Finansieringen av helse- og omsorgstjenestene oppleves i dag som en barriere for samarbeid mellom de ulike statlige og kommunale helseaktørene. Ofte fordeler kostnadene seg på et nivå i tjenesten, mens gevinsten viser seg på et helt annet nivå i tjenesten.

For å stimulere til et enda mer forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak, har regjeringen innført et nytt økonomisk virkemiddel, kalt rekrutterings- og samhandlingstilskudd.

KS har lenge påpekt mangelen på finansieringsmodeller som støtter muligheten for bedre samhandling mellom helsetjenestenivå, og er glad for at det nå blir et varig rekrutterings- og samhandlingsbudsjett.

Bedre samhandling

Særlig prioritert er tiltak og områder som kan få ned ventetidene i sykehus. Prioriterte grupper er de fire pasientgruppene med sammensatte behov, samt tjenester innenfor svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, integrert psykisk helsetjeneste og rustjeneste, rehabilitering og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus.

Tilskuddet kan gå til tiltak som fremmer rekruttering og god bruk av personell i helseregionen på tvers av nivåene, for eksempel utprøving og etablering av kombinerte stillinger.

I tildeling av midler skal det legges vekt på tilrettelegging for lokale løsninger i opptaksområdet til de minste sykehusene (akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner).

Enighet mellom partnerne

Det legges til grunn for tildeling av midler at helseforetaket og kommunen utarbeider en avtale som dokumenterer enighet mellom foretak og aktuell kommune. Avtalen bør gi en beskrivelse av tiltaket, forklare hvordan tiltaket støtter opp om formålet med tilskuddsordningen og vise budsjett for gjennomføring av tiltaket, herunder hvilke ressurser kommune og helseforetak bidrar med.

Helsefellesskapene er en arena for samhandling mellom helseforetaket og kommunene. Denne arenaen er dermed egnet for å vurdere og prioritere aktuelle tiltak som gis støtte. Tiltaket bør være drøftet i aktuelt helsefellesskap og ses i sammenheng med felles strategisk planarbeid.

Midlene kan dekke påløpte kostnader der samarbeidstiltaket bidrar til at en av partene får økte kostnader mens den andre får innsparinger.

I tillegg vil ordningen med rekrutterings- og samhandlingstilskudd følges og evalueres.

Lenkeblokk Icon Les mer i tillegget til departentets oppdragsdokument for helseforetakene (regjeringen.no)