Publisert: 22.05.2020

Endret: 02.11.2023

ASSS sosiale tjenester KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde sosiale tjenester omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 

  • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid​
  • 243 Tilbud til personer med rusproblemer​
  • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi​
  • 276 Kvalifiseringsordningen​
  • 281 Ytelse til livsopphold (tidligere økonomisk sosialhjelp)

Andel med sosialhjelp som hovedinntekt/mottak i 6 mnd eller mer (alle mottakere/aldre) (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser andel langtidsmottakere (6 mnd. eller mer) med sosialhjelp som hovedinntekt. 
Formål Sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Mottakerne skal i utgangspunktet ikke motta sosialhjelp over lengre tid. Annen inntektssikring vil da være mere relevant for eksempel: lønn, AAP, uføretrygd, sykepenger, arbeidsledighetstrygd etc. 
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)*10

A: Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall) (SSB tabell 12213).


B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).

Utvalg B: Sosialhjelpsmottakere i løpet av året.
Fortolkning

Det å ha en høy andel langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt indikerer at det må jobbes mer sosialfaglig med å få annen varig inntektssikring på plass. 

Men, indikatoren må sees i sammenheng med andel mottakere fordi hvis man har få/lav andel mottakere på sosialhjelp så er det mer «normalt» at en andel av disse har sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  Indikatoren viser antall innbyggere 18-24 år som er mottakere av sosialhjelp i fht. antall innbyggere 18-24 år totalt.
Formål

Indikatoren viser andelen/nivået på hvor mange unge sosialhjelpsmottakerne kommunen har, og det er ønskelig at denne andelen er lavest mulig.

Lav andel kan indikere at kommunen har lykkes med å få unge innbyggere inn i et utdannings- eller arbeidsløp. Indikatorene kan også brukes som en inngang til å spørre om i hvilken grad kommunen har lykkes med aktivitetsplikten som gjelder for innbyggere opp til 30 år.

Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)*100

A: Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) (SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 18-24 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Indikatoren kan belyse utfordringer knyttet til målgruppens levekår (rus/psykisk helse) og kommunens arbeid i forhold til tidlig innsats.

Det bør vurderes om indikatoren kan justeres/korrigeres for utgiftsbehovet/delkostnadsnøkkelen. Da blir indikatoren til en viss grad justert for forskjeller i sosio-økonomiske forhold og blir mer sammenliknbar og bruksverdien inn i analyser øker.

Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 25-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mange av kommunens innbyggere i den arbeidsaktive aldergruppen 25-66 år som er inne i sosialhjelpssystemet. Her faller pensjonister (de som er 67) ut av tellingen (men de er med på utgiftssiden). Indikatoren viser antall innbyggere 25-66 år som er mottakere av sosialhjelp i fht. antall innbyggere 25-66 år totalt. 
Formål Indikatoren sier noe om den totale sosialhjelpsbyrden blant de som er i arbeidsaktiv alder. Supplerende sosialhjelp og varig hovedinntekt. Indikatoren har en sterk påvirkning på netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall)(SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 25-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Indikatoren belyser utfordringer knyttet til målgruppens levekår, muligheter på arbeidsmarkedet, mobilitet i forhold til boligmarked og flytting til andre steder hvor arbeidsmarkedet er bedre.

Indikatoren bør sees i sammenheng med ressursbruksindikatoren og Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 da «andel sosialhjelpsmottakere» er en av tre «drivere/forklaringer» til nivået på ressursbruken.

Andel sosialhjelpsmottakere 18-66 år av innbyggere 18-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser antall innbyggere 18-66 år som mottar sosialhjelp i fht. antall innbyggere 18-66 år totalt.
Formål Indikatoren viser hvor stor andel av den yrkesaktive befolkningen som er mottakere av sosialhjelp.
Sentrale begrep Begrepet «sosialhjelpsmottakere» kan være både mottakere som mottaker økonomiske ytelser som hovedinntektskilde OG det kan være mottakere som mottar supplerende støtte.
Utregning

Formel: (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Er det bra å ha en høy eller lav verdi? I utgangspunktet ønsker man en lav andel, men blir den for lav er det grunn til undring. Indikatoren bør sees i sammenheng med ressursbruksindikatoren og Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 da «andel sosialhjelpsmottakere» er en av tre «drivere/forklaringer» til nivået på ressursbruken.

Går det an å justere/korrigere denne  for utgiftsbehovet/delkostnadsnøkkelen. Da blir indikatoren til en viss grad justert for forskjeller i sosio-økonomiske forhold og blir mer sammenliknbar og bruksverdien inn i analyser øker.

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad (f276) per 1 000 innbyggere 18-66 år

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mange som mottar kvalifiseringsstønad pr 1000 innbyggere i kommunen.
Formål Intensjonen med kvalifiseringsstønad er å bistå langtidssosialhjelpsmottakere med å komme seg ut på arbeidsmarkedet. Denne indikatoren sier noe om hvor mange som får dette tilbudet i kommunen pr 1000 innbyggere.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: A/(B/1000)

A: Deltakere (antall) (SSB tabell 12160).


B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg

A: Deltakere i kvalifiseringsprogram i løpet av året, Referansetid 31.12, KOSTRA funksjon 276 – Kvalifiseringsordningen.                                                    

B: Referansetid 31.12.

Fortolkning Hva er et riktig nivå/godt nok nivå? Bør denne sees over tid, og hva med endringer i regelverk/rammebetingelser? Skal denne ha en bruksverdi bør man kunne si noe om dette.

Etter KVP: Andel deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde KS beregning
Beskrivelse Andel i KVP programmet som går ut i aktivitet, utdanning eller arbeid.
Formål Måloppnåelse i KVP programmet. Resultatindikator.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

A/B*100

A: Deltakere med gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram (jamfør spørsmål 9) hittil i 2020 (1. januar-31. desember), som gikk til arbeid/skole/utdanning.

 

B: Totalt antall deltakere med gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram hittil i 2020 (1. januar-31. desember) - eksklusiv flytting.

Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Se dette tallet i forhold til hvor mange kommunen gir tilbudet til (antall i program) og kommunens tiltaksvifte (innhold i program), og hvem som gis tilbud (målgruppe). Kilde for innhenting av statistikk AVDir/NAV.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten(f242/f243/f273/f276/f281) pr innbygger 18-66 år(kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning

(A * 1000) / B

A: Summen av netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (1000 kroner)
KOSTRA funksjon;
242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 - Tilbud til personer med rusproblemer
273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
276 - Kvalifiseringsordningen
281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)

B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)

Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter tilbud personer med rusproblemer (f243) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 243 - Tilbud til personer med rusproblemer (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Ressursbruksindikator. Sosiale tjenester*

Indikatortype Prioritering
Datakilde KS beregning
Beskrivelse

Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.

I beregningene er det korrigert for at kommunene i utgangspunktet har ulikt utgiftsbehov blant annet som følge av forskjellig befolkningssammensetning, sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster.

Beregnet utgiftsbehov fastsettes gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Indikatoren er også korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. 

Formål Hensikten med ressursbruksindikatoren er å gi en samlet indikasjon på kommunens ressursbruk, sammenlignet med de andre ASSS kommunene.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Kommunenes utgiftsbehov varierer avhengig av forskjeller i befolkningssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. I utgiftutjevningen i inntektssystemet skal kommunene bli kompensert fullt ut for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger innenfor de såkalte nasjonale velferdsoppgaver slik som grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste, barnevern og barnehager. I tillegg utjevnes det for forskjeller i beregnet utgiftsbehov til administrasjon inkludert landbruk og miljøvern.

Utregning

For kommune x beregnes ressursbruksindikatoren slik:

Det tas utgangspunkt i landsgjennomsnittet for netto driftsutgifter (utenom avskrivinger) per innbygger.
• Først korrigeres det for at kommune x har høyere eller lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet ved å bruke kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
• Det korrigeres for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift i kommune x sammenliknet med landsgjennomsnittet
• Det korrigeres også for tilskudd til tidligere vertskapskommuner for psykisk utviklingshemmede som ikke fanges opp i inntektssystemet.

Dette gir da et korrigert utgiftsbehov for kommune x
• Det korrigerte utgiftsbehovet måles opp mot kommunens faktiske netto driftsutgifter per innbygger.

Dette gir en ressursbruksindikator målt mot landsgjennomsnittet

Ressursbruksindikatoren beregnes deretter som forholdet mellom ressursbruksindikatoren målt mot landsgjennomsnittet for kommune x og tilsvarende indikator for ASSS-snittet.

Utvalg Netto driftsutgifter på følgende KOSTRA-funksjoner er inkludert i beregning av ressursbruksindikatoren:
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
276 Kvalifiseringsordningen
281 Ytelse til livsopphold
Fortolkning

Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.

En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.

En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.

Resultatene kan være påvirket av føringsforskjeller og føringsfeil og at de vil være avhengig av kvaliteten på indikatorene for beregnet utgiftsbehov.

Stønad (bidrag+lån) per sosialhjelpsmottaker (kroner)

Indikatortype

Produktivitet/ enhetskostnad

Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren beskriver gjennomsnittlig utbetaling pr mottaker av sosialhjelp.
Formål Det er viktig med innsikt i hvor mye hver mottaker «får» av hjelp (i kroner) for å kunne vurdere dette opp mot gjennomsnittlig stønadslengde og omfang (andel mottakere). Dette er en av tre «drivere» som forklarer samlet utgiftsnivå.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: A / B

A: Samlet stønadssum (bidrag + lån)  (kr) (SSB tabell 13138).

B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).

Brutto driftsutgifter benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker på grunn av organisering av tjenesten og/eller på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområde.
Utvalg

A: Samlet stønadssum (bidrag + lån) for økonomisk sosialhjelp. Referansetid 31.12.                                                  

B: Sosialhjelpsmottakere i løpet av året. Referansetid 31.12.

Fortolkning

Tolkning/bruk av indikatoren alene har mindre verdi. Den bør brukes for å utfordre på hvorfor den er lav/høy - skyldes forskjeller i nivå: Lang/kort gjennomsnittlig stønadstid?

Høy/eller lav andel sosialhjelpsmottakere (lav andel = de som mottar ”trenger” mer bistand/sosialhjelp, høy andel = har flere mottakere som ”trenger” mindre bistand/sosialhjelp. Forskjell i sosialhjelpsnormer? Praksis og organisering?

Stønadslengde mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Snitt måneder per år*

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Gjennomsnittlig antall måneder sammenhengende sosialhjelp som hovedinntekt i løpet av et år - pr kommune.
Formål Synliggjøre sosialhjelpsavhengighet i antall måneder for de som mottar det som hovedinntekt.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt  (måneder) (SSB tabell 12213)
Utvalg Referansetid 31.12.
Fortolkning Indikasjon på sosialhjelpsavhengighet, og fravær av andre muligheter for inntektssikring. Indikatoren bør brukes til å diskutere likheter/forskjeller mellom kommuner og om dette kan skyldes sosioøkonomiske faktorer, stønadsnivå, praksis/terskler eller organisering.

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Gjennomsnittlig antall måneder per år*

Indikatortype

Utfyllende indikatorer/kvalitet

Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser gjennomsnittlig stønadslengde i måneder for mottakere i aldersgruppen 18-24 år.
Formål Stønadslengde er en av tre «utgiftsdrivere» og det er særlig viktig at andelen og varigheten (som denne indikatoren viser) ikke blir for lang da det kan bety at unge mottakere «ikke kommer ut av systemet».
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall) (SSB tabell 13138).
Utvalg A: Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Referansetid 31.12.
Fortolkning Lav verdi (få gjennomsnittlige måneder) anses positivt, og forskjeller på lengde mellom kommunene bør utforskes/reflekteres over. Indikatoren bør drøftes/sees i sammenheng med indikatoren «andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år».

Sykefravær sosiale tjenester (SSB) (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor stor prosentandel av alle ansatte i sosialtjenesten som er registrert med legemeldt sykefravær i måleperioden. Egenmeldt fravær er ikke med i beregningen.
Formål Formålet med denne indikatoren er å følge med på utviklingen i sykefraværet i tjenesten på kort og lang sikt.
Sentrale begrep Sykefravær er her definert som legemeldte sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk, ansatte 16-69 år i kommuneforvaltningen.
Utregning
Beregnet på bakgrunn av data levert av SSB. Sykefraværet hentes fra NAV, mens antall ansatte hentes fra A-ordningen. Tallene inkluderer kun legemeldt fravær.

Utvalg

Tallene fra SSB er avgrenset til sektorkode 6500 kommunal og fylkeskommunal virksomhet som ikke driver markedsrettet virksomhet.

For sosiale tjenester er tallene avgrenset til følgende næringskoder:
88.1 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede
88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn og unge
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted
88.998 Kommunale sosialkontortjenester

Vikarer, bistillinger, timelønte eller personer som begynte eller sluttet i rapporteringsperioden er med i tallene. Flere detaljer om sykefraværstallene fra SSB, se nettsiden ssb.no.

Fortolkning

Høyt sykefravær kan påvirke kvalitet i tjenesten. Høyt sykefravær kan være både en indikasjon på, og årsak til, høy arbeidsbelastning og slitasje på de ansatte.

Sykefraværet bør sammenlignes med tidligere års sykefravær, og gjennomsnittlig sykefravær for tjenesten i de øvrige ASSS-kommunene.

Ved høyt sykefravær øker arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. Driftsoppgaver må gjøres med færre ansatte, eventuelt ved hjelp av vikarer. Høyt sykefravær kan også medføre økte kostnader, og har dermed sammenheng med indikatorer for brutto og netto driftskostnader.