Til hovedinnhold

Kommuneloven

Ny kommunelov skal fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. KS tilbyr dagskurs om den nye loven over hele landet.

Artikler

Mer om Kommuneloven

Foto: Scanpix

Ny rapport om godtgjøring

KS har sittet i et utvalg som har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Rapporten er overbrakt Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

HØRING

Høringssvar om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte i folkevalgte organer som fjernmøte. KS stiller seg positive til denne lovendringen som en midlertidig ordning.

Foto: Shutterstock/Robert Kneschke

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

Foto: Shutterstock

Kurs om ny kommunelov

Høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte våren 2019 bl.a folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Se opptak av alle innleggene her.

Foto: Shutterstock

Kommunelovens økonomibestemmelser

Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av verktøyene.

Kommuneloven om statlig kontroll og tilsyn

Det kommunale selvstyret styrkes overfor tilsynsmyndighetene, og som styrker fylkesmannens oppgave med å samordne statlig tilsyn.

Les flere artikler

KONTAKT