Publisert: 16.09.2019

Endret: 27.04.2023

Kristiansand hadde et netto driftsresultat i 2018 på 2,0 prosent. Dette var lavere enn året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter opp fra 2017 til 2018. Kristiansands overskudd før lån i 2017 ble snudd til underskudd før lån i 2018. Kommunens netto gjeld gikk opp fra 67 prosent av inntektene i 2017 til 69 prosent i 2018.

Netto driftsresultat 2018

Når vi sammenlikner resultatene i Kristiansand i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde de øvrige ASSS-kommunene sterkere nedgang i netto driftsresultat enn Kristiansand. Kristiansand hadde imidlertid lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Kristiansand økning i netto investeringsutgifter mens de øvrige ASSS-kommunene hadde en svak nedgang. Kristiansand hadde i 2018 omlag samme nivå på netto investeringsutgifter som de øvrige ASSS-kommunene.

Netto lånegjeld i pst. av driftsinntekt 2016-2018

I 2018 hadde Kristiansand en netto gjeld som var om lag 18 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Dette var større forskjell enn i 2017 da Kristiansands netto gjeld var om lag 16 prosentenheter høyere enn ASSS-snittet.

Inntektssammensetning 2018

I 2018 var inntektene i Kristiansand om lag 2 ¾prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Kristiansand, hadde kommunen relativt høye netto renteutgifter og avdrag og relativt høye utgifter i sektorene som ikke omfattes av inntektssystemet. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto driftsutgifter i pleie og omsorg og barnevern.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Kristiansand i 2018 om lag ½ prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 6 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2018 økte Kristiansand kommunes produksjon av tjenester om lag i samme tak som utgiftsbehov, samtidig som Kristiansand hadde en oppgang i effektivitet på om lag 2¾ prosent.

I 2018 hadde Kristiansand høyest produksjon innenfor pleie og omsorg, og det var innenfor pleie og omsorg at kommunen var mest effektiv med om lag 20 prosent over ASSS-snittet. Det var innenfor sosialtjeneste at Kristiansand hadde lavest tjenesteproduksjon i 2018 og dette var også den tjenesten der Kristiansand var minst effektiv. Det var innenfor pleie og omsorg at Kristiansand hadde størst økning i effektivitet fra 2017 til 2018, mens det var størst nedgang innenfor helsetjenester.