Kommuneloven skal dessuten bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Videre skal kommuneloven legge til rette for:

  • Det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
  • At kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne.
  • Kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet.

Kommuneloven skal dessuten bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Kommunalt selvstyre
Den nye kommuneloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2018, lovfester det kommunal selvstyret.

De viktigste elementene av det kommunale selvstyret:

  • Kommuner med egen folkevalgt ledelse.
  • Hver kommune er et eget rettssubjekt (og slik ikke underlagt statens hierarkiske organisasjon).
  • Kommuner tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar (negativt avgrenset kompetanse)
  • Kommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger må ha hjemmel i lov (legalitetsprinsippet).

Forholdet stat-kommune
Nytt av dagens lov er en ny bestemmelse med prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale selvstyret:

1. Det kommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.

2. Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne.

3. Innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommuner ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom.