Det er lovfestet en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. I § 14-2 er det fastsatt regler for kommunens styring og kontroll med økonomien.

Det er:

 • Krav om vedtakelse av økonomireglement
 • Krav om plikt til å fastsette finansielle måltall
 • Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal følges opp, og økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan og bygningsloven
 • Samlet (konsolidert) konsernregnskap for kommunen som juridisk enhet
 • Lovfestet en hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter
 • Lovfester at ikke adgang til å ta opp lån for å finansiere tilskudd til andre rettssubjekters investeringer – med visse unntak 
 • Merforbruk må dekkes inn umiddelbart så langt det finnes tilgjengelige midler (egenkapital eller overskudd)
 • Nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån
 • Vil kunne bety en plikt til å øke låneavdragene
 • Fange opp kommuner med økonomisk ubalanse på et tidligere tidspunkt gjennom justering av ROBEK-ordningen.
 • Lovfeste en aktivitetsplikt for kommuner i ROBEK som skal bidra til at økonomien bringes tilbake i balanse.