KSI er representert ved en styringsgruppe – Styret, som velges av medlemmene på årsmøte. KSI's styringsform er medlemsdialog. KSI's aktiviteter bestemmes av medlemmenes innspill og behov, saker fra myndigheter eller andre som påvirker kommunesektorens rammebetingelser.

KSI's aktiviteter er regulert gjennom vedtekter. Handlingsplan utarbeides for 2 år og justeres årlig. KS og KSI har en Samhandlingsavtale. KSI har eget sekretariat i KS.

Hva gjør KS Innkjøpsforum (KSI) for sine medlemmer?

1. Ressurser

  • Synliggjøre gevinster ved gode innkjøp
  • Arbeide for økt lederforankring av innkjøpsfunksjonen i kommuner og fylkeskommuner
  • Stimulere til og bidra i forskning og utvikling på fagfeltet
  • Fremme kommunenes sak gjennom å delta i aktuelle prosesser med sentrale styringsorganer, arbeidslivsorganisasjoner og andre aktører innen offentlige anskaffelser

2. Kunnskap

  • Øke medlemmenes kunnskap om hva som gir gode innkjøp, og øke deres kompetanse i anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser
  • Gjennomføre kurs (sertifiseringskurs og fordypningskurs) i aktuelle tema
  • Formidle kunnskap fra/til relevante innkjøpsfaglige nettverk og fora
  • Arbeide for å opprettholde innkjøpsorganisering og -regelverk som et punkt på KS' folkevalgtprogram, og øke forståelsen hos folkevalgte for handlingsrommet innenfor offentlige anskaffelser
  • Bidra til etablering av utdanning og kunnskapsarenaer innen offentlige anskaffelser
  • Bidra til leverandørutvikling og innovasjon
  • Bidra til et bærekraftig samfunn
  • Bidra til forskning og utvikling

3. Rammeverk

  • Bidra til forenkling og forbedring av regelverk for offentlige anskaffelser
  • Fremme medlemmenes interesser i arbeidet med standarder knyttet til anskaffelser
  • Bidra til økt samordning av standardisering på anskaffelsesprosesser og tilhørende dokumenter

4. Verktøy

  • Fremme medlemmenes interesser i utviklingen av effektive, brukervennlige verktøy i hele anskaffelsesprosessen

5. Samarbeid

  • Fremme kommunenes sak på viktige arenaer og påvirke på områder som spesielt berører offentlige innkjøperes arbeidsoppgaver. Prioriterte arenaer p.t. er: aktuelle departement, direktorater, næringslivets hovedorganisasjoner, bransjeforeninger og andre nasjonale og internasjonale interessenter
  • Bidra til å skape arenaer for samarbeid og nettverksbygging mellom medlemmene og andre aktører (offentlige og private)
  • Gjennomføre samlinger/konferanser for medlemmene (årssamling mv.)
  • Økt nettverks og veiledningsaktivitet for å fange opp alle kommuner