Kommunesektoren har hittil i pandemien hatt en viktig rolle med å stimulere næringslivet gjennom ulike statlige tiltakspakker.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 er regjeringen opptatt av at både befolkning og økonomi kommer ut av koronapandemien med minst mulig varige skadevirkninger, og blir best mulig rustet for å håndtere de langsiktige utfordringene.

- For at denne strategien skal virke må kommunesektoren brukes aktivt. Kommuner og fylker har viktige oppgaver innen en rekke områder, bred kontakt med hele befolkningen og næringslivet lokalt. Kommunesektoren har hittil i pandemien hatt en viktig rolle med å stimulere næringslivet gjennom ulike statlige tiltakspakker for å få økt aktivitet i næringslivet. Enda viktigere er imidlertid at planlagt aktivitetsnivå opprettholdes i kommunesektoren, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Koronasmitten har i høst blusset opp igjen, og mange flere kommuner har skjerpet smittevernstiltakene.

- Dette underbygger behovet for flere aktivitetsfremmende tiltak rettet mot næringslivet, også i kommunal regi. En ekstra satsing på fylkesveier, midler til ras og skredsikring og utbygging av bredbånd vil være gunstig for aktiviteten, men kan ha vel så stor effekt på næringslivet gjennom utviklingen av effektiv infrastruktur, sier Gram.

Ønsker samarbeid om data fra Skatteetaten

KS tok i møtet med Finansministeren også opp ønske om å få til et samarbeid for sikre at kommunal sektor får raskere tilgang til data fra Skatteetaten.

Kommuner og fylkeskommuner har over 30 lovpålagte tjenester, som for eksempel barnehagetildeling eller NAV-tjenester, der inntekt er en del av grunnlaget for saksbehandlingen. Det er om lag like mange lovbestemmelser som regulerer dette, fordelt på de fleste departement. I dag innhenter kommunene opplysningene etter ulik praksis. Mye gjøres manuelt, og stort sett må kommunene spørre innbyggerne selv om å få nødvendig dokumentasjon. Dette ivaretar ikke prinsippet i Stortingsmelding Digital Agenda eller regjeringens digitaliseringsstrategi om at offentlig sektor ikke skal spørre innbygger om noe man allerede vet.

- KS ønsker derfor å drøfte hvordan KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet kan samarbeide om å få til en enklere prosess for å få gjort nødvendige regelverksendringer. Det er nødvendig for å gi kommunene digital tilgang til de inntektsopplysninger som trengs for å tilby innbyggerne gode og sikre digitale tjenester, sier Gram.