I konsultasjonsmøtet mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet 3. desember ble status for Covid-19-situasjonen diskutert. KS adresserte behovet for størst mulig grad av fleksibilitet i kommunenes arbeid med å håndtere pandemien og støtte til nødvendige prioriteringer.

- Kommunene strekker seg langt for å skjerme sårbare grupper. Men i ekstraordinære situasjoner med stort smittetrykk kan det gå utover det øvrige tjenestetilbudet. Da er det viktig at statlige myndigheter kommuniserer forståelse for den totale belastningen kommunene har og i noen sitasjoner også behov for å omdisponere personell, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Snart skal vi for eksempel inn i en omfattende vaksineringsperiode, noe som kan bety et økt trykk på helsepersonell. Det ber vi regjeringen om å ha i mente, sier Gram.

Kommunene vil strekke seg langt for å unngå at helsepersonell jobber ved flere institusjoner, men i en situasjon med høyt smittetrykk lokalt og mange ansatte i karantene kan dette være vanskelig å unngå. Samtidig uttrykker mange kommuner stor bekymring for importsmitte. KS gjentok derfor ønsket om testing ved grensene og at Arbeidstilsynet oppfordres til et direkte samvirke med kommunene omkring om oppfølging av arbeidsgivere som sysselsetter arbeidsinnvandrere.

Trenger avklaring om pasienter med stor sikkerhetsrisiko

KS tok også opp kommunenes utfordringer knyttet til pasienter innen rus og psykiatri med stor sikkerhetsrisiko. Dette er en pasientgruppe som i utgangspunktet er liten, men kommunene opplever at stadig flere skal ha et tilbud lokalt, fordi tilbudet i spesialisthelsetjenesten er redusert over tid. Kommunene mener at antallet plasser i spesialisthelsetjenesten for denne gruppen må økes.

- Slik det er i dag mangler vi et tilstrekkelig tilbud både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette er en gruppe som har et behov for tilpassede tilbud, samtidig som noen utgjør en sikkerhetsrisiko. Dette er svært krevende for kommunene, sier Bjørn Arild Gram.

KS ber regjeringen om å vurdere en økning i antall sikkerhetsplasser i spesialisthelsetjenesten eller et alternativt tilbud til denne gruppen.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten

- Vi har forståelse for at det tar tid å få dette på plass, men det haster å gjøre noe med situasjonen særlig når det gjelder legevakt. Vi ber derfor regjeringen om å se på om det er mulig å finne noen midlertidige løsninger, sa Bjørn Arild Gram om handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Han understreket også behovet for å komme raskt i gang med ekspertgruppen som skal se nærmere på legevaktutfordringene.

Gram viste til behovet for å dempe vaktbelastningen ute i kommunene. Han nevnte at et konkret tiltak kan være å justere kompetansekravet for legevaktsleger, som trådte i kraft i år, samt finne løsninger ved å se hele den akuttmedisinske kjeden i sammenheng.

I forbindelse med møtet signerte Bent Høie og Bjørn Arild Gram en samarbeidsavtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Les mer

Andre saker som ble diskutert i møtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS var behovet for økt samstyring på e-helseområdet, utbygging av heldøgns omsorgsplasser, samarbeidsavtalen mellom KS og HOD som gjelder Leve hele livet.

Lenkeblokk Icon Enige om innføring av nasjonale e-helseløsninger