Publisert: 22.05.2020

Endret: 15.11.2023

ASSS barnehage KOSTRA-funksjoner

Tjenesteområde barnehage omfattes av følgende KOSTRA-funksjoner:  

  • 201 Førskole 

  • 211 Styrket tilbud til førskolebarn 

  • 221 Førskolelokaler og skyss 

KOSTRA-funksjonen 211 har fortsatt benevnelsene førskole og -lærere. 211 omfatter også tilbud til barn som ikke går i barnehage, da retten til spesialpedagogisk hjelp ikke er direkte knyttet til tilbud i barnehage. Dette er i alle andre sammenhenger blitt endret til barnehage og barnehagelærer. 

 

Ressursbruksindikator. Barnehager*

Tittel Ressursbruksindikator. Barnehager*
Indikatortype Prioritering/behov
Datakilde KS-beregning
Beskrivelse

Ressursbruksindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.

I beregningene er det korrigert for at kommunene i utgangspunktet har ulikt utgiftsbehov blant annet som følge av forskjellig befolkningssammensetning, sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster.

Beregnet utgiftsbehov fastsettes gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Indikatoren er også korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. 

Formål Hensikten med ressursbruksindikatoren er å gi en samlet indikasjon på kommunens ressursbruk, sammenlignet med de andre ASSS-kommunene.
Sentrale begrep

Netto driftsutgifter er driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

Kommunenes utgiftsbehov varierer avhengig av forskjeller i befolkningssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. I utgiftutjevningen i inntektssystemet skal kommunene bli kompensert fullt ut for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger innenfor de såkalte nasjonale velferdsoppgaver slik som grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste, barnevern og barnehager. I tillegg utjevnes det for forskjeller i beregnet utgiftsbehov til administrasjon inkludert landbruk og miljøvern.

Utregning

For kommune x beregnes ressursbruksindikatoren (barnehage) slik:

Det tas utgangspunkt i landsgjennomsnittet for netto driftsutgifter (utenom avskrivinger) per innbygger barnehage.

  • Først korrigeres det for at kommune x har høyere eller lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet ved å bruke kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
  • Det korrigeres for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift i kommune x sammenliknet med landsgjennomsnittet.

Dette gir da et korrigert utgiftsbehov for kommune x

  • Det korrigerte utgiftsbehovet måles opp mot kommunens faktiske netto driftsutgifter per innbygger.

Dette gir en ressursbruksindikator målt mot landsgjennomsnittet

Ressursbruksindikatoren beregnes deretter som forholdet mellom ressursbruksindikatoren målt mot landsgjennomsnittet for kommune x og tilsvarende indikator for ASSS-snittet.

Utvalg

Netto driftsutgifter på følgende KOSTRA-funksjoner er inkludert i beregning av ressursbruksindikatoren:

201 Barnehage

211 Styrket tilbud til førskolebarn

221 Barnehagelokaler og skyss

Fortolkning Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene. En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet. Resultatene kan være påvirket av føringsforskjeller og føringsfeil og at de vil være avhengig av kvaliteten på indikatorene for beregnet utgiftsbehov.

Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år (kroner)

Indikatortype Prioritering
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren viser netto driftsutgifter barnehagesektoren per innbygger i alderen 1 til 5 år i kommunen. Utgiftene består av ordinære driftskostnader barnehage, kostnader til barn med spesielle behov og kostnader til bygg og transport relatert til barnehage.
Formål Formålet er å følge med på hvor mye ressurser kommunen bruker på barnehage sett i forhold til målgruppen.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), netto driftsutgifter på funksjonene 201 Barnehage, 211 Styrket tilbud til førskolebarn og 221 Barnehagelokaler og skyss. SSB tabell 12367.

B: Antall innbyggere 1-5 år. SSB tabell 11805.

Utvalg Antall barn 1-5 år per 1.1.
Fortolkning

Indikatoren sier noe om hvor mye kommunen bruker på barnehage, sett i forhold til den primære målgruppen. Antallet viser ikke de som faktisk går i barnehage, men kostnadene ses i forhold til barnebefolkningen.

Kostnaden må derfor ses i forhold til hvor stor andel av barna som går i barnehage, og bør også ses i sammenheng med utgifter per oppholdstime.

Barn 1-2 år i barnehage av innbyggere 1-2 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Viser hvor stor andel (prosent) av barn i alderen 1-2 år bosatt i kommunen som har en plass i barnehage.
Formål Se hvor stor andel barn 1-2 år som har en plass i barnehage.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)

A: Antall barn i barnehage 1-2 år, alle barnehager, alle oppholdskategorier. SSB tabell 12056.

B: Antall innbyggere 1-2 år. SSB tabell 11805.

Utvalg Antall barn i barnehage registrert i barnehagenes årsmelding per 15.12 i BASIL. Antall barn bosatt i kommunen i alder 1-2 år er hentet fra SSB per 1.1. Alle barnehager.
Fortolkning En endring i tallet betyr at kommunen har økt eller redusert barnehagedekningen. Høy barnehagedekning kan i seg selv være et kvalitetstegn da barnepopulasjonen i kommunen da får tilnærmet like oppvekst- og opplæringsmiljøer.

Barn 3-5 år i barnehage av innbyggere 3-5 år (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Viser hvor stor andel (prosent) av barn i alderen 3-5 år bosatt i kommunen som har en plass i barnehage.
Formål Se hvor stor andel barn 3-5 år som har en plass i barnehage.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)

A: Antall barn i barnehage 3-5 år, alle barnehager, alle oppholdskategorier. SSB tabell 12056.

B: Antall innbyggere 3-5 år. SSB tabell 11805.

Utvalg Antall barn i barnehage registrert i barnehagenes årsmelding per 15.12 i BASIL. Antall barn bosatt i kommunen i alder 3-5 år er hentet fra SSB per 1.1. Alle barnehager.
Fortolkning En endring i tallet betyr at kommunen har økt eller redusert barnehagedekningen. Høy barnehagedekning kan i seg selv være et kvalitetstegn da barnepopulasjonen i kommunen da får tilnærmet like oppvekst- og opplæringsmiljøer.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)

Indikatortype Dekningsgrad
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Andel av minoritetsspråklige barn i kommunen som går i barnehage.
Formål Måle/følge utviklingen av andelen minoritetsspråklige som har barnehageplass i kommunen. Barnehage er en viktig integreringsarena.
Sentrale begrep

Minoritetsspråklige barn i barnehage er barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Barn med innvandrerbakgrunn, eksklusive barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand.

Omfatter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Utregning

Formel: (A/B)

A: Antall minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år. SSB tabell 12272.

B: Antall innvandrerbarn 1-5 år. SSB tabell 12272.

Utvalg SSB henter antall minoritetsspråklige barn fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. Antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn per 31.12.
Fortolkning

En endring i tallet betyr at kommunen har økt eller redusert barnehagedekningen. Høy barnehagedekning kan i seg selv være et kvalitetstegn da barnepopulasjonen i kommunen da får tilnærmet like oppvekst- og opplæringsmiljøer.

Like høy dekningsgrad av minoritetsspråklige barn som alle barn vil indikere god måloppnåelse. Indikatoren henger sammen med mange andre forhold og kan si noe om barnehagen som integreringsarena og belyser viktige sammenhenger som yrkesdeltagelse for kvinner i disse gruppene.

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehage (kroner)

Indikatortype Produktivitet/enhetskostnader
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren måler hvor mye en oppholdstime for barn koster i snitt i kommunale barnehager. Små barn (0-2 år) vektes 2,0 gangen mot store barn (3-5 år). Indikatoren tar med driftsutgifter til ordinær barnehagedrift, altså ikke f211 Spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og f221 byggrelaterte kostnader.
Formål Formålet er å følge med på kommunens kostnader og kostnadsutvikling per oppholdstime i barnehagesektoren.
Sentrale begrep

Korrigert oppholdstime: Antall barn 0-2 år vektes med 2, antall 3-6 åringer vektes med 1.

Oppholdstid 0-8 timer vektes med 6 timer, 9-16 timer vektes med 13 timer, 17-24 timer vektes med 21 timer, 25-32 timer vektes med 29 timer, 33-40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Funksjon 201 inneholder driftsutgifter til ordinær barnehagedrift.

Utregning Formel: (A/B) * 1000

A: Beløp (1000 kr), korrigerte brutto driftsutgifter på funksjonen 201 Barnehage. SSB tabell 12367.

B: Korrigerte oppholdstimer i barnehager, alle barnehager. SSB tabell 12216.

Utvalg Kommunale barnehager og funksjon 201 Ordinær barnehagedrift for kommunale barnehager. Oppholdstimer hentes fra årsmeldingene 15.12 året før.
Fortolkning

Indikatoren gir et godt bilde av hvor kostnadseffektive kommunale barnehager er i drift. Indikatoren eliminerer bort ulik dekningsgrad jf. indikator Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år, der dekningsgraden påvirker utgiftene. En økning i utgiftene ut over lønns- og prisvekst (normalt ca. 2,5 prosent) det aktuelle året betyr mindre effektiv drift.

Indikatoren blir også påvirket nye normer/innføring av reformer som medfører økte utgifter/økt bemanning. Derfor vil det noen år være mest interessant å sammenligne endringen mot endringer i sammenlignbare kommuner fremfor å se på utviklingen i kostnadene i egen kommune.

Antall barn per ansatt kommunale barnehager*

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse Indikatoren viser antall barn per årsverk, grunnbemanning.
Formål Indikatoren viser gjennomsnittlig voksentetthet i kommunale barnehager. Voksentetthet er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagesammenheng.
Sentrale begrep

Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barnegruppen. Det er stillingskategoriene pedagogisk leder og annen grunnbemanning som utgjør grunnbemanningen.

Antall barn er korrigert for forskjeller i alder og oppholdstid. Ett barn under tre år er regnet som to barn over tre år. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.

Utregning

Indikatoren er hentet fra Utdanningsdirektoratet og er ferdig beregnet. Antall barn, korrigert for alder og oppholdstid / antall årsverk i grunnbemanningen. Utdanningsdirektoratet baserer tallene på barnehagenes årsmeldinger per 15.12.

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

Utvalg

Tallene inkluderer ikke familiebarnehager og åpne barnehager og er per 15.12. Det er kun grunnbemanningen som tas med dvs. kun pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Følgende stillinger tas ikke med: Styrer, personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn, personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats, administrativt/merkantilt personale, vaktmester, rengjøring og kokk samt lærlinger.

Fortolkning

Ifølge barnehageloven skal barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Indikatoren viser om kommunen i gjennomsnitt oppfyller bemanningsnormen, og om kommunen har økt bemanningen utover lovkravet.

En endring i tallet fra ett år til et annet betyr at kommunen har økt eller redusert bemanningstettheten i barnehagene. Færre per barn per ansatt vil normalt medføre økte korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime.

Normen tilsier at hver enkelt barnehage må ligge maksimum 6,0 barn per ansatt. Indikatoren er et snitt av kommunens barnehager dvs. at selv om kommunen oppfyller normen i indikatoren kan enkeltbarnehager ligge over normtallet.

Antall barn per ansatt private barnehager*

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse Indikatoren viser antall barn per årsverk, grunnbemanning.
Formål Indikatoren viser gjennomsnittlig voksentetthet i private barnehager. Voksentetthet er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagesammenheng.
Sentrale begrep

Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barnegruppen. Det er stillingskategoriene pedagogisk leder og annen grunnbemanning som utgjør grunnbemanningen.

Antall barn er korrigert for forskjeller i alder og oppholdstid. Ett barn under tre år er regnet som to barn over tre år. Det gjør at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning.

Utregning

Indikatoren er hentet fra Utdanningsdirektoratet og er ferdig beregnet. Antall barn, korrigert for alder og oppholdstid/antall årsverk i grunnbemanningen. Utdanningsdirektoratet baserer tallene på barnehagenes årsmeldinger per 15.12.

Merk at gjennomsnittet for ferdig beregnede indikatorer vil skille seg fra øvrige indikatorer på asss.no. Hovedregelen er vektet gjennomsnitt, mens for de ferdig beregnede indikatorene er det gjennomsnitt av resultat.

Utvalg

Tallene inkluderer ikke familiebarnehager og åpne barnehager og er per 15.12. Det er kun grunnbemanningen som tas med dvs. kun pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Følgende stillinger tas ikke med: Styrer, personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn, personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats, administrativt/merkantilt personale, vaktmester, rengjøring og kokk samt lærlinger.

Fortolkning

Ifølge barnehageloven skal barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Indikatoren viser om kommunen i gjennomsnitt oppfyller bemanningsnormen, og om kommunen har økt bemanningen utover lovkravet. En endring i tallet fra ett år til et annet betyr at kommunen har økt eller redusert bemanningstettheten i barnehagene.

Færre per barn per ansatt vil normalt medføre økte korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime. Normen tilsier at hver enkelt barnehage må ligge maksimum 6,0 barn per ansatt. Indikatoren er et snitt av kommunens barnehager dvs. at selv om kommunen oppfyller normen i indikatoren kan enkeltbarnehager ligge over normtallet.

Antall barn per barnehagelærer kommunale barnehager

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse Indikatoren viser antall barn per barnehagelærer (årsverk) og er et mål på pedagogtettheten i barnehagen.
Formål Indikatoren viser gjennomsnittlig pedagogtetthet i barnehager. Pedagogtettheten (antall barn per barenehagelærer) er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagesammenheng.
Sentrale begrep

Antall barn: barn mellom 1-5 år (skiller mellom barn under 3 år (1-2 år) og barn over 3 år (3-5 år).

Barnehagelærer: årsverk til barnehagelærer eller tilsvarende for stillingene pedagogisk leder og annen grunnbemanning.

Utregning

Formel: (A*2 + B / C)

A: Barn 0-2 år i kommunalt eide barnehager. SSB tabell 12056.

B: Barn 3-6 år i kommunalt eide barnehager. SSB tabell 12056.

C: Årsverk i kommunale barnehager, grunnbemanning som er barnehagelærer eller med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder. SSB tabell 12436.

Utvalg

Datakilde for antall barn i kommunale barnehager er barnehagenes årsmeldinger i BASIL per 15.12. For ansatte telles årsverk til barnehagelærer eller tilsvarende for stillingene pedagogisk leder og annen grunnbemanning.

Antall barn og ansatte i kommunale barnehager per 15.12. Statistikken for barn per barnehagelærer viser kun tall for ordinære barnehager. Det betyr at familiebarnehager og åpne barnehager ikke er inkludert.

Fortolkning

Indikatoren viser om kommunen i gjennomsnitt oppfyller pedagognormen, og om kommunen har økt pedagogtetthet utover lovkravet. En endring i tallet fra ett år til et annet betyr at kommunen har økt eller redusert bemanningstettheten i barnehagene.

Pedagognormen innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en viktig kvalitetsfaktor i barnehagene. Indikatoren gir grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager. Indikatoren er også relevant for å kunne sammenlikne kommunale barnehager internt i kommunen, samt mellom kommuner (kvalitetsmål - likeverdig tilbud).

Ansatte med barnehagelærerutdanning/annen pedagogisk utdanning av alle ansatte (prosent)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren måler hvor stor andel av alle ansatte i barnehagene som har barnehagelærerutdanning, eller pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder.
Formål Formålet med indikatoren er å måle kvalitet. Indikatoren synliggjør hvordan kommunen totalt ligger an i forhold til norm for pedagogisk bemanning.
Sentrale begrep Grunnbemanningen er alle ansatte som arbeider direkte med barnegruppene i barnehagen. Barnehagelærerutdanning inkluderer også andre utdanninger som tilfredsstiller utdanningskravet til styrer / pedagogisk leder.
Utregning

Formel: (A/B)

A: Ansatte med utdanning barnehagelærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder. Alle barnehager. SSB tabell 09345.

B: Ansatte i alle barnehager, alle stillingstyper. SSB tabell 12129.

Utvalg Utvalget er alle ansatte i grunnbemanningen og rapportert utdanning i BASIL.
Fortolkning

Indikator viser antall ansatte med pedagogisk utdanning som tilfredsstiller kravet til pedagogisk leder. En høy andel indikerer god kvalitet, men indikatoren sier ingen ting om antall ansatte totalt eller forholdet til antall barn.

En lav andel kan med andre ord være tilfredsstillende om antall barn per ansatt er lav eller antall barn per barnehagelærer er lav.

Andel menn av grunnbemanningen barnehager (prosent)

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde KOSTRA/SSB
Beskrivelse Indikatoren måler andelen menn som er ansatt i grunnbemanningen i kommunale barnehager.
Formål Formålet er å følge med på andel menn som arbeider i barnehage.
Sentrale begrep Ikke aktuelt
Utregning

Formel: (A/B)

A: Ansatte menn i alle barnehager, med stillingstype styrer, pedagogisk leder eller annen grunnbemanning. SSB tabell 12129.

B: Ansatte i alle barnehager, med stillingstype styrer, pedagogisk leder eller annen grunnbemanning. SSB tabell 12129.

Utvalg Kommunale barnehager per 15.12. Utvalget er alle ansatte i grunnbemanningen og deres kjønn slik det er rapportert i BASIL.
Fortolkning Det kan være et kvalitetstegn å ha kjønnsbalanse i ansattgruppa. Kan ha betydning for arbeidsmiljøet. Noen kommuner har dette som politisk mål.

Sykefravær barnehager (SSB) (prosent)*

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde SSB
Beskrivelse Indikatoren viser hvor stor prosentandel av alle ansatte i kommunale barnehager som er registrert med legemeldt sykefravær i måleperioden. Egenmeldt fravær er ikke med i beregningen.
Formål Formålet med denne indikatoren er å følge med på utviklingen i sykefraværet i tjenesten på kort og lang sikt.
Sentrale begrep Sykefravær er her definert som legemeldte sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk, ansatte 16-69 år i kommuneforvaltningen.
Utregning  
Utvalg Tallene fra SSB er avgrenset til sektorkode 6500 kommunal og fylkeskommunal virksomhet som ikke driver markedsrettet virksomhet. For barnehage er tallene avgrenset til næringskode 88.911 Barnehager. Vikarer, bistillinger, timelønte eller personer som begynte eller sluttet i rapporteringsperioden er med i tallene. Flere detaljer om sykefraværstallene fra SSB, se nettsiden ssb.no.
Fortolkning Høyt sykefravær kan påvirke kvalitet i tjenesten. Høyt sykefravær kan være både en indikasjon på, og årsak til, høy arbeidsbelastning og slitasje på de ansatte.
Sykefraværet bør sammenlignes med tidligere års sykefravær, og gjennomsnittlig sykefravær for tjenesten i de øvrige ASSS-kommunene.
Ved høyt sykefravær øker arbeidsbelastning på de øvrige ansatte. Driftsoppgaver må gjøres med færre ansatte, eventuelt ved hjelp av vikarer. Høyt sykefravær kan også medføre økte kostnader, og har dermed sammenheng med indikatorer for brutto og netto driftskostnader.

Foreldretilfredshet barnehager (snitt skår)*

Indikatortype Utdypende tjenesteindikator / kvalitet
Datakilde Utdanningsdirektoratet
Beskrivelse Indikatoren for rapportert brukertilfredshet på Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse for barnehage (FUBA).
Formål Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.
Sentrale begrep Indikatoren måler foreldres generelle tilfredshet og oppfatning av barnehagetilbudet.
Utregning

Datakilde er Utdanningsdirektoratet, og indikatoren er gjennomsnittlig foreldretilfredshet slik denne er oppgitt på spørsmålet: Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage.

Gjennomsnittsskåren beregnes ut fra foreldrenes svar på en 5-punktsskala hvor 5 er høyeste tilfredshet.

Utvalg Alle barnehageeiere får tilbud om å bruke foreldreundersøkelsen. Deltagelse er frivillig både å benytte for eier og svare på for foreldrene. Foreldrene svarer en gang for hvert barn i barnehage. Undersøkelsen gjennomføres i november og desember hvert år.
Fortolkning

Det er viktig for kommunen å vite hva foreldre mener om barnehagetilbudet. Kunnskapsgrunnlaget kan brukes til å justere tjenestilbudet. Tilfredsheten foreldre oppgir er formet av hvilke forventninger foreldrene har til barnehagetilbudet.

Foreldreundersøkelsen er som navnet sier foreldrenes tilfredshet og må brukes varsomt i fortolkningen av kvalitet på tjenesten for barna. Barnas egen opplevelse av tilbudet blir målt i denne type brukerundersøkelser.