Kommuneloven

Ny kommunelov skal fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. KS tilbyr dagskurs om den nye loven over hele landet.

Mer om Kommuneloven

Ny rapport om godtgjøring

Ny rapport om godtgjøring

KS har sittet i et utvalg som har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Rapporten er overbrakt Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Høringssvar om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

HØRING

Høringssvar om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte i folkevalgte organer som fjernmøte. KS stiller seg positive til denne lovendringen som en midlertidig ordning.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

Kurs om ny kommunelov

Kurs om ny kommunelov

Høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte våren 2019 bl.a folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Se opptak av alle innleggene her.

Høringssvar om kommunale råd

HØRING

Høringssvar om kommunale råd

Det er lagt fram forslag til ny forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. KS understreker i høringssvaret at lovendringer som pålegger kommunesektoren nye oppgaver med økonomiske konsekvenser skal kompenseres.

Kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunelovens økonomibestemmelser

Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene.

Les flere artikler

KONTAKT