Til hovedinnhold

Konsultasjonsmøter 2020

Artikler

Foto: Sandnes 1970, Mostphotos

Ny lov om norskopplæringsplikt: KS vil involveres

Ny lov om norskopplæringsplikt for sosialhjelpsmottakere kom høsten 2020. KS vil involveres i arbeidet med å følge utviklingen i kommunenes merkostnader, og ber om at departementet evaluerer ordningen underveis.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Barnevernsreformen må være fullfinansiert

Når kommunene får større finansielt ansvar for barnevernoppgavene fra 2022, kan det for flere kommuner få uheldige økonomiske konsekvenser. KS ber regjeringen vurdere overgangsordninger.

Foto: Illustrasjon: Helsenorge

Enige om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren er et felles mål for kommune og stat. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet og KS blitt enige om et samarbeid for innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Foto: Shutterstock

Kommunene trenger fortsatt fleksibilitet

Ved et stort smitteutbrudd kan ikke kommunene opprettholde alle tilbud i kommunen og samtidig øke test- og smittesporingskapasitet. Dette ber kommunene regjeringen om forståelse for.

Ønsker samarbeid om tryggere deling av data mellom skole og hjem

KS ber regjeringen ta del i arbeidet med å finne tryggere måter å dele data mellom oppvekstsektoren og barns omsorgspersoner på. I dag mangler funksjonalitet som håndterer denne type data på en sikker måte.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Reform for videregående skole må fullfinansieres

- Kommunesektoren støtter målet og hovedtiltakene i Lied-utvalgets forslag om en gjennomføringsreform i videregående opplæring. Men omleggingen vil kreve tid og ressurser.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Ønsker mer kulturmakt og midler til fylker og kommuner

- KS mener at mer makt og midler på kulturfeltet må forvaltes av lokale folkevalgte som kjenner det lokale kulturlivets utfordringer og muligheter, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kulturminister Abid Raja.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Kommunesektoren bør brukes

Kommunesektoren bør brukes enda mer aktivt for at norsk næringsliv og norsk økonomi skal komme best mulig ut av koronapandemien. Det var budskapet fra styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til finansminister Jan Tore Sanner i konsultasjonsmøtet 11. november.

Foto: Hege/ KS

Tjenestetilbudet under press

- Smittevernsarbeid og økt sykefravær legger press på de ordinære oppgaver og tjenester kommunesektoren skal levere, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Foto: Liv Merete Wiker

KS' forventninger til regjeringen

De økonomiske rammene for kommunene og fylkeskommunene var tema på første konsultasjonsmøte i 2020. KS ba regjeringen ta høyde for at flere får behov for kommunale tjenester, og sørge for bedre rammebetingelser for miljøvennlig kollektivtransport.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Koronakrisen preget møte med regjeringen

- Kommunesektoren må ha trygghet for at manglende skatteinngang, økte utgifter og manglende inntekter blir kompensert fullt ut. Tiltakspakken til kommunene kan spille en viktig rolle i å få aktiviteten i gang igjen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

KONTAKT