KS’ undersøkelse om kommunenes erfaringer så langt, er en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og en dybdestudie blant noen utvalgte kommuner om særlige tema. Spørreundersøkelsen gir kommunenes eget syn om hvordan de har løst de omfattende utfordringene koronakrisen har medført. Siste og tredje delrapport kommer september 2021. Første rapport kom mars 2021 og omhandlet barnehage, skole og sårbare barn og unge, håndtering smittevern, kriseledelse og samarbeid stat-kommune

Den andre delrapporten i KS' undersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronakrisen så langt foreligger nå. Tema er heldøgnsbasert omsorg og hjemmetjenester. Rapporten baserer seg på endelige svar fra den landsomfattende spørreundersøkelsen (per 1.mars 2021) knyttet til denne sektoren. I tillegg baserer undersøkelsen seg på gruppeintervju gjennomført i mars 2021, med ledere, tillitsvalgte og brukerrepresentanter innen omsorgssektoren i seks utvalgte kommuner. Deloitte utførerer undersøkelsen på oppdrag fra KS.

Lenkeblokk Icon Delrapport 2: Kommunenes erfaringer fra koronakrisen så langt - heldøgns omsorg og hjemmetjenester

I intervjuene som er gjennomført i denne undersøkelsen er kommunenes tilbakemelding at det har vært svært krevende, men at de har lykkes med å håndtere smittevern i tjenestene. Dette henger også henger sammen med stor innsats knyttet til opplæring i smittevern.

I perioder har kvaliteten av smittevernhensyn imidlertid ikke vært mulig å ivareta fullt ut. Særlig i den første perioden (mars og april 2020) var det en stor mangel på smittevernutstyr, som også hadde konsekvenser for tjenestene. Det var vært stor bevissthet om denne utfordringen og flere tiltak er iverksatt for å bøte på dette

Ansatte innen pleie og omsorg har stått i førstelinjetjenesten – og har når smitten har økt i samfunnet – fått brukere og pårørendes krevende situasjon tett på seg. Dette har vært og er en tung belastning for de ansatte.

Dette er delrapport to i KS' undersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronakrisen så langt. Den første rapporten kom i mars 2021.  

Lenkeblokk Icon Les mer om delrapport 1 her