Det nye støtteverktøyet som KS har utviklet beskriver hva Utenfor-regnskapet og Veikart for tjenesteinnovasjon er, og hvordan de kan kombineres på en hensiktsmessig måte. Det gir en kort introduksjon til de ulike fasene i Veikartet, og forslag til når i prosessen det er aktuelt å bruke Utenfor-regnskapet.

Lenkeblokk Icon Støtteverktøy for Utenfor-regnskapet og Veikart for tjenesteinnovasjon

Støtteverktøyet inneholder også et konkret eksempel på hvordan Utenfor-regnskapet kan brukes i praksis. I eksemplet vises det hvilken informasjon som trengs for å gjøre beregninger, og hvilke aktører som kan være nødvendig å involvere for at Utenfor-regnskapet skal fungere som et dialogverktøy på tvers av sektorer. I veiledningen finnes det også forslag til hvordan resultatene kan vurderes og presenteres for politisk og administrativ ledelse.

Utenfor-regnskapet er en beregningsmodell som viser de mulige økonomiske gevinstene av å investere i en forebyggende innsats. Det egner seg godt som dialogverktøy som kan berede grunnen for nye samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Veikart for tjenesteinnovasjon er et prosess- og støtteverktøy for brukerrettet tjenesteinnovasjon. Det bygger på tre pilarer som er gjennomgående i metodikken: Forankring, tjenestedesign og gevinstrealiseringsmetodikk.