KS tror at barnevernsansatte med tillit fra myndighetene, både lokalt og sentralt, gjør en bedre jobb for barna.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Mandag 7. desember møtte KS’ styreleder Bjørn Arild Gram barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i et digitalt konsultasjonsmøte med barne- og familiedepartementet.

- For å lykkes med barnevernsreformen må den være fullfinansiert. Det kan ta flere år før intensjonen med reformen, som blant annet er tidlig og tverrfaglig innsats, slår ut på kommunenes utgifter til fosterhjem og plassering i institusjon. Vi ber regjeringen derfor vurdere overgangs- eller kompensasjonsordninger dersom omfordelingseffektene mellom kommuner blir uhåndterlige, sier KS’ styreleder Bjørn Arild Gram.

Les også:

Kommunene prioriterer barn og unge

KS’ styreleder tok opp bekymringer for sårbare barn og unge under koronapandemien i møtet.

- Det er viktig for oss å tydeliggjøre overfor regjeringen at kommunene er opptatt av å holde åpent mest mulig av barnehage- og skoletilbud, fritidstilbud og andre tilbud som er viktige i barns hverdag under covid-19-pandemien. Vi mener det er særlig viktig å skjerme utsatte barn- og unges tjenestetilbud, sier Gram.

- Samtidig er det viktig at regjeringen har forståelse for at kommunene må prioritere i spesielle krisesituasjoner og støtter kommunene i dette. Ved stor smitteoppblomstring må kommunene bruke de ansatte som er tilgjengelig, og helsepersonell er en knapp ressurs. Dette er særlig relevant når vi nå snart skal inn i en omfattende vaksineringsperiode, noe som kan bety et økt trykk på helsepersonell.

Gram tok også opp saken i konsultasjonsmøtet med helse- og omsorgsdepartementet.

Se også: Informasjon om koronasituasjonen

Vil styrke tilliten til barnevernet

I forbindelse med møtet ble KS og departementet enige om en felles avtale om å styrke tilliten til barnevernet. KS tok initiativ til dette arbeidet for to år siden.

- Nå er vi der at vi har en felles avtale som vi skal følge opp med konkrete tiltak. Det er jeg veldig fornøyd med. KS tror at ansatte med tillit fra myndighetene, både lokalt og sentralt, gjør en bedre jobb for barna. Her har vi som politiske ledere et stort ansvar, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Ny barnevernslov er ressurskrevende for kommunene

KS trakk frem at i forslag til ny barnevernslov er det ikke bare konkrete lovendringer som vil være ressurskrevende, men også presiseringer og tydeliggjøringer av gjeldende lovverk. Samlet sett vil disse gi økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for kommunene.

- Vi håper regjeringen ser helhetlig på arbeidsmengden som kommunene får her. Kommunenes økonomiske handlingsrom til å gjøre gode prioriteringer vil være avgjørende.

Les også:Høringssvar om forslag til endringer i barnevernloven

KS orienterte også om at KS og arbeidstakerorganisasjonene er enige om å videreutvikle tjenestekvaliteten i barnevernet gjennom et partssamarbeid, og ønsker departementet med på laget. Brukerorganisasjonene vil også bli invitert inn på relevante områder.

Andre saker som ble diskutert i møtet var fritidskortet, barnevernets tvisteløsningsnemnd, økonomiske rammevilkår for fosterforeldre, ny trossamfunnslov og informasjon om kirkebygg.