Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

KS mener

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Solberg-regjeringen har en betydelig satsing på E-helse i sitt forslag til statsbudsjett. KS er særlig fornøyd med videre satsing på journal og Pasientens legemiddelliste.

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

HØRING

Høringssvar: Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

KS har avgitt høringssvar om tvangsbegrensningsloven og NOU 2019:14. KS støtter målet om å redusere unødig bruk av tvang. Definisjonen av tvang er vesentlig for hvilke konsekvenser lovforslaget vil gi, og for hvordan målet om reduksjon kan oppnås.

Krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

PRESSEMELDINGER

Krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

Legeforeningen og KS krever at ny regjering øker bevilgningene betydelig for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen.

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for Framtida?

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for Framtida?

KS Innlandet ønsker å invitere kommunene i Innlandet til et program som handler om nytenkning og innovasjon: oppgaveløsning, arbeidsplanlegging og turnus. Hvordan skal vi best mulig bemanne helsetjenesten fremover?

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

Håndbok om aldersvennlig samfunn deles ut til landets eldreråd

For at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet og unngå ensomhet trengs en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Håndboka som er laget for å hjelpe til med dette deles nå ut til landets eldreråd.

Anslår kommunesektorens koronautgifter hittil i år til 9,3 milliarder

PRESSEMELDINGER

Anslår kommunesektorens koronautgifter hittil i år til 9,3 milliarder

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at virusutbruddet har kostet kommunene og fylkeskommunene til sammen 9,3 milliarder kroner første halvår 2021. Det samsvarer godt med kompensasjonen staten har gitt siste halvår.

Les flere artikler

KONTAKT