Publisert: 22.05.2020

Endret: 27.04.2023

ASSS KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde kommunehelse omfatter følgende KOSTRA-funksjoner: 

  • Funksjon 232: Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
  • Funksjon 233: Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern)
  • Funksjon 241: Diagnose, behandling og rehabilitering
  • Funksjon 256: Akutthjelp helse- og omsorgtjenester

Andel nyfødte med hjembesøk innen 2 uker etter hjemkomst (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Hjemmebesøk nyfødte barn (antall) (SSB tabell 11993)
B: Fødte i løpet av året (antall) (SSB tabell 11820)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Brutto driftsutgifter (f232, f233 og f241) per innbygger (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A * 1000) / B

A: Beløp (1000 kr) for KOSTRA regnskapsfunksjon 232: Forebygging, helsestasjons- og skolehlsetjeneste, 233: Annet forebyggende helsearbeid, og 241: Diagnose, behandling, re-/habilitering (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Helseundersøkelse 1. trinn (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A / (B/2)*100

A: Barn (antall) undersøkt grunnskole 1. trinn (SSB tabell 11993)
B: Personer (antall) 5-6 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Helseundersøkelse 2-3 år (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A / (B/2)*100

A: Barn (antall) undersøkt ved 2-års alder (SSB tabell 11993)
B: Personer (antall) 2-3 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Helseundersøkelse 4 år (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Barn (antall) undersøkt ved 4-års alder (SSB tabell 11993)
B: Personer (antall) 4 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Konsultasjon og sykebesøk per 1 000 innbyggere

Indikatortype kommer
Datakilde KS, KPR
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning beregning av indikator gjøres av Helsedirektoratet, og publiseres i KPR-dashboard.
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Ledig liste-kapasitet

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A/B) *100

A: Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall) (SSB tabell 12005)
B: Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall) (SSB tabell 12005)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Ledig liste-kapasitet i prosent av antall innbyggere

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A-B)/C)*100

A: Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) (antall) (SSB tabell 12005)
B: Antall pasienter på fastlegeliste med lege (antall) (SSB tabell 12005)
C: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Målt produksjon helsestasjon

Indikatortype kommer
Datakilde KS, KPR, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A*vf+B*vf+C*vf+D*vf+E*vf)/F

(vf=vektfaktor)


A: Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll (antall) (SSB tabell 13533) * 0,21 (vf)

B: Hjemmebesøk nyfødte, barn (antall) (SSB tabell 11993) * 0,31 (vf)

C: Undersøkt 8. leveuke, barn (antall) (SSB tabell 11993) * 0,16 (vf)

D: Undersøkt ved 2-års alder, barn (antall) (SSB tabell 11993) * 0,16 (vf)

E: Undersøkt ved 4-års alder, barn (antall) (SSB tabell 11993) * 0,16 (vf)

F: Årsverk 0-5 totalt uten ledelse, Helsestasjon 0-5 år (KS KHT02)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innb. 0-20 år(kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A*1000 / B

A: Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (AGD2) - Beløp (1000 kr) KOSTRA funksjon 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) 0-20 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde (AGD2) - Beløp (1000 kr) KOSTRA funksjon; 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 - Annet forebyggende arbeid, og 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering (SSB tabell 12367)
B: Netto driftsutgifter totalt, beløp (1000 kr) (SSB tabell 12364)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

 

Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten per innbygger (kroner)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A*1000)/ B

A: Netto driftsugifter på funksjon/tjenesteområdet (AGD2) - Beløp (1000 kr) KOSTRA funksjon; 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 - Annet forebyggende arbeid, og 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering (SSB tabell 12367)
B: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Ressursbruksindikator. Kommunehelse*

Indikatortype Prioritering
Datakilde Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.
• Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
• En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
• En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning  
Utvalg  
Fortolkning  

Spedbarnundersøkelse 8. leveuke (prosent)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning (A/B)*100

A: Barn (antall) undersøkt 8. leveuke leveuke (SSB tabell 11993)
B:Fødte i løpet av året (antall) (SSB tabell 11820)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Sykefravær kommunehelse (SSB) (prosent)*

Indikatortype Kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse  
Formål  
Sentrale begrep  
Utregning  
Utvalg
Data er hentet fra SSB og viser kun legemeldt fravær («langtidsfravær»).

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.
Fortolkning kommer

Årsverk ergoterapeuter per 10 000 innbyggere

Indikatortype kommer
Datakilde kommer
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A / (B / 10 000)A: Årsverk ergoterapeuter i alt
B: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk helsestasjonen totalt per 1 000 innbyggere 0-5 år

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A / (B/1000)

A: Årsverk 0-5 totalt, uten ledelse. Helsestasjon 0-5 år (KS tabell KHT02)
B: Personer (antall) 0-5 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk helsestasjonen totalt per 10 000 innbyggere 0-20 år

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A / (B/10000)

A: Avtalte årsverk (årsverk) Utdanning i alt (SSB tabell 11994)
B: Personer (antall) 0-20 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk jordmor per 10 000 fødte

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A / (B/10000)

A: Avtalte årsverk (årsverk) jordmor (SSB tabell 11994)
B: Fødte i løpet av året (SSB tabell 11820)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk kommunale fysioterapeuter i alt per 10 000 innbyggere

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(D/10000)

A: Avtalte fysioterapautårsverk (årsverk) Avtaleform i alt, for KOSTRA funksjonene:
120 -Administrasjon, 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 - Annet forebyggende arbeid, 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering, 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 256 - Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (SSB tabell 11995)
fratrukket fysioterapautårsverk med avtaleform tilskudd i funksjonsgruppe 241 (SSB tabell 11995)
B: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk leger per 10 000 innbyggere (f120, f233, f241)

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10000)

A: Avtalte legeårsverk (årsverk) Avtaleform i alt, for KOSTRA fuksjonene 120 - Administrasjon, 233 -  Annet forebyggende helsearbeid, 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering (SSB tabell 11996)
B: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk leger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10000)

A: Avtalte årsverk (årsverk) leger (SSB tabell 11994)
B: Personer (antall) 0-5 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk private fysioterapeuter i alt per 10 000 innbyggere

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10000)

A:  Avtalte fysioterapiårsverk (årsverk) avtaleform tilskudd på KOSTRA funksjonene 120 -Administrasjon, 232 - Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 - Annet forebyggende arbeid, 241 - Diagnose, behandling, re-/habilitering, 253 - Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 256 - Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene (SSB tabell 11995)
B: Personer (antall) i alt (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk skolehelse per innbygger 16-20 år VGS

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/B

A: Årsverk videregående skole totalt, uten ledelse. Skolehelse videregående skole (KS tabell KHT02)
B: Personer (antall) [16-20] år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk skolehelsetjenesten per 1 000 elever barnetrinn

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/1000)

A: Årsverk barnetrinn totalt, uten ledelese. Skolehelse barnetrinn (KS tabell KHT02)
B: Elever i kommunale og private grunnskoler (antall) 1.-4. trinn og 5.-7 trinn (SSB tabell 12222)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk skolehelsetjenesten per 1 000 elever ungdomstrinn

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/1000)

A: Årsverk ungdomstrinn totalt, uten ledelese. Skolehelse ungdomstrinn (KS tabell KHT02)
B: Elever i kommunale og private grunnskoler (antall) 8.-10. trinn (SSB tabell 12222)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk totalt på helsestasjon per innbygger 0-5 år

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/B

A: Årsverk 0-5 totalt, uten ledelse. Helsestasjon 0-5 år (KS tabell KHT02)
B: Personer (antall) 0-5 år
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk helsesøstre totalt per 10 000 innbyggere 0-20 år

Indikatortype kommer
Datakilde SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/10000)

A: Avtalte årsverk (årsverk) Helsesøster (SSB tabell 11994)
B: Personer (antall) 0-20 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer

Årsverk skolehelsetjenesten totalt per 1 000 innbyggere 6-20 år

Indikatortype kommer
Datakilde KS, SSB
Beskrivelse kommer
Formål kommer
Sentrale begrep  
Utregning A/(B/1000)

A: Årsverk totalt, skolehelestjenesten, uten ledelse (KS tabell KHT02)
B: Personer (antall) 6-20 år (SSB tabell 11805)
Utvalg kommer
Fortolkning kommer