Til hovedinnhold

KS Anskaffelsesforum (KSA)

KS' faglige forum for anskaffelser har skiftet navn til KS Anskaffelsesforum (KSA). Formålet med forumet er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Artikler

Les mer om anskaffelser og KSA

Foto: Mostphotos

KS ber om utsatt høringsfrist for forslag til nye anskaffelsesregler

Høringsfristen bør utsettes for å sikre god kvalitet på høringssvarene til det som er et viktig og omfattende lovforslag. En utsettelse er også en forutsetning for at mange kommuner og fylkeskommuner kan behandle saken politisk før de avgir høringssvar.

Foto: KS

Anskaffelsesutvalgets andre delutredning

16. mai ble andre delutredning fra Anskaffelsesutvalget, NOU 2024:9, overrakt næringsminister Cecilie Myrseth. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng har representert KS i utvalget.

Foto: Skrytebane/Flickr

Ny kommunal statsstøttesak for Høyesterett

Etter at Frogn kommune først ble frikjent i tingretten, fikk tre treningssentre delvis medhold og ble tilkjent erstatning for økonomisk tap i lagmannsretten. Frogn kommune anket saken, og Høyesterett har avgjort at anken fremmes til behandling.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om nytt anskaffelsesregelverk

KS støtter hovedpunktene i forslagene til endringer, men støtter ikke forslag om regulering av bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi. KS mener dette forslaget medfører unødvendig overimplementering og øker kompleksiteten i regelverket.

Foto: Shutterstock

Anskaffelsesutvalget har overlevert forslag til lovendringer

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022, for å foreta en gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer og ny lov.

Foto: Deloitte

Ny miljøbestemmelse for anskaffelser: Fra bør til skal

Før bør, nå skal. Hvor ble det av det anskaffelsesfaglige skjønnet? Vil miljøkrav satt som tildelingskriterier lede til bedre klima- og miljøeffekt? KS stiller flere spørsmål ved hensiktsmessigheten av den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften.

Les flere artikler

KONTAKT