Publisert: 10.11.2020

Endret: 27.04.2023

Beregningene ASSS har gjort, er basert på Statistisk sentralbyrås analyser rundt hvordan befolkningssammensetningen i Norge kommer til å utvikle seg de neste fem årene. Disse tallene ble publisert i august i år.

Foto: Martin Redlin, Pixabay

Utviklingen i befolkningen gir milliardregning for ASSS-kommmunene frem mot 2026.

Øker mer enn andre

Beregninger ASSS har gjort viser at utviklingen i befolkningssammensetningen i Norge de fem neste årene i gjennomsnitt vil koste 1.800 millioner kroner i året, beregnet i 2020-kroner. Hele 44,5% av disse økte utgiftene må de ti bykommunene i samarbeidet takle. Etter som 35,5 prosent av alle Nordmenn bor i en av ASSS-kommunene, betyr det at utgiftene kommer til å øke mer her, enn i andre kommuner. Man antar at utgiftene, i gjennomsnitt vil øke med 790 millioner kroner i året for ASSS samlet.  Over fem år blir det til sammen 3.950 millioner kroner i økte utgifter for de ti kommunene i samarbeidet.

Det er spesielt utgiftene til pleie- og omsorgssektoren som driver regningen oppover. Her viser beregningene at utgiftene vil øke med 12,5%, mens kostnadene knyttet til barnehagedrift i kommunene i samarbeidet, samlet sett kommer til å gå ned. For grunnskole er det ventet en svak vekst frem mot 2023, før kostnadene begynner å gå ned igjen frem mot 2026. Samlet vil befolkningsutviklingen føre til at brutto driftsutgifter i ASSS er ventet å øke med ca. 4,1%.

Hva er grunnen?

Hva er årsaken til at byene i ASSS-samarbeidet får en større andel av regningen enn resten av Kommunenorge? Beregningene til SSB forteller oss at befolkningen i Norge stadig blir eldre. I perioden frem mot 2026 er det ventet at antallet innbyggere i skolealder vil gå ned. Beregningene viser imidlertid at nedgangen vil bli like stor i ASSS-kommunene, som i resten av landet. Enkelt sett vil det si at de ti største bykommunene i landet vil spare mindre penger enn landet ellers på barnehage- og skoledrift.  Mest tydelig er det at utgiftene til skole er ventet å øke de tre neste årene i ASSS, mens de i landet samlet går ned. I landet under ett vil skoleutgiftene gå ned med 0,9 prosent, mens ASSS kommunene ser ut til å få en nedgang på fattige 0,1 prosent de neste fem årene. For barnehage vil barnehageregningen gå ned med 1,4% i femårsperioden, mens ASSS-kommunene ser ut til å havne på 0,8%. De ti bykommunene i samarbeidet vil ikke ha like stor økning i kostnader på pleie og omsorg frem mot 2026 som landet ellers, men forskjellen er så liten at den ikke jevner ut bildet noe særlig. ASSS-kommunene vil ha en økning på 2,1% i driftsbudsjettene her, mens resten av landet ender på 2,1%.

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Pleie og omsorgssektoren er beregnet å drive kostnadene opp for ASSS-kommunene frem mot 2026.

Lokale variasjoner

Om vi tar en titt på hvordan fremtiden ser ut for de ti kommunene i samarbeidet separat, finner vi flere spennende detaljer. Landsgjennomsnittet for økningen i kostnader knyttet til befolkningsendringer frem mot 2026 er 2,7% økning. Tre ASSS-kommuner ser ut til å havne under denne veksten. Stavanger ligger an til minst kostnadsøkning, med 2,3%, tett fulgt av Kristiansand og Drammen, som ser ut til å havne rett under gjennomsnittet med 2,6%. De tre kommunene som ser ut til å få de største ekstra regningene frem mot 2026 er Oslo, med 4,8% økning, Sandnes med 5,4% økning, og Trondheim som ser ut til å få den aller største økningen i kommunale utgifter med 5,5%.  Gjennomsnittet for de ti kommunene i samarbeidet havner på 4,1%.

Om vi ser på utgifter til skole, er variasjonene ennå større. Tromsø ligger an til å få en nedgang på -6,3%, mens Sandnes ligger i andre enden av skalaen med pluss 4%. Det er altså pleie og omsorgssektoren som virkelig ser ut til å drive kostnadene opp for ASSS-kommunene frem mot 2026. Men her ligger de ti samarbeidskommunene under landsgjennomsnittet på  en økning på 13,3%, med 12,5. De tre kommunene som ligger an til størst økning i ASSS er Trondheim med 14,8%, Sandnes med 16,9%, og Tromsø med 17,1% på topp.
Også på barnehagekostnader ligger ASSS-kommunene an til å legge seg litt under landsgjennomsnittet på -8%. Den gjennomsnittlige nedgangen i ASSS er beregnet til -4,9%. Likevel ligger Stavanger og Sandnes an til å spare mer enn gjennomsnittet for landet, med henholdsvis -9%, og 9,4%. Også kostnader til helsetjeneste, barnevern og sosialtjenester ser ut til å øke litt for kommunene i ASSS de neste fem årene.

 

Tekst: Lars Erik Ertzgaard-Ringen for KS