Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

KS mener

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

- Tørn har gitt oss mulighet til å realisere gevinstene

- Tørn har gitt oss mulighet til å realisere gevinstene

Kongsberg kommune er opptatt av å fordele og organisere oppgavene på en ny måte i møte med fremtidens helse og omsorg. Hvordan har de jobbet med oppgavedeling i Tørn og hvilke gevinster har de høstet?

Ringerike kommune er med i Tørn: - Godt partssamarbeid er en avgjørende suksessfaktor

Ringerike kommune er med i Tørn: - Godt partssamarbeid er en avgjørende suksessfaktor

Vi befinner oss på Hvelven omsorgssenter ved Hønefoss i Ringerike kommune. Langs fargerike korridorer med flott veggkunst er det plassert 20 pasientrom, og vi blir ønsket velkommen av den lokale prosjektgruppen i Tørn-arbeidet.

Høringssvar: Innspill til helseberedskapsmeldingen

HØRING

Høringssvar: Innspill til helseberedskapsmeldingen

Dagens usikre verdenssituasjon viser med all tydelighet at det ikke er lett å overskue hva som blir den neste krisen. Det er svært viktig og naturlig at beredskap kommer høyere opp på den politiske agendaen både lokalt og nasjonalt.

Diskuterte fastlegefloken og behovet for heldøgns omsorgsplasser

Diskuterte fastlegefloken og behovet for heldøgns omsorgsplasser

Uro og bekymring knyttet til bortfallet av investeringstilskuddet for 2023, og at penger alene ikke løser fastlegefloken ble tatt opp med helse- og omsorgsministeren i det faste møte KS har med regjeringen.

Høringssvar om endringer i den sentrale helseforvaltningen

HØRING

Høringssvar om endringer i den sentrale helseforvaltningen

KS støtter at det gjøres en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og peker i sitt innspill på endringer som de mener er viktig for å understøtte en fremtidsrettet helsesektor.

KS i budsjetthøring med helse- og omsorgskomitéen

KS i budsjetthøring med helse- og omsorgskomitéen

Under budsjetthøringen i helse- og omsorgskomitéen understreket KS behovet for heldøgns omsorgsplasser, nye pasientjournalløsninger og flere døgnplasser i psykisk helsevern.

Les flere artikler

KONTAKT