KS' overordnede innspill til NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser er:

 • Vi støtter utvalgets forslag om at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt andre tilhørende forskrifter, inngår i en samlet anskaffelseslov. Dette medfører forenkling.
 • Vi er enige i at det er hensiktsmessig å vedta egne lover for henholdsvis forsyningsanskaffelser, konsesjonskontrakter og forsvarsanskaffelser. Dette medfører forenkling.
 • Vi støtter i hovedtrekk forslaget til revisjon av reglene for anskaffelser over EØS- terskelverdi, men har merknader til plasseringen og innholdet i enkelte av bestemmelsene. De strukturelle endringene medfører ikke forenkling. Vi viser til punkt 4.5 og 5.2.
 • Vi støtter utvalgets forslag til innslagspunkt for regelverkets anvendelsesområde på kr 300 000 for klassisk sektor. Dette medfører forenkling. Vi viser til punkt 3.1.
 • Vi støtter utvalgets forslag til ny formålsbestemmelse. Se punkt 3.2.
 • Vi støtter utvalgets forslag til regulering av «grønne anskaffelser». Forslaget fremmer ivaretakelse av klima- og miljøhensyn på en mer hensiktsmessig måte. Se punkt 3.5.
 • Vi støtter i hovedsak utvalgets forslag om å samle reglene om ivaretakelse av samfunnsansvar. Vi støtter ikke flertallets forslag om å senke innslagspunktet for plikten til å stille krav om lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger, se under punkt 3.3 og 3.4.
 • Vi støtter utvalgets forslag til regulering av anskaffelse av varer og tjenester under EØS-terskelverdi. Dette medfører reell forenkling av de materielle reglene i tråd med mandatet. Se punkt 4.2.
 • Vi støtter mindretallets forslag til regulering av bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi. Dette medfører reell forenkling av de materielle reglene i tråd med mandatet.
 • Vi støtter følgelig ikke flertallets forslag om regulering av bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi. Forslaget medfører unødvendig overimplementering og øker kompleksiteten i regelverket. Se punkt 4.4.
 • Vi støtter opphevelsen av skillet mellom helse- og sosialtjenester og særlige tjenester. Dette medfører reell forenkling. Se punkt 6.

KS er kritisk til at lovgivningsprosessen er delt i to rapporter. Det er ikke mulig å ta stilling til helheten i nytt lovverk når vesentlige sider ved regelverket – som avvisningsbestemmelser og regler om håndhevelse – ikke er ferdig behandlet og således ikke kjent.

KS er også kritisk til at utvalget har fått svært begrenset tid til disposisjon hensett til det meget omfattende mandatet. Dette fremkommer også eksplisitt flere steder i NOU'en og kan kanskje forklare de strukturelle grepene som er tatt i reglene over EØS-terskelverdi.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS her (pdf)