Tid for snuoperasjon

- Den kommunale omsorgssektoren har nådd et «turning point» - et vendepunkt. Hvis vi ikke tar noen grep rundt fordeling av arbeidet og arbeidstiden slik at rett helsefaglig kompetanse brukes til rett tid, vil det etter hvert bli vanskelig å tilby gode omsorgstjenester i tilstrekkelig omfang, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i avdeling Arbeidsgiverpolitikk. - Tilskuddet fra Helsedirektoratet gjør det mulig å iverksette en målrettet innsats hvor vi kan gjøre forsøk med arbeids- og oppgavedeling i tett samarbeid med motiverte kommuner. Vi er glade for at både NSF, Fagforbundet, Delta og Ergoterapeutene støtter arbeidet ved å sitte i prosjektets styringsgruppe. Sammen skal vi finne gode løsninger og sette i gang snuoperasjonen som trengs.

Jakten på bærekraft i omsorgstjenestene

Tørn er finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning «Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene». Prosjektet er et tiltak under Kompetanseløft 2025, og er et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve hele livet- reformen. En viktig forutsetning for dette er å organisere de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at det blir bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet med smidigere overganger, færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester, og høy pasientsikkerhet. Dette arbeidet utfordres av en utpreget deltidskultur, en høy andel ansatte uten formell helsefaglig kompetanse, stadig økende forventninger fra brukere og innbyggere, endringer i demografi med flere eldre med sammensatte og komplekse sykdomsbilder, og utfordringer i mange kommuner med å rekruttere og beholde helsepersonell. Forsøkene i Tørn-prosjektet skal bidra til å øke heltidsandelen samt andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse i omsorgssektoren.

- Bærekraft i omsorgstjenestene er et puslespill med mange brikker, sier avdelingsdirektør Leinhardt. - Omfanget av deltidsstillinger i denne sektoren bidrar til utfordringsbildet, og KS mener heltidskultur er en viktig forutsetning for bærekraft. Brukere av helse- og omsorgstjenestene skal oppleve kontinuitet, trygghet og tilpasning til egne behov. Da må bemanning med riktig kompetanse må sikres 24/7, hele året. Målsetningen er å ha en kompetansesammensetning som står i forhold til brukerbehovet og oppgavene som skal løses. Tørn-prosjektet vil gi oss mer kunnskap om hvordan vi får dette til, for eksempel om hvordan velferdsteknologi og frivillighet kan bidra i organiseringen av arbeidet.(Figur 1): Bærekraft i omsorgstjenestene påvirkes blant annet av tilgjengelig kompetanse, deling av oppgaver mellom yrkesgruppene og organisering av arbeidet.

Om Tørn

Navnet Tørn kommer av det engelse ordet «turn» som betyr vending, vridning eller sving. For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste må det gjøres en vending eller vridning av måten oppgavene løses på i dag. Ordet tørn kan også brukes om arbeid eller tjeneste av en bestemt varighet; spille  tørn, arbeide etter tur, på skift. Organisering av arbeidstid og oppgaver er fokusområde i Tørn-prosjektet. Sammen med partene, brukere, ledere og ansatte skal Tørn bidra til at brukere opplever tjenester med riktig kompetanse til riktig tid i fremtidens omsorgstjenester.