Høesterett

Lenkeblokk Icon Ankeutvalgets beslutning HR-2024-104-U

Frogn kommune ble i 2022 saksøkt av tre treningsforetak med påstander om ulovlig statsstøtte knyttet til et kommunalt drevet treningssenter «Bølgen trening». Etter at kommunen først ble frikjent i tingretten, fikk treningsforetakene delvis medhold og ble tilkjent erstatning for økonomisk tap av et flertall i lagmannsretten. Frogn kommune anket saken, og Høyesterett har avgjort at anken fremmes til behandling i Høyesterett.

Ankesaken for Høyesterett vil være begrenset til å vurdere om det er gitt ulovlig statsstøtte til treningssentrene. Dette innebærer at Høyesterett ikke skal ta stilling til vilkårene for erstatning for eventuelt brudd på statsstøttereglene.

Saken reiser for det første spørsmål om Frogn kommunes tiltak i utgangspunktet var statsstøttetiltak. Det er blant annet tvilsomt om tiltakene har tilstrekkelig påvirkning på samhandelen for å kunne anses som statsstøtte.

For det tilfelle at tiltakene utgjør statsstøtte, anfører Frogn kommune dels at tiltakene uansett er gitt under en eksisterende støtteordning, dels at tiltakene ikke er iverksatt, og dels at tiltakene er lovlig etter gruppeunntaksforordningen.

Høyesteretts dom i saken kan få stor betydning for kommunenes rammer til å organisere økonomisk aktivitet innad i kommunen selv. Dette kommer både an på resultatet i saken, hva Høyesterett bruker som grunnlag for å løse saken, og premissene for øvrig.

KS har levert inn støtteskriv i saken til lagmannsretten, og også i forkant av ankeutvalgets behandling av om anken skulle fremmes til behandling. KS Advokatene vil følge saken tett videre.