Publisert: 22.05.2020

Endret: 30.05.2023

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per innbygger 0-66 år (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*B)/C

A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år - som andel av gjennomsnittlig antall timer i uken til alle hjemmetjenestebrukere: (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 / (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 + timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over)). (SSB tabell 12292)
C: Alle innbyggere i aldersgruppe. (SSB tabell 07459)
Utvalg  
Fortolkning  

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67+ år per innbygger 67+ år (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*B)/C
A: Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde KOSTRA regnskapsfunksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og eldre - som andel av gjennomsnittlig antall timer i uken til alle hjemmetjenestebrukere: (timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over/ (timer hjemmetjenestebrukere 0-66 + timer hjemmetjenestebrukere 67 år og over)). (SSB tabell 12292)
C: Alle innbyggere i aldersgruppe. (SSB tabell 11805)
Utvalg  
Fortolkning  

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 0-66 år

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C)

A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292)
B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292)
C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 0-66 å (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292)
Utvalg  
Fortolkning  

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos mottakere av hjemmetjenester 67 år og over

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning ((A*VEKTFAKTOR)+(B*VEKTFAKTOR)+(C*VEKTFAKTOR)) / (A+B+C)

A: Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=1) (SSB tabell 12292)
B: Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=2) (SSB tabell 12292)
C: Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, 67 år og over (antall) (Vektfaktor=3) (SSB tabell 12292)
Utvalg  
Fortolkning  

Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/B)*100

A: Institusjon - beboere på langtidsopphold, omfattende bistandsbehov (antall) (SSB tabell 12292)
B: Institusjon - beboere på langtidsopphold (antall) (SSB tabell 12292)
Utvalg  
Fortolkning  

Andel utviklingshemmede av befolkningen 16 år og eldre (TTU) (prosent)*

Indikatortype kommer
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Utgifter per utviklingshemmet (fratrukket refusjon ressurskrevende) (TTU) (kroner)*

Indikatortype kommer
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Dekningsgrader

Andel brukere på institusjon 0-66 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/B)*100

A: Institusjonstjenester - brukere i aldersgruppe 0-66 år (SSB tabell 12003)
B: Institusjonstjenester - brukere i alle aldersgrupper (SSB tabell 12003)
Utvalg  
Fortolkning  

Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/B)*100
A: Hjemmetjenester - brukere 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292)
B: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805)
Utvalg  
Fortolkning  

Andel innbyggere 80 år og eldre beboer på institusjon eller i bolig med heldøgns bemanning (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning ((A+B)/C)*100

A: Institusjon- beboere 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292)
B: Beboere bolig m/fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år og over (antall) (SSB tabell 12292)
C: Innbyggere i kommunen, 80 år og over (antall) (SSB tabell 11805)
Utvalg  
Fortolkning  

Produktivitet og enhetskostnader

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per mottaker 0-66 år (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*(B/(B+C)))/D
A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292)
C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12003)
Utvalg  
Fortolkning  

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per mottaker 67 år+ (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning

(A*(B/(B+C)))/D
A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367) 
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292)

C:Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 67 år og over (antall) (SSB tabell 12003, variablene 67-79 år, og over 80 år)

Utvalg  
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*1000)/B

A: (Art) Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde; (Funksjon) 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp i 1000 kr) og 261 - Institusjonslokaler (beløp i 1000 kr)
B: Institusjon - alle disponible plasser (antall)
Utvalg  
Fortolkning  

Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*

Indikatortype kommer
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning  
Utvalg  
Fortolkning  

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 0-66 år per mottaker 0-66 år (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*(B/(B+C)))/D
A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292)
C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12003)
Utvalg  
Fortolkning  

Netto driftsutgifter hjemmetjeneste 67 + år per mottaker 67 år+ (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning

(A*(B/(B+C)))/D
A: (Art) Netto driftstugifter på funksjon/tjenesteområde (Funksjon) 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (SSB tabell 12367)
B: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over (antall)(SSB tabell 12292)

C: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år (antall) (SSB tabell 12292)
D: Hjemmetjenester - brukere 67 år og over (antall) (SSB tabell 12003, variablene 67-79 år, og over 80 år)

Utvalg  
Fortolkning  

Brutto driftsutgifter per plass i institusjon (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A*1000)/B

A: (Art) Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde; (Funksjon) 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon (beløp i 1000 kr) og 261 - Institusjonslokaler (beløp i 1000 kr)
B: Institusjon - alle disponible plasser (antall)
Utvalg  
Fortolkning  

Utgifter bolig med fast personell hele døgnet (inkl. private/ideelle) per beboer (TTU) (kroner)*

Indikatortype kommer
Datakilde KS
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning  
Utvalg  
Fortolkning  

Kvalitet

Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)*

Indikatortype kvalitet
Datakilde kommer
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning kommer
Utvalg  
Fortolkning  

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning (prosent)

Indikatortype kvalitet
Datakilde SSB  
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/(B-C))*100

A: Summen av:
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) (SSB tabell 12292) og
Årsverk i brukerrettede tjenster m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) (SSB tabell 12292)
B: Avtalte årsverk (årsverk) Omsorgstjenestene i alt (SSB tabell 11924)
C: Summen av:
Avtalte årsverk (årsverk) adminsistrativt personell (SSB tabell 11924) og
Avtalte årsverk (årsverk) servicefunksjon (SSB tabell 11924)
Utvalg  
Fortolkning  

Andel årsverk med fagutdanning (TTU) (prosent)*

Indikatortype kvalitet
Datakilde SSB  
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep kommer
Utregning (A/(B-C))*100

A: Summen av:
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helseutdanning fra videregående skole (antall) (SSB tabell 12292) og
Årsverk i brukerrettede tjenster m/ helseutdanning fra høyskole/universitet (antall) (SSB tabell 12292)
B: Avtalte årsverk (årsverk) Omsorgstjenestene i alt (SSB tabell 11924)
C: Summen av:
Avtalte årsverk (årsverk) adminsistrativt personell (SSB tabell 11924) og
Avtalte årsverk (årsverk) servicefunksjon (SSB tabell 11924)
Utvalg  
Fortolkning  

Sykefravær pleie og omsorg (SSB) (prosent)

Indikatortype Kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning
Data er hentet fra SSB og viser kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Utvalg  
Fortolkning