For når ingen eier problemet alene, kan ingen eie løsningene alene heller.

Prosessbeskrivelse - Fra ungdom til ung voksen. KS PRI 2023

Konferansen "En scene for radikal innovasjon"

Foto: Dansk Design Center

Prosessbeskrivelsen lansert og utfordringene diskuteret under konferansen 14.9.

Lenkeblokk Icon Se artikkel her

KS og Dansk Design Center har samlet erfaringer fra et forprosjekt som gir et innblikk i hvordan man kan invitere til samarbeid og igangsette arbeid med systemiske problemer med ungt utenforskap som strategisk fokus. Prosessbeskrivelsen ble lansert på KS PRIs konferanse 14. september.

Av Kirsten Viga Skretting, KS og Anders Buur Erlendsson, Dansk Design Center

Utfordringen

Norge lykkes ikke godt nok med å få alle som kan inn i jobb og utdanning, eller  å sikre at alle er en del av fellesskapet. Andelen unge mennesker som ikke fullfører videregående opplæring er vedvarende høy, og en stor andel av unge under 30 år er verken i arbeid eller i utdanning. Andelen unge uføre øker. Ungt utenforskap er en stor og sammensatt utfordring, både menneskelig og samfunnsøkonomisk.

I KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) er visjonen klar: Vi arbeider for en fremtid der alle barn og unge er verdifulle. Alle blir tatt på alvor, kjenner tilhørighet og møter et samfunn som ivaretar deres behov.

Derfor har KS PRI og Dansk Design Center (DDC) inngått et strategisk partnerskap med ambisjoner om å samarbeide for å skape langsiktige, bærekraftige og positive endringer.   

Vi kan kun løse systemiske problemer i fellesskap

Våren 2023 samlet KS PRI og DDC aktører fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i et forprosjekt med langsiktig ambisjon om å skape bedre muligheter og systemer for unge mennesker i overgangen fra ungdom til ung voksen. Denne overgangen i livet kan være krevende for enhver, og kanskje spesielt for unge som befinner seg i sårbare situasjoner. Så hvordan kan unge få de beste rammene for inngangen til voksenlivet?

I innovasjonsarbeid er gjerne tradisjonen å samle en bred vifte av aktører for å samskape den beste løsningen på et spesifikt problem.

I dette prosjektet er målsettingen annerledes. Vi erkjenner at problemene rundt overgangen fra ungdom til ung voksen er systemiske. Systemiske problemer har en uklar og dynamisk sammenheng mellom årsak og virkning, og derfor må man prøve seg frem. Forsøk på å løse problemene endrer selve problemet, og derfor må man være klar til å lære så snart man handler. De er umulige å avgrense eller kategorisere, så det er lite fruktbart å stå fast i en forestilling om å få fullstendig oversikt over problemene. Vi vil aldri klare å løse systemiske problemer fullt ut, men ved å mobilisere bredt i det eksisterende økosystemet rundt overgangen fra ungdom til ung voksen, og invitere inn nye og andre perspektiver i samtalen kan vi få til endringer. Både ved å bygge videre på den enorme mengden kunnskap og erfaring som allerede finnes i økosystemet, men også for å kunne utfordre hverandres perspektiver og sammen insistere på at det finnes nye og uprøvde muligheter vi vil utforske og teste ut.

Forprosjektet er en start og nå vil vi mer, sammen med langt flere som opererer i økosystemet rundt overgangen til voksenlivet. Forprosjektet har vært fruktbart, og er ytterligere beskrevet i en prosessbeskrivelse som ble publisert under konferansen "En scene for radikal innovasjon" 14. september. 

Prosessbeskrivelse - Fra ungdom til ung voksen

Hva har vi gjort i forprosjektet?

Gjennom felles møter har aktørene lært mer om systeminnovasjon, både som tilnærming og tankesett, og metoder. Vi har kartlagt eksisterende systemiske barrierer og belyst nye muligheter i overgangen fra ungdom til ung voksen. En ung person treffer mange systemer i denne livsfasen. Systemer går på kryss og tvers av hverandre og fremstår som et komplekst sammensatt økosystem. Som resultat av forprosjektet ser vi fremveksten av en allianse som ønsker å angripe systemproblemene i overgangen til voksenlivet på nye måter, og som ser at det er nødvendig å mobilisere hele økosystemet rundt og med unge for å kunne skape en bedre overgang.

Det har vært fruktbart å møtes på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å dykke inn i en verden der kompleksitet ses på som en berikelse, og ikke noe vi skal forsøke å temme. 

Hvilken lærdom sitter vi igjen med?

Vi lever i en tid hvor tradisjonelt prosjekt- og innovasjonsarbeid ikke strekker til, med sitt lineære fundament. Vår tradisjonelle tilnærming baserer seg på at det er en sammenheng mellom årsak og virkning. Komplekse problemer er ikke lineære og slike utfordringer må derfor løses holistisk - med hele systemet for øye. Systemet har ikke en begynnelse og en slutt. Det må forstås med utgangspunkt i sammenhenger og avhengigheter, og man må være innstilt på at løsningene finnes på helt andre steder enn problemet.

Ofte prøver vi å forenkle komplekse problemer slik at de skal kunne løses lineært og finne en sammenheng mellom to variabler. Et prosjekt med en begynnelse og et slutt. Dette har vi utfordret våren 2023. Vi anerkjenner at det ikke finnes én løsning som alene kan endre systemene og adressere en kompleks samfunnsutfordring i sin helhet. Det finnes heller ikke én aktør, som kan løse alle delene av det komplekse problemet alene. Derfor er vi opptatt av å sette retning, mobilisere og bygge kompetanse, heller enn å identifisere løsninger. Det handler om å ta i bruk kunnskap, erfaringer og ressurser på nye måter. Vårt startpunkt er mennesker og organisasjoner som forplikter seg til felles ambisjon og mål for å bedre overgangen fra ungdom til ung voksen. Løsninger og initiativer vil vokse frem, og vi er klare for til å lære. På denne måten kan vi skape mange nye løsninger som endrer systemene i overgangen til voksenlivet, sammenlignet med hva vi hadde fått til gjennom et tradisjonelt innovasjonsprosjekt.

Det er et uforløst potensiale i samfunnet for å tenke nye, samskapte løsninger. Offentlig sektor spiller en rolle, men kan det være slik at den ikke er designet for vår tids unge? Hvis vi virkelig vil skape radikale, langsiktige og bærekraftige endringer i overgangen til voksenlivet må vi arbeide på helt nye måter. Dette gjelder både i offentlig sektor, men også på tvers og mellom sektorer og forvaltningsnivå. I den fremvoksende alliansen har vi begynt å etablere et felles språk på tvers av kommunal, statlig og ideell sektor. Vår ambisjon er at enda flere aktører blir med i alliansen, slik at vi kan finne løsninger i mellomrommene. Vi baner vei for nye og utradisjonelle samarbeid og finansieringsmodeller på tvers av sektorer og forvaltningsnivå og demonstrerer nye måter å drive systemendringsprosesser i Norge.

Call to action

Ungt utenforskap og overgangen fra ungdom til ung voksen er vår felles agenda. Utfordringen er relevant for hele samfunnet, både fra  økonomiske og menneskelige perspektiver. Ingen kan løse dette alene. Det er alles problem, og vi kan kun løse det i fellesskap. For når ingen eier problemet alene, kan ingen eie løsningene alene heller.

Dersom vi virkelig ønsker å skape bærekraftige og positive endringer i vårt velferdssamfunn – for og med ungdom i overgangen til voksenlivet – krever det helt nye tilnærminger.

Bli med – og skap systemendringer som kommer samfunnet og det enkelte individ til gode!