- KS har vært opptatt av at kommunelovens bestemmelser skal legges til grunn. Det er kommunestyrene og fylkestingene som skal fastsette godtgjøring for kommuner og fylkeskommuner, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har vært representert i utvalget, som har vært ledet av Ådne Cappelen, forsker i SSB. Første nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen og fagsjef Dag-Henrik Sandbakken har sittet i utvalget sammen med stortingsrepresentanter og forskere. Utvalget har utredet felles prinsipper for godtgjøring av folkevalgte på alle forvaltningsnivåer. I tillegg har utvalget evaluert Stortingets lønnskommisjon.

Les hele rapporten på Stortingets sider

Åpenhet er et viktig prinsipp

- Det er viktig at godtgjøringen av folkevalgte er tuftet på prinsipper som innbyggerne har tillit til. KS er glad for at utvalget peker på åpenhet som det mest sentrale prinsippet, sier Gram.  

I hovedsak vil ordningen videreføres som nå, og utvalget vektlegger også at fastsettelse av godtgjøring er mer en politisk enn en faglig vurdering. Utvalget mener også at den generelle lønnsutviklingen skal legges til grunn når det skal gjøres endringer i godtgjøringen.

- Vi tror prinsippene utvalget legger til grunn kan være en nyttig rettesnor for kommunestyrer og fylkesting, sier Gram.

Samordning av flere verv

Mange folkevalgte har flere verv og samtidig flere godtgjøringer. Utvalget mener at det bør vurderes om godtgjøringen for folkevalgte som har politiske verv på flere nivå bør samordnes slik at det samlede nivået ikke blir oppfattet som urimelig høyt.