Nedenfor er KS' høringssvar gjengitt i sin helhet.

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat 7. september 2020 der departementet foreslår midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper. Høringsfrist er satt til 14. september 2020.

Departementet foreslår en utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte i folkevalgte organer som fjernmøte, slik at møter i folkevalgte organer der taushetsbelagte opplysninger behandles eller møter som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold kan avholdes som fjernmøter.

Vi stiller oss positive til denne lovendringen som en midlertidig ordning, sett på bakgrunn av utfordringene kommunene møter med hensyn til den pågående koronapandemien.

Departementet foreslår videre en utvidet adgang til å gjennomføre fjernmøter i interkommunale selskaper samt å undertegne protokoller elektronisk i disse selskapene. Vi stiller oss også positive til denne midlertidige lovendringen.

Ellers har vi ingen merknader til forslaget.