Møtet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag 21. oktober var det første av en lang rekke konsultasjonsmøter med regjeringen denne høsten. Den viktigste saken på agendaen var de utfordringene kommunesektoren står i, som følge av koronapandemien.

- Jo mer langvarig en krise er, jo mer krevende er den. Det er en betydelig slitasje på organisasjonen, sier Gram. 

Han tok opp tråden fra møte med regjeringen 6. oktober, der KS og arbeidslivets parter sammen ba regjeringen om en tettere dialog. Der ble det foreslått seks tiltak som kan redusere presset på kommunenes smittevernarbeid. På konsultasjonsmøte ble det også betydningen av samkjørte budskap fra både stat og kommunesektor ovenfor innbyggerne vektlagt.

Les mer om konsultasjonsordningen

Ressurskrevende tjenester
I statsbudsjettet for 2021 gjorde regjeringen innstramminger i toppfinansieringsordningen for sjette året på rad.

- Vi er bekymret for at kostnadsveksten innen helse- og omsorgstjenestene, utover det som forklares av demografi, er såpass høy. Ressurskrevende tjenester er en del av dette. Vi mener det er et paradoks at staten reduserer sin innsats på et område der behovet øker sterkt, sier Gram. Han tok til orde for en videre dialog om ressurskrevende tjenester.

Det ble enighet om at det skal nedsettes en administrativ arbeidsgruppe mellom KS og regjeringen for å arbeide med saken videre.

Kommuneplanens samfunnsdel
Et annet tema Gram og resten av KS-delegasjonen tok opp med statsråden var behovet for å styrke kommuneplanens samfunnsdel.

- Plan- og bygningsloven er viktig for oss. Og KS har gjennom flere år jobbet med forenkling og effektivisering av kommunenes plansystem. Vi ønsker at regjeringen ser på lovkrav som bidrar til at planarbeidet tar unødvendig lang tid, sier Gram.

På møtet tok også KS opp et ønske om å videreutvikle samarbeidet med nasjonale myndigheter om innovasjon og arbeidet med oppfyllelse av FNs bærekraftsmål og Norges forpliktelser innen 2030. KS ønsker også et videre samarbeid om klarspråk, selv om Klarspråk-prosjektet i kommunesektoren nå går mot slutten.