Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Foto: Mostphotos

For å oppnå gevinster på kort sikt, og legge grunnlaget for langsiktige løsninger, vil KS i samarbeid med medlemmene prioritert fem e-helseområder høyt de neste tre til fem årene.

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Stat og kommune er enige om at sektoren som helhet bør arbeide sammen om de store fremtidige utfordringene. Målet er å skape løsninger i felleskap, og ikke hver for seg.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

For å oppnå gevinster på kort sikt, og legge grunnlaget for langsiktige løsninger, har KS i samarbeid med kommunene prioritert fem e-helseområder høyt de neste tre til fem årene.

Innbyggertjenester
Innbygger skal kunne få enklere tilgang på relevant helseinformasjon og samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.

Legemidler
En stor andel av avvik og feil i den kommunal helse- og omsorgstjenesten er knyttet til selve legemiddelhåndteringen. Digitalisering av legemiddelområdet er derfor et viktig tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk og ikke minst øker pasientsikkerheten og kvaliteten ved legemiddelbehandlingen.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjøre tid for helsepersonell. Dette omfatter blant annet sensorer som forenkler rapportering av symptomer og som gir lettere samhandling mellom innbygger, fastlege, sykehus og kommune.

Digitale fellesløsninger
Digital fellesløsninger vil bidra til økt effektivitet og økt pasientsikkerhet i helsetjenestene gjennom utvikling og forvaltning av trygge, gode og effektive løsninger som gir innbyggerne og næringslivet mer helhetlige, sikre og kostnadseffektive tjenester.

Digital samhandling
Innbygger og helsepersonell skal oppleve enklere, tryggere og mer effektive helsetjenester der riktig informasjon er tilgjengelig til riktig tid og på en sikker måte.

Les mer om e-helse på ks.no/e-helse