KS Innkjøpsforums formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser og hvordan anskaffelser kan brukes som et strategisk politisk verktøy til å fremme andre samfunnsmessige hensyn.

KSI er representert ved en styringsgruppe – Styret, som velges av medlemmene på årsmøte. KSI's styringsform er medlemsdialog. KSI's aktiviteter bestemmes av medlemmenes innspill og behov, saker fra myndigheter eller andre som påvirker kommunesektorens rammebetingelser. 

KSI's aktiviteter er regulert gjennom vedtekter. Handlingsplan utarbeides for 2 år og justeres årlig. KS og KSI har en Samhandlingsavtale. KSI har eget sekretariat i KS.

Nederst i artikkelen finner du relevante lenker, som innmeldingsskjema og medlemsoversikt. 

Hvorfor er gode innkjøp viktig? 

Norske kommuner og fylkeskommuner kjøper varer og tjenester for omkring 200 milliarder offentlige kroner årlig. Dette gir forpliktelser om en god forvaltning av midlene - og en rekke muligheter.

Gode innkjøp gir:

 • God dekning av befolkningens behov for offentlige tjenester
 • God kvalitet på varer og tjenester til konkurransedyktig pris
 • Økt næringsutvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Et miljøvennlig og sosialt ansvarlig næringsliv
 • Effektiv ressursbruk både i offentlig og privat sektor
 • Mer effektive offentlige tjenester
 • Mer konkurransedyktige leverandører
 • Mer offentlige midler igjen til tjenester for befolkningen
 • Lovlige og åpne innkjøpsprosesser med god konkurranse og likebehandling
 • God styring og kontroll av offentlige midler
 • Utvikling av nye produkter og tjenester som dekker befolkningens behov på en bedre måte (f.eks. velferdsteknologi)
 • Tillit hos befolkningen til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte
 • Samordnede og effektive løsninger på felles samfunnsutfordringer

 Hva kan KSI tilby sine medlemmer?

1)        Ressurser

 •  Synliggjøre gevinster ved gode innkjøp
 • Arbeide for økt lederforankring av innkjøpsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner
 • Stimulere til og bidra i forskning og utvikling på fagfeltet

2)        Kunnskap 

 • Øke medlemmenes kunnskap om hva som gir gode innkjøp, og øke deres kompetanse i anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelserBidra til leverandørutvikling (innovasjon)
  • Gjennomføre kurs (sertifiseringskurs og fordypningskurs) i aktuelle tema
  • Formidle kunnskap fra relevante innkjøpsfaglige nettverk og fora
  • Arbeide for å opprettholde innkjøpsorganisering og -regelverk som et punkt på KS' folkevalgtprogram, og øke forståelsen hos folkevalgte for handlingsrommet innenfor offentlige anskaffelser
  • Bidra til etableringen av anskaffelsesakademi/-utdanning
 • Bidra til forskning og utvikling

3)        Rammeverk

 • Bidra til forenkling og forbedring av regelverk for offentlige anskaffelser
 • Fremme medlemmenes interesser i arbeidet med standarder knyttet til anskaffelser

4)        Verktøy

 • Bidra i utviklingen av effektive, brukervennlige verktøy til bruk i gjennomføring og oppfølging av anskaffelser (bl.a. e-verktøy)

5)        Samarbeid

 • Fremme kommunenes sak på viktige arenaer og påvirke på områder som spesielt berører offentlige innkjøperes arbeidsoppgaver. Prioriterte arenaer p.t. er: NFD, KRD, DIFI, NHO, CEMR
 • Bidra til å skape arenaer for samarbeid og nettverksbygging mellom medlemmene og andre aktører (offentlige og private)
 • Gjennomføre samlinger/konferanser for medlemmene (årssamling mv.)