Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

KS mener

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

Høyesterett om pasientsnoking: Saklig grunnlag for oppsigelse

Høyesterett om pasientsnoking: Saklig grunnlag for oppsigelse

Helsefagarbeider hadde lest i journalen til en pasient uten å ha behov for det i sitt arbeid. Høyesterett kom til at oppsigelsen var saklig.

Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg

PRESSEMELDINGER

Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg

Kommunale helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år. Ny rapport viser at den årlige gjennomsnittlige reelle veksten har vært på 3, 4 prosent siden 2015. Til sammenlikning var realveksten i kommunenes inntekter på 1,4 prosent per år.

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Stadig flere får helse-og pleietjenester i kommunen – kostnadene øker

Kommunenes utgifter til pleie og omsorg har økt med 18 prosent de siste fem årene. Nesten hele veksten i kommunenes pleie- og omsorgstjenester kommer i aldersgruppene under 80 år, viser ny rapport fra KS.

Drivkreftene bak vekst innen pleie og omsorg

Drivkreftene bak vekst innen pleie og omsorg

Kommunale helse- og omsorgstjenester koster kommunene mer for hvert år viser en rapport som nylig er offentliggjort. Se opptak av seminaret og debatt med politikere og forskere om funnene i rapporten.

Vil kreve mye av kommunene

PRESSEMELDINGER

Vil kreve mye av kommunene

KS mener at plikten til å tilby et mer tilgjengelig vaksinetilbud i kommunene vil kreve mye av en sektor som allerede er under stort press.

Velferdsteknologi gir nytte

Velferdsteknologi gir nytte

Mellomstore kommuner i Sør-Øst Norge kan dokumentere store gevinster ved bruk av velferdsteknologi. Økt omsorgskapasitet for kommunene og mer livskvalitet for brukerne er noen av gevinstene, viser ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Les flere artikler

KONTAKT