Å fremme det lokale selvstyret var det grunnleggende formålet med Stortingets anmodning til regjeringen om en helhetlig gjennomgang av kommuneloven

Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

Da Stortinget behandlet Prop. 119 (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m (eigenkontroll mv.) påpekte KS at det generelt var behov for en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret.

Kommunal- og forvaltningskomitéen fulgte opp dette i Innst. 128 L (2012– 2013): «Komiteen ser behov for ein heilskapleg gjennomgang av kommunelova for å styrkje det kommunale sjølvstyret, og ber regjeringa kome tilbake til Stortinget på eigna måte.»

Kommunelovutvalget
Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte kommunelovutvalget ved kongelig resolusjon av 21. juni 2013. Utvalget ble ledet av tidligere fylkesmann i Sogn og Fjordane, Oddvar Flæte, og bestod for øvrig av 12 medlemmer, deriblant KS-advokat Øyvind Renslo.

Kommuneloven på høring
Utvalgsarbeidet tok nesten tre år. 10. mars 2016 ble utvalgets utredning overlevert daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

NOU 2016:4: Ny kommunelov ble sendt på høring 4. april 2016. KS utarbeidet et faglig debattgrunnlag for høringsarbeidet i den enkelte kommune og fylkeskommune og KS’ egen organer som innspill til KS høringssvar. I sitt høringssvar skrev KS at lovforslaget forsterker kommunelovens betydning, styrker selvstyret, bidrar til et sterkt representativt folkestyre, økt åpenhet og tydeligere forhold mellom politikk og admininstrasjon. KS oppfordret departementet å se nærmere på innbyggerdeltakelse.  KS bidro også i lovarbeidet gjennom lovmedvirkningsordningen.

Stortingets behandling
Prop. 46 L (2017-2018) – Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) ble lagt frem 16. april 2018. I høringen i Stortinget 24. april ga KS tilslutning til lovforslagene som styrker det kommunale selvstyret.

- Å fremme det lokale selvstyret var det grunnleggende formålet med Stortingets anmodning til regjeringen om en helhetlig gjennomgang av kommune loven, i tråd med innspill fra KS til Stortinget, sa andre nestleder i KS, Bjørn Arild Gram, som deltok på vegne av KS.

I høringsnotatet til Kommunal- og forvaltningskomitéen skrev KS blant annet at lovforslaget ville bidra til å styrke selvstyret og det lokale folkestyret, og gjøre kommuneloven enklere, mer tilgjengelig og mer betydningsfull.

Stortinget vedtok ny kommunelov 11. juni 2018. Hoveddelen trer i kraft 1. juli 2019, mens økonomidelen trer i kraft 1. januar 2020. Ny bestemmelse om internkontroll trår i kraft først etter gjennomgangen av internkontrollbestemmelser i særlovgivningen.