Publisert: 22.05.2020

Endret: 01.11.2023

ASSS samferdsel KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde samferdsel omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner:

 • 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak
 • 332 Kommunale veier

335 Rekreasjon i tettsted er ikke med i grunnlaget for ASSS samferdsel. 

Kommunale veier i km per 10 000 innbyggere

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Kommunalt eide veier i km per 10 000 innbyggere. 
Formål Brukes til å sammenligne hvor mye vei hver kommune forvalter delt på antall innbyggere. 
Sentrale begrep

Ikke aktuelt

Utregning Formel: A/(B/10 000) 
 
A: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
 
B: Innbyggere (antall). SSB tabell 11820. 

Utvalg

Antall kilometer vei kommunen forvalter. Antall innbyggere per 31.12.

Fortolkning

Høyt tall trekker kostnadene opp. 

Kostnaden påvirkes også av andre forhold, som andel private, fylkeskommunale eller statlige veier i kommunen.                                                                                                                    

Indikatoren viser ikke variasjon i kostnad på enklere eller mer komplekse veier. 

Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for per 10 000 innbyggere

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor mange km sykkelvei/km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvar for, per 10 000 innbyggere. 
Formål For å kunne sammenligne hvor mye hver kommune har tilrettelagt for sykling for sine innbyggere. 
Sentrale begrep

Tilrettelagt for syklende vil si sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett.              

Utregning

Formel: A/(B/10 000) 

A: Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for (km). SSB tabell 11814. 

B: Innbyggere (antall). SSB tabell 11820. 

Utvalg

Ikke aktuelt

Fortolkning

Indikatoren viser tjenesten (km tilrettelagt for syklende), sett opp mot målgruppa for denne tjenesten (innbyggere). 

Indikerer kostnadsbehov til drift. 

Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger samferdsel per km (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader 
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Måler hvor mye kommunen har i utgifter til drift, vedlikehold og påkostning per km. Utgiftene er ekskl. avskrivninger. 
Formål Indikatoren måler kommunenes ressursbrukVed sammenligning med de øvrige kommunene kan den gi en indikasjon på kommunens ressursinnsats for å bevare veikapitalen.   
Sentrale begrep

Inkluderer kostnader knyttet til kommunale veier, gang- og sykkelveier/stier, vei- og gatelys, samt kostnader til tiltak for å ivareta miljø og trafikksikkerhet. 

Avskrivning er å fordele verdien/kostnaden av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler over flere regnskapsperioder, tilsvarende eiendelens verdifall (slitasje) i perioden. 

Utregning Formel: ((A-B)*1000)/C 
 
A: Beløp (1000 kr), Art AGD10 brutto driftsutgifter på funksjon 332 kommunale veier. SSB tabell 12367. 
 
B: Beløp (1000 kr), funksjon 332 kommunale veier, art A590 avskrivninger (D). SSB tabell 12367. 
 
C: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning

Indikatoren gir en indikasjon på kommunens ressursinnsats for bevaring av veikapital. Lave kostnader vil indikere en produktiv drift.

Indikatoren sees opp mot indikatoren Andel gater og samleveier på og/eller over akseptabel standard. Når denne indikatoren viser høy andel vil lavere kostnader enn gjennomsnittet indikere god ressursbruk. 

Kostnader til gatebelysning per lyspunkt, kommunale veier (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser kommunens kostnad per lyspunkt på de kommunale veiene. 
Formål Ikke aktuelt
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Formel: (A*1000)/B 
 
A: Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater (1000 kr). SSB tabell 12183. 
 
B: Lyspunkt langs kommunale veier og gater (antall). SSB tabell 11845.
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Indikatoren inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av denne tjenesten. Kostnadsnivået vil henge sammen med bl.a. eierskap til gatelys og andel installerte led-punkt. 

Drenering/overvann, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mye kostnader kommunen har i forbindelse med drenering/overvann per meter vei.
Formål For å holde veien i teknisk god stand og utsette store vedlikeholdskostnader.
Sentrale begrep Her føres utgifter i forbindelse med bytte av sluktopp, bekkeinntak og stikkledninger. Grøfterensk, tømming av sandfang, spyling av stikk-ledninger inngår også her.                                    
Utregning Formel: A/(B*1000) 
 
A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til drenering/overvann. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 
 
B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning

Indikatoren inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av denne tjenesten (hvor mye drenering/overvann koster per meter vei). 

Ressursbruken er viktig for å holde veien i teknisk god stand og utsette store vedlikeholdskostnader. 

Trafikksikkerhet inkludert skilting og veimerking, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren inneholder informasjon om kostnaden ved å produsere en enhet av denne tjenesten (hvor mye trafikksikkerhet koster per meter vei).                                                              
Formål Ikke aktuelt
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Formel: A/(B*1000) 
 
A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til trafikksikkerhet, inkludert skilting og vegmerking. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 
 
B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg

Indikatoren dekker eksempelvis arbeidsvarsling, bussplasser, fartsdempere, grøntareal/skråninger, kampanjer lys/refleks, rekkverk, skilt, støyskjerming, vegmerking, bommer m.v. 

Indikatoren viser driftsutgifter, ikke investering. 

Fortolkning Ikke aktuelt

Veidekker, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse

Oversikt over dekkekostnad per meter vei per kommune. 

Angir ressursbruk til nyetablering og oppgradering av faste dekker (asfalt) fordelt på total veglengde – uansett dekketype.                                                                                                

Formål Formålet er å få en oversikt over kostnadene i den enkelte kommune og sammenligne kostnadene. Synliggjøre etterslep.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Formel: A/(B*1000) 
 
A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til veidekker. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 
 
B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning

Det kan være en utfordring å sammenligne kroner per meter på veidekke for ASSS-kommunene.  

Der er en rekke forhold som innvirker på drifts- og vedlikeholdsbehovet. Dette kan være:  

 • Trafikkmengder 
 • Ulike dimensjoner, størrelse og oppbygging av veien 
 • Andel piggdekkbruk 
 • Asfaltkostnader  
 • Lokalt klima 
 • Vedtatt eller praktisert lokal veistandard 
 • Veinettets fysiske sammensetning og tetthet/mengder av ulike veiobjekter og veikategorier 
 • Veinettets faktiske tilstand og kvalitet 

Renhold, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Hvor mye kostnader kommunen har til renhold per meter vei.
Formål For å holde byen ren og attraktiv for innbyggere og tilreisende. Søppelhåndtering også for å bl.a. unngå luktplager og næring til gnagere. 
Sentrale begrep Kosting/feiing, tømming av søppelspann, fjerning av grafitti/grønske, støvdemping.
Utregning Formel: A/(B*1000) 
 
A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til renhold. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 
 
B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning

Måloppnåelse: Miljøskapende, visuelt og hygienisk. 

Sees i sammenheng med indikator vinterdrift, for eksempel mengde singel/sand som må kostes opp.  

Vinterdrift, kroner per meter vei

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren måler vinterkostnader pr meter kommunal veg etter standard.
Formål Høy vinterstandard er kostbart. Indikatoren bør benyttes for å demonstrere hvilken kostnad de ulike standardene krever å få befolkning til å sykle/gå eller reise kollektivt.
Sentrale begrep Brøyting, Salting, SnødeponeringVinterkosting.
Utregning Formel: A/(B*1000) 
 
A: Brutto driftsutgifter eksklusive avskrivninger til vinterdrift. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 
 
B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 
Utvalg
 • Vinterdrift Boliggater  
 • Vinterdrift Hovedveger 
 • Vinterdrift Gang og Sykkelveger 
 • Vinterdrift Ekspress sykkelveger 
Fortolkning

Miljøaspektet. Ulik geografi og klima medfører ulikt behov for vinterdrift og tilhørende kostnader. 

Framkommelighet på vinter fordelt på vinterdriftsstandardklasse – Eksempelvis: Trafikksikkerhet, Responstid, Samhandling mellom interne mannskaper og eksterne firmaer (hvis dette er tilfelle), Kundehenvendelser. Vinterdriftsstandarder bør være et valg, slik at publikum kan se kostnadsforskjellen på forskjellige standarder. 

Investeringer til veidekker (asfalt) per meter vei (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde Egen innrapportering og KOSTRA/SSB
Beskrivelse Angir ressursbruk til nyetablering og oppgradering av faste dekker (asfalt) fordelt på total veglengde – uansett dekketype.                                                                             
Formål Ikke aktuelt
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: A/(B*1000) 

A: Investeringer til veidekker. Rapportert inn manuelt fra kommunene. 

B: Lengde kommunalvei (km). SSB tabell 11814. 

Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Indikatoren har stor innvirkning på «Kostnad per meter vei for å komme over akseptabel standard (kroner)».

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kroner) - snitt 4 år

Indikatortype Prioritering
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Ikke aktuelt
Formål Ikke aktuelt
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr). SSB Tabell 11816. 
 
Tas gjennomsnitt av de siste fire år. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Indikatoren viser kommunens vilje eller evne til å prioritere investering i vei. Dette kan være ny vei eller fornyelse (og dermed standardheving) på eldre veier. 

Andel adkomst- og GS-vei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG2 (prosent)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator/kvalitet 
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse Andel av kommunale adkomst-, gang og sykkelveier i akseptabel teknisk tilstand, dvs. at kartlagt tilstand av vei/veielementer er på eller over akseptabelt nivå satt for denne veitypen. 
Formål Indikatoren gir et overordnet bilde av tilstanden på det kommunale veinettet. Indikator muliggjør beregning av samlet oppgraderingsbehov/etterslep, og kan benyttes i ressurs – og vedlikeholdsplanlegging. 
Sentrale begrep

Teknisk tilstand angir en vei eller et veielements tekniske status i forhold til et definert referansenivå, jf. Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk». 

Tilstanden angis med tilstandsgrad 0-3 der tilstandsgrad 0 (TG 0) er meget god og tilstandsgrad 3 (TG 3) er meget dårlig. 

Utregning Manuell innrapportering fra kommunene, bearbeidet av Multiconsult. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Indikator under 100 % (<100%) tilsier at kommunen har adkomst-, gang – og sykkelveier med veielementer som ikke er i akseptabel teknisk tilstand. En høy % er derfor ønskelig. 

Andel gate og samlevei på og/eller over akseptabel standard - tilstandsgrad TG1 (prosent)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator/kvalitet 
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse Andel av kommunale gate og samleveier i akseptabel teknisk tilstand, dvs. at kartlagt tilstand av vei/veielementer er på eller over akseptabel nivå satt for denne veitypen.  
Formål Indikatoren gir et overordnet bilde av tilstanden på det kommunale veinettet. Indikator muliggjør beregning av samlet oppgraderingsbehov, og kan benyttes i ressurs – og vedlikeholdsplanlegging. 
Sentrale begrep

Teknisk tilstand angir en veg eller et vegelementets tekniske status i forhold til et definert referansenivå, jf. Norsk Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk».

Tilstanden angis med tilstandsgrad 0-3 der tilstandsgrad 0 (TG 0) er meget god og tilstandsgrad 3 (TG 3) meget dårlig. 

Utregning Manuell innrapportering fra kommunene, bearbeidet av Multiconsult. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Indikator under 100 % (<100%) tilsier at kommunen har gate og samleveier med veielementer som ikke er i akseptabel teknisk tilstand. En høy % er derfor ønskelig. 

Kostnad per meter vei for å komme over akseptabel standard (kroner)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator/kvalitet 
Datakilde Multiconsult
Beskrivelse Måler hvor mye (målt i kroner) kommunen må investere/vedlikeholde for at kommunale veier skal komme på og/eller over akseptabel standard. 
Formål Indikatoren måles opp mot indikatoren Andel gate og samlevei på og/eller over akseptabel standard – tilstandsgrad TG1Indikatoren kan benyttes i ressurs- og vedlikeholdsplanleggingen av de kommunale veiene. 
Sentrale begrep

Multiconsult har utviklet et verktøy «multiMap» for kartlegging og tilstandsvurdering av veier. ASSS-kommunene har inngått avtale med Multiconsult for kartlegging og tilstandsvurdering av kommunale veier. 

Inkludert i dette arbeidet foretas beregninger på hva kommunens ressursinnsats må være for å komme på og/eller over akseptabel standard. 

Utregning Manuell innrapportering fra kommunene, bearbeidet av Multiconsult. 
Utvalg Ikke aktuelt
Fortolkning Sterk sammenheng med indikatoren: Andel gate og samlevei på og/eller over akseptabel standard – tilstandsgrad TG1.