Publisert: 22.05.2020

Endret: 27.04.2023

ASSS sosiale tjenester KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde sosiale tjenester omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner: 

  • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid​
  • 243 Tilbud til personer med rusproblemer​
  • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi​
  • 276 Kvalifiseringsordningen​
  • 281 Ytelse til livsopphold (tidligere økonomisk sosialhjelp)

Andel med sosialhjelp som hovedinntekt/mottak i 6 mnd eller mer (alle mottakere/aldre) (prosent)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator/ kvalitet 
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser andel langtidsmottakere (6 mnd. eller mer) med sosialhjelp som hovedinntekt. 
Formål Sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Mottakerne skal i utgangspunktet ikke motta sosialhjelp over lengre tid. Annen inntektssikring vil da være mere relevant for eksempel: lønn, AAP, uføretrygd, sykepenger, arbeidsledighetstrygd etc. 
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)*10

A: Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall) (SSB tabell 12213).


B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).

Utvalg B: Sosialhjelpsmottakere i løpet av året.
Fortolkning

Det å ha en høy andel langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt indikerer at det må jobbes mer sosialfaglig med å få annen varig inntektssikring på plass. 

Men, indikatoren må sees i sammenheng med andel mottakere fordi hvis man har få/lav andel mottakere på sosialhjelp så er det mer «normalt» at en andel av disse har sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  Indikatoren viser antall innbyggere 18-24 år som er mottakere av sosialhjelp i fht. antall innbyggere 18-24 år totalt.
Formål

Indikatoren viser andelen/nivået på hvor mange unge sosialhjelpsmottakerne kommunen har, og det er ønskelig at denne andelen er lavest mulig.

Lav andel kan indikere at kommunen har lykkes med å få unge innbyggere inn i et utdannings- eller arbeidsløp. Indikatorene kan også brukes som en inngang til å spørre om i hvilken grad kommunen har lykkes med aktivitetsplikten som gjelder for innbyggere opp til 30 år.

Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)*100

A: Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) (SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 18-24 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Indikatoren kan belyse utfordringer knyttet til målgruppens levekår (rus/psykisk helse) og kommunens arbeid i forhold til tidlig innsats.

Det bør vurderes om indikatoren kan justeres/korrigeres for utgiftsbehovet/delkostnadsnøkkelen. Da blir indikatoren til en viss grad justert for forskjeller i sosio-økonomiske forhold og blir mer sammenliknbar og bruksverdien inn i analyser øker.

Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år av innbyggere 25-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mange av kommunens innbyggere i den arbeidsaktive aldergruppen 25-66 år som er inne i sosialhjelpssystemet. Her faller pensjonister (de som er 67) ut av tellingen (men de er med på utgiftssiden). Indikatoren viser antall innbyggere 25-66 år som er mottakere av sosialhjelp i fht. antall innbyggere 25-66 år totalt. 
Formål Indikatoren sier noe om den totale sosialhjelpsbyrden blant de som er i arbeidsaktiv alder. Supplerende sosialhjelp og varig hovedinntekt. Indikatoren har en sterk påvirkning på netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere 25-66 år (antall)(SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 25-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Indikatoren belyser utfordringer knyttet til målgruppens levekår, muligheter på arbeidsmarkedet, mobilitet i forhold til boligmarked og flytting til andre steder hvor arbeidsmarkedet er bedre.

Indikatoren bør sees i sammenheng med ressursbruksindikatoren og Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 da «andel sosialhjelpsmottakere» er en av tre «drivere/forklaringer» til nivået på ressursbruken.

Andel sosialhjelpsmottakere 18-66 år av innbyggere 18-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser antall innbyggere 18-66 år som mottar sosialhjelp i fht. antall innbyggere 18-66 år totalt.
Formål Indikatoren viser hvor stor andel av den yrkesaktive befolkningen som er mottakere av sosialhjelp.
Sentrale begrep Begrepet «sosialhjelpsmottakere» kan være både mottakere som mottaker økonomiske ytelser som hovedinntektskilde OG det kan være mottakere som mottar supplerende støtte.
Utregning

Formel: (A/B) *100

A: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).


B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg A og B: Referansetid 31.12.
Fortolkning

Er det bra å ha en høy eller lav verdi? I utgangspunktet ønsker man en lav andel, men blir den for lav er det grunn til undring. Indikatoren bør sees i sammenheng med ressursbruksindikatoren og Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 da «andel sosialhjelpsmottakere» er en av tre «drivere/forklaringer» til nivået på ressursbruken.

Går det an å justere/korrigere denne  for utgiftsbehovet/delkostnadsnøkkelen. Da blir indikatoren til en viss grad justert for forskjeller i sosio-økonomiske forhold og blir mer sammenliknbar og bruksverdien inn i analyser øker.

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad (f276) per 1 000 innbyggere 18-66 år

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mange som mottar kvalifiseringsstønad pr 1000 innbyggere i kommunen.
Formål Intensjonen med kvalifiseringsstønad er å bistå langtidssosialhjelpsmottakere med å komme seg ut på arbeidsmarkedet. Denne indikatoren sier noe om hvor mange som får dette tilbudet i kommunen pr 1000 innbyggere.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: A/(B/1000)

A: Deltakere (antall) (SSB tabell 12160).


B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805).

Utvalg

A: Deltakere i kvalifiseringsprogram i løpet av året, Referansetid 31.12, KOSTRA funksjon 276 – Kvalifiseringsordningen.                                                    

B: Referansetid 31.12.

Fortolkning Hva er et riktig nivå/godt nok nivå? Bør denne sees over tid, og hva med endringer i regelverk/rammebetingelser? Skal denne ha en bruksverdi bør man kunne si noe om dette.

Etter KVP: Andel deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning (prosent)

Indikatortype

Utdypende tjenesteindikator/ kvalitet

Datakilde KS beregning
Beskrivelse Andel i KVP programmet som går ut i aktivitet, utdanning eller arbeid.
Formål Måloppnåelse i KVP programmet. Resultatindikator.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

A/B*100

A: Deltakere med gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram (jamfør spørsmål 9) hittil i 2020 (1. januar-31. desember), som gikk til arbeid/skole/utdanning.

 

B: Totalt antall deltakere med gjennomførte eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram hittil i 2020 (1. januar-31. desember) - eksklusiv flytting.

Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Se dette tallet i forhold til hvor mange kommunen gir tilbudet til (antall i program) og kommunens tiltaksvifte (innhold i program), og hvem som gis tilbud (målgruppe). Kilde for innhenting av statistikk AVDir/NAV.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten(f242/f243/f273/f276/f281) pr innbygger 18-66 år(kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Summen av netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (1000 kroner) KOSTRA funksjon; 242 - Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 - Tilbud til personer med rusproblemer, 273 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 276 - Kvalifiseringsordningen, 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold (f281) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 281 - Ytelse til livsopphold (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Netto driftsutgifter tilbud personer med rusproblemer (f243) per innbygger 18-66 år (kroner)

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Netto driftsutgifter (1000 kr) til KOSTRA funksjon 243 - Tilbud til personer med rusproblemer (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 18-66 år (SSB tabell 11805)
Utvalg A: Referansetid 31.12. Beløp i 1000 kr
B: Referansetid 31.12
Fortolkning  

Ressursbruksindikator. Sosiale tjenester*

Indikatortype  
Datakilde KS beregning
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.
• Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
• En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
• En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Utvalg  
Fortolkning  

Stønad (bidrag+lån) per sosialhjelpsmottaker (kroner)

Indikatortype

Produktivitet/ enhetskostnad

Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren beskriver gjennomsnittlig utbetaling pr mottaker av sosialhjelp.
Formål Det er viktig med innsikt i hvor mye hver mottaker «får» av hjelp (i kroner) for å kunne vurdere dette opp mot gjennomsnittlig stønadslengde og omfang (andel mottakere). Dette er en av tre «drivere» som forklarer samlet utgiftsnivå.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: A / B

A: Samlet stønadssum (bidrag + lån)  (kr) (SSB tabell 13138).

B: Sosialhjelpsmottakere (antall) (SSB tabell 13138).

Brutto driftsutgifter benyttes i stedet for korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker på grunn av organisering av tjenesten og/eller på grunn av manglende statistikk for tjenesteproduksjonen på det aktuelle tjenesteområde.
Utvalg

A: Samlet stønadssum (bidrag + lån) for økonomisk sosialhjelp. Referansetid 31.12.                                                  

B: Sosialhjelpsmottakere i løpet av året. Referansetid 31.12.

Fortolkning

Tolkning/bruk av indikatoren alene har mindre verdi. Den bør brukes for å utfordre på hvorfor den er lav/høy - skyldes forskjeller i nivå: Lang/kort gjennomsnittlig stønadstid?

Høy/eller lav andel sosialhjelpsmottakere (lav andel = de som mottar ”trenger” mer bistand/sosialhjelp, høy andel = har flere mottakere som ”trenger” mindre bistand/sosialhjelp. Forskjell i sosialhjelpsnormer? Praksis og organisering?

Stønadslengde mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Snitt måneder per år*

Indikatortype  
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt  (måneder) (SSB tabell 12213)
Utvalg A: Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Referansetid 31.12.
Fortolkning  

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Gjennomsnittlig antall måneder per år*

Indikatortype

Utdypende tjenesteindikator/ kvalitet

Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser gjennomsnittlig stønadslengde i måneder for mottakere i aldersgruppen 18-24 år.
Formål Stønadslengde er en av tre «utgiftsdrivere» og det er særlig viktig at andelen og varigheten (som denne indikatoren viser) ikke blir for lang da det kan bety at unge mottakere «ikke kommer ut av systemet».
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning A

A: Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall) (SSB tabell 13138).
Utvalg A: Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpsmottakere 18-24 år. Referansetid 31.12.
Fortolkning Lav verdi (få gjennomsnittlige måneder) anses positivt, og forskjeller på lengde mellom kommunene bør utforskes/reflekteres over. Indikatoren bør drøftes/sees i sammenheng med indikatoren «andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år av innbyggere 18-24 år».

Sykefravær sosiale tjenester (SSB) (prosent)

Indikatortype Kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning
Data er hentet fra SSB og viser kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

Utvalg  
Fortolkning