Legemiddelområdet har høy prioritet i kommunal sektor. I dag er det mangel på informasjonsflyt om pasientens legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Dette kan føre til uønskede hendelser som feil legemiddelbruk og pasientskader.

Rapporten digital legemiddelhåndtering i kommunal sektor beskriver kommunenes utfordringer på området og kommer i tillegg med noen anbefalinger.

Lenkeblokk Icon Digital legemiddelhåndtering i kommunal sektor

Det er igangsatt nasjonale tiltak for å løse noen av utfordringene. Kjernejournal er klar for bruk i kommunal sektor, mens sentral forskrivningsmodull (SFM) og pasientens legemiddelliste er under utarbeidelse.

For å sørge for best mulig pasientsikkerhet ønsker KS i samarbeid med medlemmene å jobbe for at så mange kommuner som mulig tar i bruk Kjernejournal allerede i 2022/2023, slik at de grupper av helsepersonell i pleie og omsorgstjenesten kjernejournal i dag er tilrettelagt for, kan få tilgang til oversikt over pasientens legemidler og kritisk informasjon med innsyn i journaldokumenter.

Innføring av kjernejournal er en forutsetning, og teknisk nødvendig byggekloss for å kunne ta i bruk, og få nytte av Pasientens legemiddelliste.

Gevinster av kjernejournal for innbygger og kommunal helse- og omsorgstjeneste

Du får oversikt på resepter og hva innbygger har hentet på apotek som bidrar til færre medisineringsfeil og gi større trygghet for at en tar riktige avgjørelser.

Du får tilgang til kritisk informasjon om innbygger som har en alvorlig lidelse eller allergi som kan redusere faren for feilaktige medisinering og alvorlige reaksjoner.

Du får oversikt over fastlege, nærmeste familie og kontakt med spesialisthelsetjenesten som gir mulighet for rask og direkte kontakt

Du kan få vite om innbyggere ønsker livsforlengende behandling eller ikke som er viktig for helsepersonell å kjenne til.

 

KS vil jobbe for at staten sluttfører både pasientens legemiddelliste og SFM, samt får på plass funksjonalitet for klargjøring og administrering (utdeling) av legemidler. Dette til sammen vil være viktige grep for å redusere legemiddelfeil og styrke pasientsikkerheten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Det må legges til rette for gode endringsprosesser der løsningene blir godt integrert i tjenestene. Denne tilnærmingen vil danne en bærekraftig tilnærming på kort og lang sikt, der pasientsikkerheten økes i takt med innføring av de digitale samhandlingsløsningene på legemiddelområdet.

Sammen med kommunene vil KS arbeide for at

  • Kjernejournal, med integrasjon i dagens pasientjournal, er innført for alle kommunale helsetjenester som trenger innsyn i helserelatert informasjon, inkludert helsestasjon og skolehelsetjenestene i kommunene.  
  • Innføring av kjernejournal, pasientens legemiddelliste, sentral forskrivningsmodul og administreringsmodul inkluderer oppdatering av arbeidsprosesseri den kommunal helse- og omsorgstjenesten slik at det blir en naturlig del av legemiddelhåndteringen.

Tiltak som alt er satt i gang

Planlagte tiltak

    • Kartlegge utfordringer og behov knyttet til administrering og klargjøring av legemidler i kommunal sektor.
    • Utprøving av sentral forskrivingsmodul høsten 2022