For å tilby innbyggerne gode og sammenhengende helsetjenester, er det viktig at aktørene i sektoren  deler og gjenbruker data. For å oppnå dette, må det benyttes digitale fellesløsninger som kan virke på tvers av tjenester og behandlingsnivåer.

Gevinster

Samarbeidet om utvikling av digitale fellesløsninger, som Felles kommunal journal, Helseplattformen og KS Digitale fellestjenester gir gevinster for kommunene gjennom økt kapasitet, deling av kompetanse, ressurser og realisering av stordriftsfordeler. Innføringsløpet i kommunene kan kjøres over samme mal, kommunene kan lære av hverandre og utveksle erfaringer. Gevinster etter innføring av løsningen kan hentes ut på en mer effektiv måte. Istedenfor at den enkelte virksomhet skal utvikle sin løsning, vil utfordringene best løses ved å samarbeide om utvikling av digitale fellesløsninger. Løsningen utvikles en gang, for så å kunne benyttes av mange.

Lenkeblokk Icon Digitale fellesløsninger - Helse

Felles journalløsninger

Felles journalløft for kommuner og Helseplattformen er digitale fellesløsninger som skal møte fremtidens krav til samhandling på tvers av behandlingsnivåer. Løsningene vil bidra til bedre samhandling mellom helsepersonell, og mellom helsetjenesten og innbygger der ett av hovedmålene er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. KS Digitale fellestjenester, FIKS-plattformen, gir også digitale fellesløsninger der kommuner og fylkeskommuner digitaliserer sine tjenester raskere, øker kvaliteten på tjenestene og digitaliserer for lavere kostnader enn om alle skulle utviklet tjenester hver for seg.

Sammen med kommunene vil KS arbeide for at

  • Pågående og fremtidig arbeid med utredning, utvikling og innføring av digitale fellesløsninger på e-helseområdet understøttes med felles modeller, insentiver, samarbeidsarenaer og styringsstrukturer på nasjonalt og regionalt nivå.
  • Det legges til rette for virkemidler for eksperimentering og økt handlingsrom for radikal og systemrettet innovasjon for digitale fellesløsninger på e-helseområdet, som også stimulerer til økt næringsutvikling.
  • Innovasjonstakten øker ved å utfordre den etablerte forretningsmodellen med et fåtall leverandører som har dominert markedet i mange tiår.
  • Det legges til rette for utprøvings- og simuleringsarenaer på e-helseområdet der erfaringer og læring omsettes til ny kunnskap og kompetanse som reduserer risiko og kostnader, samt bidrar til å konkretisere gevinster i en stegvis retning.
  • Det etableres en felles modell for utbredelse av digitale fellesløsninger.

Igangsatte tiltak