Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil rundt 200 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

I høringen om den nasjonale helse- og sykehusplanen i Stortingets helse- og omsorgskomité støttet KS forslaget om å opprette helsefellesskap mellom helseforetak og kommuner. KS peker samtidig på behovet for å bygge ut samarbeidet om psykisk helse og rus.

Gunn Marit Helgesens tale på Helsekonferansen 2020

Se talene til KS-leder Gunn Marit Helgesen, helse- og omsorgsminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes.

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Utdanningen har fokus på ledelse, endringsledelse og innovasjon. Målgruppen er enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren, inkludert tannhelsetjenesten.

- Vi bør se på bemanningen på legekontoret

- Vi bør se på bemanningen på legekontoret

Onsdag 15. januar ble KS-rapporten «Fastlegens rolle i forebyggende og helsefremmende arbeid» lagt frem. Rapportforfatter Anders Grimsmo mener vi bør se på samarbeidet mellom kommunene og fastlegene og diskutere hvilke oppgaver fastlegen faktisk bør ha.

Høringssvar om tvangsbegrensningsloven

HØRING

Høringssvar om tvangsbegrensningsloven

KS har uttalt seg om NOU 2019:14 Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. KS mener utvalgets intensjon om å begrense bruk av unødig tvang er god, men lovutkastet har så store svakheter at det bør forkastes.

Statlige omsorgstjenester: Ikke bærekraftig forsøk

Statlige omsorgstjenester: Ikke bærekraftig forsøk

Ny evalueringsrapport fra forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er klar. - Det er urealistisk at en slik modell er bærekraftig i fremtiden, mener KS’ styreleder.

Les flere artikler

KONTAKT