Porgram digital samhandling

Direktoratet for e-helse har etablert Program digital samhandling. Sammen med Felles kommunal journal, Helseplattformen og journalløsningene på sykehusene utgjør det veien frem mot målet i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal fra 2012. Det er gjensidig avhengighet mellom journalløsningene og Digital samhandling. Der de felles journalløsningene handler om at systemene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal samhandle, er målet med program Digital samhandling å få de ulike delen.

Hensikten med digital samhandling er å gi innbygger og helsepersonell enklere, tryggere og mer effektive helsetjenester der riktig informasjon er tilgjengelig til riktig tid og på en sikker måte.

Digital samhandling på e-helseområdet er avgjørende for å gi gevinster til innbygger og helseansatte. Det er når informasjonen deles trygt og effektivt mellom de som behandler oss at nødvendig helseinformasjon om deg og meg blir tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den.

Knytter helse-Norge sammen

KS anbefaler at kommunene bidrar i arbeidet med digital samhandling fordi digital samhandling er en forutsetning for å lykkes med de prioriterte e-helseområdene; legemiddelområdet, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, innbyggertjenester og felles journalløsninger. Det er viktig at KS og kommunene bidrar til at kommunal sektors behov blir prioritert i program for digital samhandling, drevet av direktoratet for e-helse.

KS anbefaler at kommunal sektor etablerer en felles referanseartkitektur. Den vil bidra til at kommunene kan samhandle på en felles og effektiv måte med samarbeidspartnere, leverandører og nasjonale løsninger, der kommunene selv setter premissene for samhandling. En felles referansearkitektur skal sammen med kommunal sektors felles prioriteringer være retningsgivende for e-helseområdet i kommunal sektor.

Sammen med kommunene vil KS arbeide for at

  • Referansearkitektur for e-helse for kommunal sektor gjøres tilgjengelig for alle kommuner som grunnlag for utvikling og forvaltning av digitale fellesløsninger på e-helseområdet.
  • Det etableres arenaer for erfaringsdeling med kommuner som tar i bruk digitale fellesløsninger innen e-helseområdet.
  • Samarbeidet mellom kommunene og deres regionale helseforetak struktureres og styrkes.

Igangsatte tiltak

Planlagte tiltak

  • Etablering og tilgjengeliggjøring av felles referansearkitektur for kommunal sektor