Det sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram da han møtte vikarierende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i konsultasjonsmøtet med Arbeids- og sosialdepartementet fredag 4. desember.

- Årlige merkostnader for kommunesektoren er så langt beregnet til om lag 60 millioner kroner, og merkostnadene skal dekkes innenfor kommunerammen. Dette er en ordning som kan få uforutsigbare konsekvenser for kommuneøkonomien. Da mener vi det er naturlig og viktig at KS kobles på oppfølging av den faktiske utviklingen i kommunene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Vi ber også om at departementet foretar jevnlige evalueringer av ordningen, og foretar nye beregninger dersom for eksempel antall brukere skulle vise seg å avvike betydelig fra forutsetningene, sier Gram.

Bakgrunnen er en ny lovproposisjon som kom høsten 2020, om innføring av norskopplæringsplikt og vurderingsplikt når noen får vedtak om økonomisk sosialhjelp.

Partnerskap i NAV fornyet

Samarbeidsavtalen mellom Regjeringen og KS om partnerskapet i NAV ble gjennomgått i møtet. FoU-rapporten "Mulighetsrommet i NAV-partnerskapet" ble lansert 18. november 2020. Det er i forlengelse av og som en del av FoU-prosjektet utarbeidet en digital årskalender (planleggings- og ressursverktøy) for partnerskapet i NAV etter inspirasjon/modell fra Agder.

I møtet ble også konsekvenser av koronapandemien for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret diskutert. KS informerte om at KS’ undersøkelse av merutgifter/mindreinntekter for kommunene i 2020 som følge av koronapandemien tyder på at det bare i liten grad har vært en økning i sosialhjelputgiftene i 2020.