Til hovedinnhold

Alle verktøy

Her finner du en oversikt over alle verktøy som presenteres under hver fase i veikartet. Du finner bruksanvisning og nedlastbare PowerPoint og Excel filer innunder hver enkelt verktøyside.

Artikler

Foto: Rawpixel - Unsplash

Prosjektpresentasjon

En prosjektpresentasjon brukes for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og ansatte. Denne presentasjonsmalen hjelper dere med å oppsummere utfordringsbildet, overordnede mål og planen videre for prosjektet.

Foto: SIKT

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er aktiviteter som gjennomføres for å sikre at prosjektet oppnår ønskede mål og dokumenterer oppnåelsen av disse. Verktøyene under kan brukes metodisk for å kartlegge, planlegge og følge opp gevinster dere oppnår i prosjektet.

Foto: SIKT

Forankringsverktøy

Forankringsverktøyet kartlegger relevante interessenter, og viser hva som skal forankres med hvem, når og hvordan forankringen skal skje. Det er viktig at forankringen skjer gjennomgående i hele tjenesteinnovasjonsprosessen.

Foto: Rawpixel - Unsplash

Planleggingsverktøy

Planlegging er grunnmuren i alle prosjekter. Planleggingsverktøyet gir overblikk over prosjektplan, oppgaver som må utføres, og andre nasjonale, regionale og lokale prosjekter som berører deres prosjekt eller innehar leveranser som dere er avhengig av.

Foto: SIKT

Dagens tjenestereise

Dagens tjenestereise er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves. Her kartlegges alt som gjøres i dag for å levere tjenesten, både det som er synlig for brukeren og det som er skjult.

Foto: Rawpixel / Unsplash

Intervju og observasjon

Gjennom observasjon og samtaler med ansatte og brukere får vi innsikt i eksisterende og fremtidige behov som må imøtekommes. Dette verktøyet presenterer de mest sentrale metodene for å innhente denne innsikten.

Foto: Carlos Muza / Unsplash

Statistikk og tall

Statistikk og tall gir innblikk i objektive fakta som kan brukes til å analysere hvordan kommunen organiserer tjenester og utnytter ressurser. Dette verktøyet gir informasjon om hvorfor og hvordan man kan bruke statistikk og tall i hver enkelt fase.

Foto: SIKT

Analyseverktøy

Analysearbeid handler om å sette innsikt i system for å kunne identifisere og forstå hovedfunn. I dette dokumentet finner dere en enkel beskrivelse av hvordan dere skal gå frem i analysearbeidet og nyttige verktøy.

Foto: SIKT

Idé og problemløsning

Idémyldring er en teknikk for å komme opp med kreative løsninger på problemer. Dette verktøyet beskriver hvordan man kan fasilitere en god samskapingsprosess basert på den innhentede brukerinnsikten.

Foto: SIKT

Løsningsforslag

Et løsningsforslag gir en visuell beskrivelse av stegene i en tjeneste, sett fra brukerens perspektiv. Dette er en enkel måte å kommunisere nye tjenesteforslag på, og fungerer derfor godt i tidlig testing med både ansatte og brukere.

Foto: Sikt.co

Ny tjenestereise

En ny tjenestereise beskriver stegene i en planlagt tjeneste slik at den kan implementeres og vedlikeholdes. Dette verktøyet dokumenterer forløpet slik at alle ansatte vet hvilke oppgaver som må gjøres for å levere den ønskede brukeropplevelsen.

Foto: SIKT

Rolle- og ansvarsmatrise

Denne matrisen skaper tydelighet rundt hvem som er hovedansvarlig for hvert prosess-steg, hvem som er utførende, hvem som skal konsulteres dersom utførende lurer på noe, og hvem som bør informeres underveis i arbeidet.

Foto: SIKT

Evaluering av pilot

Evaluering av pilot innebærer en helhetlig vurdering av den nye tjenesten som er pilotert. Verktøyet hjelper oss å dokumentere de forskjellige elementene vi evaluerer, før vi beslutter om løsningen skal videreutvikles, settes i drift eller forkastes.

Foto: SIKT

ROS-Analyse

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

Les også om Utenfor-regnskapet

Tilbake til hovedsiden

KONTAKT