Publisert: 02.03.2022

ASSS Samferdsel følger tilstandsutviklingen på det kommunale veinettet. Kartleggingen blir utført av kommunens ansatte og bearbeidet av Multiconsult. Indikatoren har et overordnet og strategisk perspektiv. 

ASSS følger tilstandsutviklingen i den enkelte kommune over tid, og vurderer dette sammenliknet med tendensen i nettverket. Tilstandsvurderingene har en viss usikkerhet, særlig med tanke på at det bygger på visuell vurdering.

Mathieu Stern, Unsplash.com

Data for den enkelte kommune fremkommer som:

  1. Andel av veinettet som tilfredsstiller akseptgrensen
  2. Vektet tilstandsgrad for hver objekttype i den enkelte kommune
  3. Estimert kostnad for å oppgradere til ønsket tilstandsgrad

Fire tilstandsgrader

De fire gradene for tilstand beskrives kort slik:

  • TG 0      Ingen avvik (tilsvarer standard som ny vei)
  • TG 1      Mindre eller moderate avvik (tilsvarer vei med noe forringelse - men anses fortsatt å ha akseptabel standard)
  • TG 2      Vesentlige avvik (tilsvarer en standard som tilsier oppgraderingsbehov)
  • TG 3      Store eller alvorlige avvik (tilsvarer en standard som tilsier vesentlige oppgraderingsbehov)

I nettverket er den som gjennomsnitt TG 1,3 for både adkomst/GS og gate/veibane i 2021. For adkomst/GS varierer kommunene fra TG 1,7 til 0,5. For gate/veibane varierer kommunene fra TG 1,8 til 0,5.

Jens Aber, Unsplash.com

Tilstandsgrader gater og samleveier i ASSS

For nettverket er 62 % av veinett gater og samleveier innenfor definert akseptabelt nivå (TG0-TG1) i 2021. Andelen i enkeltkommuner varierer fra 37 til 90 %. I nettverket har denne andelen – beregnet som uvektet snitt – falt fra 64 % i 2015 til 62 % i 2021.

Tilstandsgrader tilførselsvei/gang og sykkelvei i ASSS

For nettverket er 91 % av tilførselsvei/gang og sykkelvei innenfor definert akseptabelt nivå (TG0-TG2) i 2021. Andelen i enkeltkommuner varierer fra 81 % til 99 %. I nettverket har denne andelen – beregnet som uvektet snitt – falt fra 94 til 91 %.

Vektet teknisk tilstandsgrad

Vektet teknisk tilstandsgrad defineres slik av Multiconsult: «… en kostnadsvektet tilstandsgrad som settes på hele bygg, lokasjoner og hele porteføljen for å måle utviklingen av tilstand.» I nettverket er den som gjennomsnitt 1,3 for både adkomst/GS og gate/veibane i 2021. For adkomst/GS varierer kommunene fra 1,7 til 0,5. For gate/veibane varierer kommunene fra 1,8 til 0,5.

Estimert totalkostndad for etterslepet i ASSS

I nettverket er etterslepet for vei (alle typer) estimert til omkring 8,6 mrd kroner. Fordelt pr meter vei blir dette 1 258 kr/m. I nettverket er etterslepet for bruer estimert til omkring kr 437 mill. Fordelt pr lengdeenhet blir dette 19 672 kr/m bro.

Andel akseptabel tilstand i ASSS-kommunene

imaget0wcm.png

 

imageo4lbs.png

image26rzj.png

Om tilstandsvurderingen

Grunnlaget ble samlet inn sommeren 2021, forrige gang var i 2018. Grunnlagsdata sammenstilles via Multiconsults verktøy MultiMap.

For veibanen kartlegges veidekke, veifundament, veiutstyr/miljøtiltak og sideanlegg. For bruer kartlegges bærekonstruksjon, veidekke og veiutstyr/miljøtiltak. Kartleggingen bygger på «NS3454 Tilstandsanalyse av byggverk». Veielementene får tilstandsgrad fra TG 0 (nybyggstandard) til TG 3 (alvorlige feil og mangler).

Kostnader pr. objekttype

ASSS-nettverket samler data for tre ulike objekttyper. For hver objekttype har man valgt en grense for valgt/akseptabel kvalitet.

Multiconsult har anslått beregnet kostnad for å løfte veinettet opp til akseptabelt nivå. Dette bygger på erfaringstall og kalkylemodeller som Multiconsult utvikler.

Objekttype

Akseptnivå

Samlet vektet tilstandsgrad for alle ASSS-kommuner

Andel under akseptabelt nivå

Totalt samlet vedlikeholdsetterslep

Adkomstvei og gang-/sykkelvei

TG 0-2

1,3

9 %

Ca 2,8 mrd kr

Gater og samleveier

TG 0-1

1,3

41 %

Ca 5,8 mrd kr

Bruer

TG 0-1

1,1

27 %

Ca 437 mill kr

I ASSS-nettverket fordeler vi vedlikeholdsetterslepet pr meter vei for å kunne sammenlikne etterslepet mellom kommunene.