Kommunen får partsrettigheter i tilsynet. fylkesmannens rolle med å samordne statlig tilsyn styrkes, og tilsynsmyndighetene skal ta mer hensyn til situasjonen i den enkelte kommune.

Lovlighetskontroll
Innføringen av kravet om at det skal «særlige grunner» til at departementet på eget initiativ kan kontrollere om et vedtak er lovlig, er formelt en innstramming når det gjelder ordlyden i dagens bestemmelse, men er ment som en kodifisering av gjeldende praksis. Retten til å kreve opplysninger og innsyn er strammet inn fra å være generell til å kun gjelde ved lovlighetskontroll.

Sterkere partsrettigheter i tilsynsprosessen
Kommunen får like partsrettigheter som et privat tilsynsobjekt. Forvaltningslovens regler om saksbehandling ved enkeltvedtak gjøres gjeldende i hele tilsynsprosessen. Det innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan klage på pålegg fra fylkesmannen om å gi opplysninger i sammenheng med statlig tilsyn. Klage kan begrunnes i at opplysningene ikke er nødvendige for at fylkesmannen skal kunne føre tilsyn, at det er saksbehandlingsfeil, ikke foreligger kompetansegrunnlag eller at det er tatt utenforliggende hensyn.

Rettefristen i forkant av et pålegg blir fjernet slik at det blir tydelig fra hvilket tidspunkt tilsynsmyndigheten har fattet vedtak, og når kommunen eventuelt kan klage. Eventuelle uenigheter mellom kommune og tilsynsmyndighet kan dermed avklares så raskt som mulig av hensyn til tjenesteyterne, innbyggerne og andre som berøres av saken. Forvaltningslovens regler om forhåndsvarsel ivaretar hensynene som lå bak rettefristen.

Bedre samordning av statlig tilsyn
Fylkesmannens oppgave med å samordne statlige tilsynsmyndigheter videreføres, men med flere presiseringer og tillegg. Det er nytt at fylkesmannen skal vurdere omfanget av statlig tilsyn med den enkelte kommune og fylkeskommune. Tilsynsplaner skal sendes til Fylkesmannen, og Fylkesmannen kan sette en frist for tilsynsmyndighetene til å sende inn tilsynsplaner. Det er også nytt at fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i kommunen og fylkeskommunene.

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn. Statlige tilsynsmyndigheter gis en plikt til å ta hensyn til det samlede statlige tilsyn den enkelte kommune og fylkeskommune, og til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndigheten må vurdere risiko, vesentlighet og konsekvenser for flere sektorer enn det konkrete tilsynstemaet alene. Tilsynsmyndighetene skal ikke prioritere et tilsyn med samme tema som en planlagt eller nylig gjennomført forvaltningsrevisjon, med mindre det foreligger særlige grunner. Fylkesmannen skal ha dialog med kommunen før evt vedtak om reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen.