Publisert: 22.05.2020

Endret: 12.06.2024

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste (brukere 0-66 år) per innbygger 0-66 år (kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser kommunens bruk av frie midler på hjemmetjenester, per innbygger i aldersgruppen 0-66 år.
Formål

Netto driftsutgifter kan si noe om hvor mye av de frie midlene som (fylkes-)kommunen prioriterer å bruke til de enkelte tjenesteområdene.(1)

Hensikten med denne indikatoren er å følge med på hvordan kommunene velger å prioritere helse og omsorgstjenester overfor yngre brukere. Både nivået sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid gir viktig informasjon om kommunens prioriteringer.

Sentrale begrep

Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten.(2)

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende. Tjenester gitt i sykehjem, barneboliger, avlastningsboliger og andre kommunale institusjoner er ikke inkludert. Hjemmetjenester består av Praktisk bistand daglige gjøremål, Praktisk bistand opplæring, Brukerstyrt personlig assistent og Helsetjenester i hjemmet.

KOSTRA-funksjoner
Funksjon 254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. (3)

Utregning

(A*(B/B+C))/D
A: Netto driftsutgifter, Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (1000 kroner) (SSB tabell 12367)
B: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (SSB tabell 12292/12003)
C: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (SSB tabell 12292/12003)
D: Alle innbyggere i aldersgruppen. (SSB tabell 07459)

Utvalg

Utgiftene på funksjon 254 regnskapsføres ikke på aldersgrupper. Utgiftene er derfor fordelt på aldersgruppene 0-66 år og 67 år og over ved hjelp av gjennomsnittlig tildelte timer i uken, slik disse blir registrert og rapportert gjennom Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dette forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

Netto driftsutgifter inkluderer ikke regnskapstall fra foretak, IKS og samarbeid.

Fortolkning

Endring i resultat skyldes en endring i forholdet mellom antall innbyggere i aldersgruppen (nevner), antall tjenestemottakere i aldersgruppen (teller) og antall timer tjenestemottakere i aldersgruppen mottar (teller).

Befolkningsendring per år (nevner) er antatt å utgjøre en marginal påvirkning i beregning. Endring i indikator gjenspeiler derfor i langt større grad kommunens prioritering av frie midler til tjenestene, og antall timer gitt til aldersgruppen (teller).

En økning/reduksjon kan bety at kommunen har prioritert opp/ned bruken av frie midler til tjenesten, eller prioritert en økt/redusert andel av timeinnsatsen til aldersgruppen.

Uendret indikator indikerer at prioritering av midler følger befolkningsutviklingen i kommunen, og at prioritering av timebruk til tjenestemottakere over og under 67 år er stabil.

For denne indikatoren vil det være særlig relevant å se på indikatoren «Andel utviklingshemmede av befolkningen 16 år og eldre», når tallene skal fortolkes.

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste (brukere 67 år og eldre) per innbygger 67 år og eldre (kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser kommunens prioritering av hjemmetjenester til innbyggere 67 år og over.
Formål
Formål Hensikten med denne indikatoren er å kunne vurdere hvordan kommunene velger å prioritere helse og omsorgstjenester overfor eldre brukere. Både nivået sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid gir viktig informasjon om kommunens prioriteringer.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende. Tjenester gitt i sykehjem, aldershjem og andre kommunale institusjoner er ikke inkludert.

Hjemmetjenester består av Praktisk bistand daglige gjøremål, Praktisk bistand opplæring, Brukerstyrt personlig assistent og Helsetjenester i hjemmet.

Utregning

(A*(B/B+C))/D

A: Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde KOSTRA regnskapsfunksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (SSB tabell 12292/12003)
C: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (SSB tabell 12292/12003)
D: Alle innbyggere i aldersgruppen. (SSB tabell 11805).

Utvalg

Utgiftene på funksjon 254 regskapsføres ikke på aldersgrupper. Utgiftene er derfor fordelt på aldersgruppene 0-66 år og 67 år og over ved hjelp av gjennomsnittlig tildelte timer i uken slik disse blir registrert og rapportert gjennom Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Dette forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

Fortolkning

Indikatoren forteller ikke noe om hvem eller hvor mange som mottar en tjeneste, eller hvor mye hver bruker mottar. Det er gjennomsnittstall for kostnader pr innbygger i aldergruppen.

Indikatoren vil dermed være påvirket av hvor stor andel av innbyggerne i aldersgruppen som har behov for tjenester, og hvor stort behov disse har.

For denne indikatoren vil det være særlig relevant å se på hvor stor andel av innbyggerne i aldersgruppen som bor i institusjon, når tallene skal fortolkes.

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 0-66 år

Indikatortype Prioritering
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser en estimert samlescore som uttrykk for bistandsbehov, hos mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, i kommunen.
Formål Indikatoren gir et estimat på det gjennomsnittlige bistandsbehovet hos mottakere av hjemmetjenester, i den angitte aldersgruppen i kommunen. Bistandsbehovet er en indikasjon på ressursbehovet i tjenesten.
Sentrale begrep

Bistandsbehov oppgis som; noe/avgrenset, middels og omfattende (SSB tabell 12292). Felles for alle gruppene er at tjenestemottaker har vedtak om minst 1 hjemmetjeneste (KOSTRA funksjon 254 – Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende).

Det er IPLOS-samlemål som er grunnlaget for inndelingen i de tre kategoriene.(1)

Utregning ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C)

A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292)
B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292)
C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292)
Utvalg

Alle mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, i kommunen, pr 31.12. (KOSTRA-funksjon 254 – Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende).

Tjenestene inkluderer;
• Praktisk bistand (IPLOS tjenestene 1,2 og 3)
• Helsetjenester i hjemmet (tidl. Hjemmesykepleie)
• Avlastning utenfor institusjon
• Omsorgsstønad

Tjenester som ikke er inkludert;
• Rehabilitering utenfor institusjon

Tjenestemottakere er fordelt i grupper etter følgende bistandsbehov;
• Noe/ avgrenset
• Middels
• Omfattende

Gruppene er definert av SSB (tabell 12292)

Fortolkning

Økende bistandsbehov er en indikasjon på økende ressursbehov for de som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet.

Resultatet sier ikke noe om hvor mange som mottar tjenester, men om et gjennomsnittlig bistandsbehov for de som har vedtak om minst 1 hjemmetjeneste.

Når kommuner skal sammenlignes er det viktig å være oppmerksom på antallet tjenestemottakere, og fordeling av disse i de tre bistandskategoriene, i de kommunene som sammenlignes.

Eksempelvis vil et relativt sett høyt antall mottakere med noe/avgrenset behov gi et «bedre» (lavere) resultat, men kommunen kan ha høyere utgifter og mindre effektiv ressursbruk fordi «unødvendig» mange får tjenester.

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 67 år og eldre

Indikatortype Prioritering
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser en estimert samlescore som uttrykk for bistandsbehov, hos mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 67 år og eldre, i kommunen.
Formål Indikatoren gir et estimat på det gjennomsnittlige bistandsbehovet hos mottakere av hjemmetjenester, i den angitte aldersgruppen i kommunen. Bistandsbehovet er en indikasjon på ressursbehovet i tjenesten.
Sentrale begrep

Bistandsbehov oppgis som; noe/avgrenset, middels og omfattende (SSB tabell 12292). Felles for alle gruppene er at tjenestemottaker har vedtak om minst 1 hjemmetjeneste (KOSTRA funksjon 254 – Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende).

Det er IPLOS-samlemål som er grunnlaget for inndelingen i de tre kategoriene.(1)

Utregning ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C)

A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292)
B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292)
C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292)
Utvalg

Alle mottakere av hjemmetjenester i aldersgruppen 0-66 år, i kommunen, pr 31.12. (KOSTRA-funksjon 254 – Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende)

Tjenestene inkluderer;
• Praktisk bistand (IPLOS tjenestene 1,2 og 3)
• Helsetjenester i hjemmet (tidl. Hjemmesykepleie)
• Avlastning utenfor institusjon
• Omsorgsstønad

Tjenester som ikke er inkludert;
• Rehabilitering utenfor institusjon

Tjenestemottakere er fordelt i grupper etter følgende bistandsbehov;
• Noe/ avgrenset
• Middels
• Omfattende

Gruppene er definert av SSB (tabell 12292)

Fortolkning

Økende bistandsbehov er en indikasjon på økende ressursbehov for de som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet.

Resultatet sier ikke noe om hvor mange som mottar tjenester, men om et gjennomsnittlig bistandsbehov for de som har vedtak om minst 1 hjemmetjeneste.

Når kommuner skal sammenlignes er det viktig å være oppmerksom på antallet tjenestemottakere, og fordeling av disse i de tre bistandskategoriene, i de kommunene som sammenlignes.

Eksempelvis vil et relativt sett høyt antall mottakere med noe/avgrenset behov gi et «bedre» (lavere) resultat, men kommunen kan ha høyere utgifter og mindre effektiv ressursbruk fordi «unødvendig» mange får tjenester.

Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor stor andel i prosent av alle brukere i institusjon som er registrert med omfattende tjenestebehov.
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/B)*100

A: Institusjon - beboere på langtidsopphold, omfattende bistandsbehov (antall) (SSB tabell 12292)
B: Institusjon - beboere på langtidsopphold (antall) (SSB tabell 12292)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Andel utviklingshemmede av befolkningen 18 år og eldre (TTU) (prosent)*

Indikatortype Prioritering og behov
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning

A/B

A: Antall utviklingshemmede 18 år og eldre (TTU01, manuelt rapporterte tall)
B: Befolkning 18+ (SSB tabell 07459)

Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Utgifter per utviklingshemmet (fratrukket refusjon ressurskrevende) (TTU) (kroner)*

Indikatortype Prioritering
Datakilde KS
Beskrivelse Indikatoren viser kommunens netto kostnader målt pr. utviklingshemmet når refusjon ressurskrevende tilskuddsmidler er fratrukket.
Formål

Hensikten med denne indikatoren er å kunne vurdere hvordan kommunen prioriterer helse- og omsorgstjenester overfor utviklingshemmede brukere.

Kostnadsforbruk ytt pr. bruker sammenlignet med andre kommuner og utvikling over tid gir viktig styringsinformasjon om kommunens prioriteringer for denne målgruppen.

Sentrale begrep

Utgifter per utviklingshemmet vil si de samlede utgifter kommunen har til målgruppen inkl. sykelønn/ svangerskap og drift, etter at mottatt refusjon for ressurskrevende brukere kommunen mottar fra Helsedirektoratet er fratrukket målgruppen.

I de samlede utgifter til målgruppen utviklingshemmede inngår bl.a totale kostnader til bolig med heldøgns bemanning, dagaktivitetstilbud, VTA-tilbud, avlastning, barnebolig, tjenester gitt i hjemmet, omsorgsstønad og støttekontakt. Utviklingshemmet vil si brukere med registrert diagnose (P85).

Utregning

(A-B)/C

A: Samlede utgifter til utviklingshemmede med reg. diagnose (P85) på F254, F234 og F253
B: Mottatt refusjon for utviklingshemmede med reg. diagnose (P85)
C: Antall utviklingshemmede med reg. diagnose (P85)

Utvalg

Utgiftene til utviklingshemmede føres bl.a på funksjon 254, 234 og 253.

Det er kun utgifter til målgruppen utviklingshemmet med registrert diagnose (P85) som er med i utvalget, og som fordeles på antall utviklingshemmede med registrert diagnose (P85). Tilsvarende er mottatt refusjonsbeløp for ressurskrevende brukere trukket ut kun for de utviklingshemmede med registrert diagnose (P85).

Kostnadene som er med i utvalget gjelder kun for brukere i aldersgruppen 18 år og eldre.

Fortolkning

Indikatoren forteller hvor mye hver utviklingshemmet i gjennomsnitt tar ut av kostnader i kommunen, eller hvor mye hver bruker mottar av tjenester i gjennomsnitt.

Indikatoren forteller ikke noe om hvor mange som mottar en tjeneste.

Indikatoren vil være påvirket av hvor mange utviklingshemmde kommuen til enhver tid har regsitrert med diagnose (P85), samt hvor gode registreringssystemer kommunen har for å kunne skille ut kostnadene til denne målgruppen da mye av dette skjer manuelt.

I tillegg vil indikatoren være påvirket av hvor flinke kommunen er til å rapportere ressurskrevende kostnader knyttet til målgruppen til Helsedirektoratet, og som de får refusjon for.

Dekningsgrader

Andel brukere på institusjon 0-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse Prioritering og behov
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/B)*100

A: Institusjonstjenester - brukere i aldersgruppe 0-66 år (SSB tabell 12003)
B: Institusjonstjenester - brukere i alle aldersgrupper (SSB tabell 12003)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren måler hvor stor andel av kommunens innbyggere som er 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester. Indikatoren viser ikke omfanget av tjenester eller tjenestetype.
Formål Hensikten med denne indikatoren er å vise hvor stor andel av aldersgruppen 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester.
Sentrale begrep

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende.

Tjenester gitt i sykehjem, barneboliger, avlastningsboliger og andre kommunale institusjoner er ikke inkludert.

Hjemmetjenester består av praktisk bistand daglige gjøremål, praktisk bistand opplæring, brukerstyrt personlig assistent og helsetjenester i hjemmet.

Utregning (A/B)*100
A: Hjemmetjenester - brukere 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292)
B: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805)
Utvalg Hjemmetjenestebrukere 80 år og eldre hentes fra Iplos, og deles på antall innbyggere 80 år og eldre per 31.12.
Fortolkning

Indikatoren forteller noe om andelen 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester, men sier ikke noe om mengde eller type tjeneste.

For denne indikatoren vil det være særlig relevant å se på indikatoren «Andel innbyggere 80 år og eldre beboer på institusjon eller i bolig med heldøgnsbemanning» samt «Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 67 år og over», når tallene skal fortolkes.

Det er vanskelig å tallfeste hva som er god måloppnåelse for denne indikatoren.

Andel innbyggere 80 år og eldre som bor på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse Denne indikatoren viser hvor stor andel av alle innbyggere i kommunen over 80 år som bor på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning.
Formål Indikatoren er viktig for at den viser utviklingen i andel eldre på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning. Dette viser hvordan kommunens satsings områder på at eldre skal kunne bo hjemme lengre har virket til sin hensikt.
Sentrale begrep

Forklaring av begrepene institusjon i følge IPLOS (Individbasert pleie og omsorg statistikk)

Institusjonstjenester:
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
Tidsbegrenset opphold - annet
Avlastning i institusjon
Dagsopphold i institusjon
Nattopphold i institusjon
Langtidsopphold i institusjon
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Bolig med heldøgns bemanning:
Fast tilknyttet personell hele døgnet som dekker brukernes behandlings omsorg og assistanse behov døgnet rundt. Beboerne må med hjelp av tilkallingsmuligheter må få kontakt og bistand fra egnet personell med tilsvarende responstid som på sykehjem.

Utregning

((A+B)/C)*100

A: Institusjon - beboere 80 år og eldre (antall) (SSB tabell 12292)
B: Beboere 80 år og eldre i bolig m/fast tilknyttet personell hele døgnet (antall) (SSB tabell 12292)
C: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805)

Utvalg Tall fra 31.12
Fortolkning

Hva som er godt eller ikke tilstrekkelig vil variere basert på hva politikerne i kommune har bestemt skal være gjeldende politikk.

En god måloppnåelse for denne indikatoren er at denne samvarierer med følgende indikator: Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (prosent).

Produktivitet og enhetskostnader

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste per mottaker 0-66 år (kroner)

Indikatortype Produktivitet og enhetskostnader
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor store utgifter til hjemmetjenester kommunen i gjennomsnitt har for hver bruker i denne aldersgruppen.
Formål Hensikten med denne indikatoren er å vise hvor store ressurser som i gjennomsnitt går med til hver enkelt bruker i denne aldersgruppen. Både nivået sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid er viktig for å vurdere kommunens tjenestetilbud.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende.

Tjenester gitt i sykehjem, barneboliger, avlastningsboliger og andre kommunale institusjoner er ikke inkludert.

Hjemmetjenester består av Praktisk bistand daglige gjøremål, Praktisk bistand opplæring, Brukerstyrt personlig assistent og Helsetjenester i hjemmet.

Utregning

(A*(B/B+C))/D

A: Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (SSB tabell 12292)
C: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12003)

Utvalg Utgiftene på funksjon 254 regskapsføres ikke på aldersgrupper. Utgiftene er derfor fordelt på aldersgruppene 0-66 år og 67 år og over ved hjelp av gjennomsnittlig tildelte timer i uken slik disse blir registrert og rapportert gjennom Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dette forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.
Fortolkning

Indikatoren vil dermed være påvirket av hvor stor andel av innbyggerne i aldergruppen som har behov for tjenester, og hvor stort behov disse har.

For denne indikatoren vil det være særlig relevant å se på indikatorene «Andel utviklingshemmede av befolkningen 16 år og eldre», og "Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU)" når tallene skal fortolkes.

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste per mottaker 67 år og eldre (kroner)

Indikatortype Produktivitet og enhetskostnader
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor store utgifter til hjemmetjenester kommunen i gjennomsnitt har for hver bruker i aldersgruppen 67 år og eldre.
Formål Hensikten med denne indikatoren er å vise hvor store ressurser som i gjennomsnitt går med til hver enkelt bruker i denne aldersgruppen. Både nivået sammenlignet med andre kommuner, og utviklingen over tid er viktig for å vurdere kommunens tjenestetilbud.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger minus de direkte driftsinntektene som blir ført på tjenestefunksjon (typisk øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter). De resterende utgiftene til tjenesten må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten.(1)

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende. Tjenester gitt i sykehjem, barneboliger, avlastningsboliger og andre kommunale institusjoner er ikke inkludert. Hjemmetjenester består av Praktisk bistand daglige gjøremål, Praktisk bistand opplæring, Brukerstyrt personlig assistent og Helsetjenester i hjemmet.

KOSTRA-funksjoner
Funksjon 254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.(2)

Utregning

(A*(B/(B+C)))/D

A: Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell
12367)
B: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (SSB tabell 12292)
C: Sum antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 67 år og over (antall) (SSB tabell 12003, variablene 67-79 år, og over 80 år)

Utvalg

Utgiftene på funksjon 254 regskapsføres ikke på aldersgrupper. Utgiftene er derfor fordelt på aldersgruppene 0-66 år og 67 år og eldre, ved hjelp av gjennomsnittlig tildelte timer i uken slik disse blir registrert og rapportert gjennom Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dette forutsetter at timekostnaden i hjemmetjenesten er den samme uavhengig av tjenestemottakers alder.

Netto driftsutgifter inkluderer ikke regnskapstall fra foretak, IKS og samarbeid.

Fortolkning Nivået på denne indikatoren vil være påvirket både av hvor store behov det er denne målgruppen, og hvordan kommunen har valgt å dekke behovet. Alderssammensetningen, eksempelvis om det er en stor andel "unge eldre", vil påvirke behovet. Indikatoren må også sees i sammenheng med hvor stor andel av de eldre som er på institusjon. Jo større andel av de eldre som bor i institusjon, jo lavere vil behovet for hjemmetjenester være.

Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)

Indikatortype Produktivitet og enhetskostnader
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*1000)/B

A: (Art) Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde; (Funksjon) 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp i 1000 kr) og 261 - Institusjonslokaler (beløp i 1000 kr)
B: Institusjon - alle disponible plasser (antall)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Utgifter bolig med heldøgnstjenester (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*

Indikatortype Produktivitet og enhetskostnader
Datakilde KS
Beskrivelse Indikator viser kostnader per beboer med utviklingshemming i bofellesskap/bolig med heldøgnsomsorg.
Formål Indikator viser ressursinnsatsen per beboer med utviklingshemming i kommunen og sammen med indikator “Andel årsverk med fagutdanning” kan gi en indikasjon på kvaliteten av tjenester knyttet til målgruppen.
Sentrale begrep

Målgruppen er utviklingshemmede/brukere diagnostisert med utviklingshemming som har vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8 eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette etter § 3-6 nr. 2 eller 3.

Bolig med heldøgnstjenester:
Antall brukere (18 år og eldre) som bor i bolig (bokompleks/bofellesskap) hvor tjenesteyter er tilknyttet hele døgnet. Gjelder kommunale, privat-ideelle, og privatinitierte bofellesskap

Definisjon av bolig med heldøgnstjenester:
Boligen (bygningen/bokomplekset/bofellesskapet) oppfyller kravene til å kunne defineres som egen enhet i Enhetsregisteret/Bedrifts- og foretaksregisteret. Boligen har personell tilknyttet på døgnkontinuerlig basis. Tilknyttet personell kan ha tjenestested både i og utenfor den aktuelle enheten. Omfatter både omsorgsboliger og andre boliger. Beboer har inngått husleiekontrakt og betaler husleie (uavhengig av eierskap, privat/kommune).

Utregning

(A+B)/C

A: Totale nettokostnader bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet (kommunal drift) (TTU01, manuelt rapporterte tall)
B: Totale nettokostnader tjenester kjøpt av private/ideelle foretak (TTU01, manuelt rapporterte tall)
C: Antall utviklingshemmede 18 år og over, som bor i boliger med heldøgnsbemanning (TTU01, manuelt rapporterte tall)

I teller inngår summen av nettokostnader knyttet til drift av boliger med heldøgnsbemanning. Summen inkluderer kjøp av tjenester fra private/ideelle foretak, og nettokostnader til kommunal drift av boligene.Antall utviklingshemmede som er 18 år og eldre, som bor i boliger med heldøgnsbemanning, utgjør nevner. Utregningen gir nettokostnad per beboer i bolig med heldøgnsbemanning.

Utvalg

Netto kostnader som er ført på funksjon 254 i KOSTRA. Det innebærer lønn til alt personale, inkludert refusjoner sykelønn/svangerskap og drift, men ikke refusjon ressurskrevende tjenester.

Antall beboere i målgruppen, som er 18 år og over, per 31.12.xx, det året kommunen skal rapportere på. For eksempel ved rapportering for 2020 skal kommunen telle antall beboere per 31.12.2020.

Fortolkning Den må ses i sammenheng med følgende indikatorer:
• Andel årsverk med fagutdanning TTU
• Sykefravær pleie og omsorg

Kvalitet

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)*

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem.
Formål Formålet med denne indikatoren er å vise hvor tilgjengelig kommunens legetjeneste i sykehjem er for sykehjemsbeboere, sammenlignet med andre kommuner, og i forhold til lokal minstenorm satt for legedekning i sykehjem.
Sentrale begrep

Sykehjem: inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 (annet ledd pkt. 3), eksklusivt aldershjem og andre institusjoner hjemlet etter sosialtjenesteloven § 4-2 pkt. d jf. §7-12 med forskrift §7-2.

Legetimer: avtalte gjennomsnittlig antall timer pr. uke i både kommunale og private sykehjem/boformer, og inkluderer også tid til journalføring og telefontid. m.m.

Utregning

Indikator hentes ferdig beregnet i SSB-tabell 12293.

Beregnes av SSB på følgende måte:
A/B

A: legetimer avtalt for KOSTRA-funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon. (Datakilde: KOSTRA-skjema 1 Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, del 2-1.)
B: Beboere på institusjonsopphold eksklusive avlastning (inkluderer hovedsakelig sykehjem, men også aldershjem og barnebolig). (Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.)

Utvalg

Legetimer, som rapportert i KOSTRA skjema 1, del 2-1. (Gjennomsnittlig antall timer per uke mot slutten av året, uten overtid og legevakt)

Beboere per 31.12.

Fortolkning

Indikatoren sier noe om grad av tilgjengelighet og fordeling av legetjenester og er en viktig faktor som sier noe om den totale kvaliteten på sykehjemstjenesten. Verdien angis i timer med 2 desimaler, dvs. 0,25 timer tilsvarer 15 minutter pr. beboer.

Dersom to kommuner samarbeider om legetjenester, skal timer fordeles likt på de to kommunene. Det kan likevel forekomme at en av kommunene i statistikken kommer ut med 0 timer legetjenester per. innbygger, mens den kommunen de samarbeider med får et for høy legedekningstall, på grunn av feilrapportering. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet, og gir ikke nødvendigvis et riktig og komplett bilde av tjenesten i kommunen.

Alle kommunene skal ha egne lokale normer for legedekning på sykehjem. Indikatoren for den enkelte kommune er mest interessant sett opp mot denne normen.

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB  
Beskrivelse Indikatoren viser andelen årsverk i de kommunale omsorgstjenestene som er besatt av personell med fagutdanning.
Formål Formålet med indikatoren er å følge med på forholdet mellom fagutdannet og ufaglært personell. Indikator skal gi en indikasjon på kommunens evne til å levere kunnskapsbaserte og faglig forankrede tjenester.
Sentrale begrep

Avtalte årsverk inkluderer foreldrepermisjoner og lange sykefravær. Variabelen er beregnet ut fra stillingsprosent i den uka 16. november treffer. 50 prosent stilling gir et halvt årsverk, 100 prosent stilling gir ett årsverk osv. Stillingsprosent er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Arbeidsgiver skal ved rapportering ikke ta hensyn til merarbeid, overtid eller ulike typer fravær eller om timene er betalt eller ikke. Informasjon om stillingsprosent er basert på det som er rapportert til a-ordningen.(1)

Fagutdanning er definert som helsefaglig utdanning fra videregående skole, høyskole eller universitet. Alle som ikke har relevant utdanning telles som ufaglærte.

Utregning (A/(B-C))*100

A: Summen av:
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) (SSB tabell 12292) og
Årsverk i brukerrettede tjenster m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) (SSB tabell 12292)
B: Avtalte årsverk (årsverk) Omsorgstjenestene i alt (SSB tabell 11924)
C: Summen av:
Avtalte årsverk (årsverk) adminsistrativt personell (SSB tabell 11924) og
Avtalte årsverk (årsverk) servicefunksjon (SSB tabell 11924)
Utvalg

Årsverk registrert på KOSTRA-funksjon 234 (Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser), funksjon 253 (Helse- og omsorgstjenester i institusjon) og funksjon 254 (Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende), ekskludert adm./øk. og servicefunksjoner.(2)

Årsverk fra SSB tabell 11924 Omsorgstjenestene (KF99- Omsorgstjenestene i alt) fratrukket årsverk KF19- Servicefunksjon og KF20- Administrativt personell.

Fortolkning

En grunnleggende antakelse for denne indikatoren er at fagutdanning gir økt kompetanse, og bedre tjeneste til tjenestemottakerne.

Det er ikke et definert måltall for andel med fagutdanning, men en endring i andel kan være en indikasjon på endring i kvalitet i tjenesten.

En økning i andel med fagutdanning antas å henge sammen med økt kompetanse og bedre tjeneste. Det motsatte antas ved en tydelig reduksjon i andel med fagutdanning.

Andel årsverk med fagutdanning (TTU) (prosent)*

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde KS
Beskrivelse Indikatoren viser andelen årsverk som er besatt av personell med fagutdanning.
Formål Formålet med indikatoren er å følge med på forholdet mellom fagutdannet og ufaglært personell stillinger i TTU. Indikator skal gi en indikasjon på kommunens evne til å levere kunnskapsbaserte og faglig forankrede tjenester i TTU.
Sentrale begrep Fagutdanning er definert som relevant utdanning fra videregående skole, høyskole eller universitet. Alle som ikke har relevant utdanning for TTU telles som ufaglærte. Det er kommunen som rapporterer som definerer hva som er relevant fagutdanning.
Utregning

((A+B)/C) *100

A: Antall årsverk i TTU med fagutdanning, vgs (manuell rapportering til KS)
B: Antall årsverk i TTU med fagutdanning, høyskole/universitet (manuell rapportering til KS)
C: Sum alle årsverk i TTU (manuell rapportering til KS)

Summen av antall TTU-årsverk med fagutdanning fra vgs, høyskole og/eller universitet, delt på alle TTU-årsverk. Resultat regnes om til prosent ved å multiplisere med 100.

Utvalg

Alle årsverk i TTU som er besatt av personell med relevant fagutdanning fra videregående skole, høyskole og/eller universitet.

Alle årsverk i TTU er med i nevner, det vil si både fagutdannede og ufaglærte.

Det er rapporterende kommune som definerer hva som er relevant fagutdanning for sine tjenester.

Fortolkning

En grunnleggende antakelse for denne indikatoren er at fagutdanning gir økt kompetanse, og bedre tjeneste til tjenestemottakerne.

Det er ikke et definert måltall for andel med fagutdanning, men en endring i andel kan være en indikasjon på endring i kvalitet i tjenesten.

En økning i andel med fagutdanning antas å henge sammen med økt kompetanse og bedre tjeneste. Det motsatte antas ved en tydelig reduksjon i andel med fagutdanning.

Indikatoren måler ikke realkompetanse, og kan ikke gi informasjon om faktisk kvalitet i tjenesten som leveres. Det er kommunene som rapporterer som avgjør hva som anses som relevant utdanning. Ulik oppfatning av utdanningers relevans kan være årsak til forskjell mellom kommuner.

Ressursbruksindikator PLO

Indikatortype Prioritering
Datakilde SSB, Helsedirektoratet, KMD, KS-beregning
Beskrivelse

Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.

I beregningene er det korrigert for at kommunene i utgangspunktet har ulikt utgiftsbehov blant annet som følge av forskjellig befolkningssammensetning, sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster.

Beregnet utgiftsbehov fastsettes gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Indikatoren er også korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. For pleie og omsorg er det også korrigert for at tidligere vertskapskommune for psykisk utviklingshemmede har et utgiftsbehov som ikke fanges opp av kostnadsnøkkelen.

Formål Hensikten med ressursbruksindikatoren er å gi en samlet indikasjon på kommunens ressursbruk, sammenlignet med de andre ASSS-kommunene.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Kommunenes utgiftsbehov varierer avhengig av forskjeller i befolkningssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. I utgiftutjevningen i inntektssystemet skal kommunene bli kompensert fullt ut for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger innenfor de såkalte nasjonale velferdsoppgaver slik som grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste, barnevern og barnehager. I tillegg utjevnes det for forskjeller i beregnet utgiftsbehov til administrasjon inkludert landbruk og miljøvern.

Utregning

 

For kommune x beregnes ressursbruksindikatoren (PLO) slik:

Det tas utgangspunkt i landsgjennomsnittet for netto driftsutgifter (utenom avskrivinger) per innbygger innen pleie og omsorg.
• Først korrigeres det for at kommune x har høyere eller lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet ved å bruke kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
• Det korrigeres for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift i kommune x sammenliknet med landsgjennomsnittet
• Det korrigeres også for tilskudd til tidligere vertskapskommuner for psykisk utviklingshemmede som ikke fanges opp i inntektssystemet.

Dette gir da et korrigert utgiftsbehov for kommune x
• Det korrigerte utgiftsbehovet måles opp mot kommunens faktiske netto driftsutgifter per innbygger.

Dette gir en ressursbruksindikator målt mot landsgjennomsnittet

Ressursbruksindikatoren beregnes deretter som forholdet mellom ressursbruksindikatoren målt mot landsgjennomsnittet for kommune x og tilsvarende indikator for ASSS-snittet.

Utvalg

Netto driftsutgifter på følgende KOSTRA-funksjoner er inkludert i beregning av ressursbruksindikatoren:
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
261 Institusjonslokaler

Fortolkning

Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene. En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. Resultatene kan være påvirket av føringsforskjeller og føringsfeil og at de vil være avhengig av kvaliteten på indikatorene for beregnet utgiftsbehov.

Andel utviklingshemmede 18 år og eldre som bor i bolig med heldøgnstjenester (TTU) (prosent)

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning


A/B

A: Antall utviklingshemmede i alt 18 år og eldre som bor i bolig med heldøgntjenester (TTU01, manuelt rapporterte tall)
B: Antall utviklingshemmede 18 år og over (TTU01, manuelt rapporterte tall)

Utvalg

kommer

Fortolkning

kommer

Andel brukere av hjemmetjenester av befolkningen 0-66 år

Indikatortype Dekningsgrader
Datakilde SSB
Beskrivelse Denne indikatoren viser hvor stor andel befolkningen mellom 0-66 år som mottar hjemmetjenester.
Formål Formålet med denne indikatoren er å gi en oversikt over hvor stor andel av den yngre befolkningen som trenger hjemmehjelp.
Sentrale begrep

Hjemmetjeneste er helse- og omsorgstjenester som gis i brukerens eget hjem. Dette inkluderer tjenester som gis i boformer som bofellesskap, bokollektiv og lignende.

I IPLOS (individbasert pleie og omsorgsstatistikk) hjemmetjenester inngår følgende:
Praktisk bistand - daglige gjøremål
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse
Dagaktivitetstilbud
Matombringing
Helsetjenester i hjemmet
Avlastning - utenfor institusjon
Støttekontakt
Omsorgsstønad

Utregning

 

(A/B)*100

A: Hjemmetjenester – brukere 0-66 år (antall), fra tabell 12292. Gjelder KOSTRA- funksjon 254, det vil si følgende tjenester:
- Praktisk bistand og opplæring
- Brukerstyrt personlig assistent
- Avlastning utenfor institusjon
- Omsorgslønn
- Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie (hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste
- Tiltak til rusmisbrukere som bor i egen eller kommunalt tildelt bolig(«hjemmeboende») som faller inn under hjemmesykepleie, praktisk bistand og avlastning.

B: Personer, 0-66 år (antall), fra tabell 11805

Utvalg Brukere pr. 31.12. hentet fra IPLOS via SSB.
Fortolkning

Denne indikatoren forteller hvor stor del av vår yngre befolkning som mottar hjemmetjeneste. For å kunne tolke om tallet er godt eller ikke må det ses i sammenheng med følgende indikatorer: "Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per innbygger".

Sykefravær pleie og omsorg (SSB) (prosent)

Indikatortype Utfyllende indikatorer/kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor stor prosentandel av alle ansatte i pleie og omsorg/tjenester til utviklingshemmede(TTU) som er registrert med legemeldt sykefravær i måleperioden. Egenmeldt fravær er ikke med i beregningen.
Formål Formålet med denne indikatoren er å følge med på utviklingen i sykefraværet i tjenesten på kort og lang sikt.
Sentrale begrep Sykefravær er her definert som legemeldte sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk, ansatte 16-69 år i kommuneforvaltningen.
Utregning


Beregnet på bakgrunn av data levert av SSB.

Sykefraværet hentes fra NAV, mens antall ansatte hentes fra A-ordningen.

Tallene inkluderer kun legemeldt fravær.

Utvalg

Tallene fra SSB er avgrenset til sektorkode 6500 kommunal og fylkeskommunal virksomhet som ikke driver markedsrettet virksomhet.

For pleie og omsorg/TTU er tallene avgrenset til følgende næringskoder:
86.901 Hjemmesykepleie
87.1 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
87.2 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psyk. og rus
87.3 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede
87.9 Andre omsorgsinstitusjoner

Vikarer, bistillinger, timelønte eller personer som begynte eller sluttet i rapporteringsperioden er med i tallene. Flere detaljer om sykefraværstallene fra SSB, se nettsiden ssb.no.

Fortolkning

Høyt sykefravær kan påvirke kvalitet i tjenesten. Høyt sykefravær kan være både en indikasjon på, og årsak til, høy arbeidsbelastning og slitasje på de ansatte.

Sykefraværet bør sammenlignes med tidligere års sykefravær, og gjennomsnittlig sykefravær for tjenesten i de øvrige ASSS-kommunene.

Ved høyt sykefravær øker arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. Driftsoppgaver må gjøres med færre ansatte, eventuelt ved hjelp av vikarer. Høyt sykefravær kan også medføre økte kostnader, og har dermed sammenheng med indikatorer for brutto og netto driftskostnader.