke.

Må se nye løsninger

Kommunedirektøren påpeker at Posten har en unik infrastruktur, gode logistikksystemer og personell med mye lokalkunnskap, som ingen andre bedrifter i Norge har. De dekker i tillegg hele landet. 

- Denne kombinasjonen av kompetanse, landsdekkendeinfrastruktur og logistikksystemer er en gave til velferdskommuner. Vi må tørre å tenke utenfor boksen, åpne opp for nye løsninger, teste ut forretningsmodeller, finansieringsløsninger, konsept- og tjenester, sier han.

Lars Erik Bjerke mener at det haster å gjennomføre endringer fordi utfordringene demografiutviklingen øker proporsjonalt fra år til år, noe som ikke er bærekraftig.

- Vi må derfor tørre å utfordre systemet, fjerne barrierer og gjennomføre mer radikale endringer av velferdssamfunnet, påpeker han.

Systemrettet innovasjon for nye løsninger

- For KS er hensikten med utprøvingen av samarbeidet en del av et større arbeid for å møte fremtiden der det blir stadig flere eldre, ikke nok hender til å yte de samme tjenestene som før og dermed behov for å endre måten kommunene bistår innbyggerne på. Vi blir flere eldre. Mange lever lengre og friskere liv, men flere vil også ha behov for helse- og omsorgstjenester. Vi har over tid sett en økende sentralisering eller urbanisering, der unge flytter fra bygda. Det blir også mer krevende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, spesielt i distriktene.  Den demografiske utviklingen krever at vi jobber sammen på nye måter. Vi trenger systemrettet innovasjonsarbeid for å utvikle nye og mer radikale  løsninger som monner. PRI har mandat og ambisjoner om å få til bærekraftige endringer sammen med andre sentrale aktører i samfunnssystemet, sier Monica Fossnes Petersson

Bo hjemme lenger

I Asker prøver  Lars Bjerke ut nye former for organisering og innbyggeroppfølging nettopp for å møte den demografiske utfordringen.

- Det må tas i bruk ny metodikk som tjenestedesign og brukereiser for å finne frem til de reelle behovene og attraktive tilbud, slik at eldre kan være «herre i eget hus» og bo hjemme lenger. Det ligger flere, nye muligheter for å utvikle ytterligere konsepter i kanalen, sier han.

Han ser for seg at dette kan bli en viktig kanal for å rekruttere frivillige, tilby tiltak for å redusere ensomhet og deltakelse i nettverk samt skape nye møteplasser. 

- Det vil kunne fremme helse og mestring. Jo tryggere vi blir i å bruke kanalen og at den fungerer godt, jo større grunnlag er det for å vurdere hva mer den kan brukes til. Hvis dette etter hvert blir en nasjonal ordning, med en basispakke med dørterskeltilbud, så er det vel naturlig at ytterligere tilbud testes ut, avslutter han.