-Trygg digital dialog mellom skole og hjem og de rette omsorgspersonene er en viktig sak for kommunene. Det handler om noen av de mest sårbare brukerne våre. Arbeidet er krevende, det går på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå og er noe vi ikke er i mål med ennå, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram.

KS tok problemstillingen opp i konsultasjonsmøte med regjeringen 20. november med ønsket om et samarbeid på tvers av sektorer for å løse problemstillingen.

Mangler funksjonalitet

Kommunene er avhengig av oppdatert og rask informasjon fra aktører som blant andre barnevernet, politiet, bistandsadvokater før det blir oppdatert i Folkeregisteret. I dag er det sentrale folkeregister (DSF) som fungerer som hovedkilde for persondata for oppvekstsektoren.

Da Bergen kommune skulle ta i bruk en app for å gjøre skole-hjem-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle. Trygg digital dialog mellom skole og hjem er en viktig sak for kommunene. KS har tatt saken opp med regjeringen for å få til et samarbeid. 

KS mener datakvalitet og metode for innhenting av denne type data varierer. For eksempel opplever kommunene at den daglige oppdateringen av persondata fra DSF kun utleveres med data for personer registrert med bosted i kommune, og ikke til andre kommuner som yter tjenester til disse personene. Dette gir økt risiko for feil og mangler for alle offentlige tjenestetilbydere til barn og deres omsorgspersoner.

Lenkeblokk Icon Personvern og informasjonssikkerhet på skolesec.no

Styring av statlige felleskomponenter

Et annet tema KS tok opp i møte med regjeringen var kommunenes innflytelse i styring av felleskomponenter eid av staten. Eksempler på statlige fellesløsninger er matrikkelen, Helsenorge, Helsenettet, Folkeregisteret, ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn. Staten er i disse tilfellene leverandør til kommunal sektor. I takt med at det etableres flere og mer sammenhengende digitale offentlige tjenester, vil statens leverandørrolle bli større og mer kritisk for kommunal sektors tjenesteproduksjon. Hvordan disse løsningene organiseres, styres og finansieres er derfor av stor betydning for kommunal sektor.

- KS er opptatt av at kostnadene ved å ta i bruk denne type fellesløsninger ikke skal overstige gevinstene, og at det må være lav terskel for at kommunene skal ta tjenestene i bruk. I tillegg er KS opptatt av likeverdighet i styringen av felleskomponentene, sier Gram.

Høyhastighetsbredbånd til alle

KS tok også opp at målet om høyhastighetsbredbånd til alle må følges opp med ytterligere finansiering og virkemidler.

Samfunnets behov bredbånd har blitt tydelig og styrket under Korona-pandemien når store deler av befolkningen har måttet jobbe eller studere hjemmefra.  Kommuner uten tilstrekkelig dekning har i denne perioden ikke kunnet levere likeverdige tjenester til alle innbyggere. Fortsatt bevillinger til nødvendig satsing på dette området er sterkt etterspurt fra kommunal sektor.