Les mer om NOU 2023:26

Lenkeblokk Icon regjeringen.no

Første delutredning gjelder regelverkets struktur, forenkling av reglene og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. I mandatet ble utvalget bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket samlet sett, hvor en større del av regelverket tas inn i lov.

Anskaffelsesutvalget har på denne bakgrunn foreslått ny lov om offentlige anskaffelser. Den nye loven inneholder mange av de bestemmelsene som i dag er forskriftsfestet.

For anskaffelser over EØS-terskelverdi, er det foreslått en mer direktivnær gjennomføring av bestemmelsene. Utvalget har ellers foreslått blant annet følgende endringer:

 • Utvidelse av formålsparagrafen til også å omfatte bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.

 • De grunnleggende prinsippene omformuleres til prinsipper for offentlige anskaffelser og gjelder kun over EØS-terskelverdi. Under EØS-terskelverdi er det krav om at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper, herunder sikre forutberegnelighet og lik behandling av leverandører som inngir tilbud.
 • Innslaget for når loven kommer til anvendelse heves fra 100.000 NOK til 300.000 NOK.

 • Utvalget omformulerer klima- og miljøbestemmelsen til «Grønn omstilling». Oppdragsgivere skal i forkant av anskaffelsen vurdere hvordan anskaffelsen kan innrettes for å begrense dens samlede klimatrykk og miljøbelastning. Oppdragsgiver skal stille klima- eller miljøkrav til ytelsen, samt i andre trinn i anskaffelsesprosessen dersom det vil gi ytterligere klima- og miljøgevinst uten å medføre uforholdsmessige kostnader for oppdragsgiver. Dette gjelder kun for kunngjøringspliktige anskaffelser. Dermed har utvalget ikke stilt seg bak den nye klima- og miljøbestemmelsen hvor tildelingskriteriene skal vektes med 30 prosent.

 • Et samlet utvalg har foreslått å fjerne reglene i del II i anskaffelsesforskriften.

 • Utvalget har foreslått at anskaffelser av varer og tjenester mellom 300.000 kr og opp til EØS-regelverket på henholdsvis 1,4 mill. kr for statlige oppdragsgivere og 2,2 mill. kr for kommunale oppdragsgivere, skal skje på markedsmessige vilkår. Dette kan skje ved at:
  • oppdragsgiver gjennomfører markedsundersøkelse, og på grunnlag av denne innhenter tilbud
  • innhenter to eller flere tilbud, eller
  • ved frivillig annonsering av konkurranse
 • De samme reglene skal gjelde for bygge- og anleggsanskaffelser mellom 300.000 kr og 3 mill. kr.

For bygge- og anleggsanskaffelser over 3 mill. kr. har utvalget delt seg i to:

 • Et flertall har foreslått at for bygge- og anleggsanskaffelser med en antatt verdi mellom 3 og 15 mill. kr skal oppdragsgiver også publisere en forenklet kunngjøring i DOFFIN som åpner for at interesserte leverandører kan melde sin interesse. Kunngjøring skal minst beskrive kontraktsgjenstanden, på hvilke kriterier kontrakten vil tildeles, estimert verdi, og tidsrom for gjennomføring. Ved bygge- og anleggsanskaffelser med antatt verdi over 15 mill. kr skal oppdragsgiver følge reglene i del III, med noen unntak.

 • Et mindretall bestående av KS-advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, har foreslått at alle kunngjøringspliktige bygge– og anleggsanskaffelser under EØS- terskelverdi mellom 3 - 56 mill. kr er underlagt et forenklet regelsett. De foreslåtte reglene innebærer en «fusjon» av fleksibiliteten i dagens del I med noen forenklede regler fra dagens del II. Oppdragsgiver står blant annet fritt til å bestemme hvordan konkurransen skal gjennomføres og kan fritt innhente dokumentasjon og opplysninger som mangler. Det er heller ikke krav til kunngjøringens innhold.

KS-advokat Beatrice Dankertsen Hennyng mener at miljøbestemmelsen er ambisiøs, men ved å stille krav til ytelsen gis oppdragsgiver nødvendig handlingsrom og fleksibilitet.

Hennyng er fornøyd med at kunngjøringsplikten for kjøp av varer og tjenester under EØS-terskelverdi er foreslått fjernet. Hun mener det vil gi oppdragsgivere nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre slike mindre anskaffelser på en mer effektiv måte. Samtidig gir det kommunene mulighet til å invitere lokale leverandører inn i konkurranser og dermed styrke lokalt næringsliv.

Hennyng er også fornøyd for at kunngjøringsplikten for bygge- og anleggsanskaffelser er foreslått hevet til 3 mill. kr. Det gir også nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre de minste anskaffelsene på en rask og effektiv måte. Hvorvidt denne terskelen er riktig eller eventuelt bør ligge høyere, får høringsinstansene mene noe om.

Hovedgrunnen til at Hennyng tok dissens på kunngjøringspliktige bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi er at hun ikke støtter at alle bygge- og anleggskontrakter fra 15 mill. kr skal underlegges de mer strenge reglene som gjelder over EØS-terskelverdi. Gjønnes og Hennyng foreslo derfor noen enkle regler som skal gjelde for alle kunngjøringspliktige anskaffelser under EØS-terskelverdi. En slik løsning har de også i Danmark. At alle kunngjøringspliktige bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi er underlagt ett regelsett har også vært viktig.

Hennyng mener at forslaget ivaretar både oppdragsgivers og leverandørers behov for enkle og forutsigbare regler eller knagger å henge beslutninger på.  Reglene gir videre oppdragsgiver stor fleksibilitet og mulighet til å gjennomføre (tids-) effektive anskaffelser.

Det koker ned til et spørsmål om hva som er forenkling. Det er ikke alltid fravær av regler er forenkling. Og jo større kontrakten er, jo større er behovet for enkle kjøreregler for hvordan prosessen skal gjennomføres, herunder for anskaffelser som må kunngjøres. Det gir trygghet for oppdragsgiver å ha enkle og klare regler for prosessen. Samtidig blir leverandørenes behov for å kunne etterprøve prosessen også ivaretatt.

Det er uansett en stor milepel at oppdragsgiver- og leverandørsiden er blitt enige om ett felles regelsett.