Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi støtter den enkelte innbyggers mestring av eget liv og bidrar til innovasjon i tjenestene. Kommuner som tilpasser tjenester og teknologien har mulighet for å oppnå gevinster med velferdsteknologi.

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Se modellen her.

Etablering av kommunenettverk

KS ønsker i samarbeid med medlemmene å jobbe for at flest mulig kommuner tar egnede velferdsteknologiske løsninger i bruk. Dette vil bidra til økt endrings- og omsorgskapasitet.

Gjennom å jobbe i kommunenettverk skal det tilrettelegges for å gi økt kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling med andre kommuner. KS vil arbeide for at det etableres permanente strukturer for nettverk, som sees i sammenheng med øvrig e-helsearbeid.  Det er behov for et felles koordineringspunkt for problemstillinger som knytter seg til arkitektur og infrastruktur, råd og veiledning, samt dialog med brukere og leverandørmarked innen velferdsteknologi.

KS mener at velferdsteknologisk knutepunkt, som tilrettelegger for effektiv og standardisert informasjonsutveksling mellom velferdsteknologi (eksempelvis medisindispensere) og journalsystemer, må etableres som en nasjonal tjeneste fra Norsk helsenett.

Behov for videre utvikling

Videre utvikling av behandlings- og egenbehandlingsplaner som understøtter arbeidet med digital hjemmeoppfølging må fortsette, parallelt med standardisering og sertifisering av velferdsteknologikomponenter. Dette vil legge til rette for å øke bruken av digital hjemmeoppfølging og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Behov for tverrsektoriell innsats

For å lykkes med velferdsteknologiske løsninger i tjenestene er det avgjørende å samarbeide med andre velferdstjenester, spesielt skole og tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Gevinster ved bruk av velferdsteknologi

Pårørende vil kunne oppleve økt trygghetsfølelse som følge av mindre stress og bekymring for sine nærmeste.

Ansatte i tjenesten vil oppleve mindre stress som følge av en jevnere arbeidsmengde i hverdagen, bedre samhandling og roligere arbeidsmiljø, samt færre avvik og økt pasientsikkerhet

bruker vil kunne oppleve økt opplevelse av frihet, mestring, selvstendighet, verdighet og fleksibilitet. for bruker.

Økonomiske gevinster viser seg først og fremst i form av økt omsorgskapasitet og bedre prioritering av mangelpersonell og kompetanse i tjenestene

KS anbefaler at kommuner tilbyr digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi som en integrert del av sin helse- og omsorgstjeneste.

Sammen med kommunene vil KS arbeide for at

 • det etableres et tydelig målbilde og målepunkter for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
 • kommunene som har tatt i bruk velferdsteknologi kan ta ut gevinster ved innføring, og omsette dette til økt økonomisk handlingsrom og endrings- og omsorgskapasitet samt kunnskapsutvikling og -deling med andre kommuner. Dette krever god ledelsesforankring og endringsledelse, samt god prosjektledelse
 • det etableres et koordineringspunkt for problemstillinger som knytter seg til arkitektur og infrastruktur, råd og veiledning, samt dialog med brukere og leverandørmarked innen velferdsteknologi
 • kommunenes behov samordnes og kommunenes interesser fremmes samlet mot leverandørmarkedet for velferdsteknologiske løsninger
 • det etableres en sertifiseringsordning for leverandører i samarbeid med statlige aktører
 • verktøy og veiledningsmateriell oppdateres og videreutvikles som støtte til kommunene for å sikre en god overgang fra prosjekt til varig drift
 • potensialet i å delta i allerede etablerte innovasjonsclustre utredes.
 • det tverrsektorielle perspektivet ivaretas

Igangsatte tiltak

Planlagte tiltak

 • Nasjonal utbredelse av velferdsteknologiske knutepunkt
 • Etablere koordineringspunkt for problemstillinger som knytter seg til arkitektur og infrastruktur
 • Etablere tverrsektorielle regler for sertifisering og godkjenning av leverandører som leverer teknologi i kommunal helse- og omsorgssektor