Til hovedinnhold

KS Anskaffelsesforum (KSA)

KS' faglige forum for anskaffelser har skiftet navn til KS Anskaffelsesforum (KSA). Formålet med forumet er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser i kommunal sektor med sikte på effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Artikler

Les mer om anskaffelser og KSA

Foto: Skrytebane/Flickr

Ny kommunal statsstøttesak for Høyesterett

Etter at Frogn kommune først ble frikjent i tingretten, fikk tre treningssentre delvis medhold og ble tilkjent erstatning for økonomisk tap i lagmannsretten. Frogn kommune anket saken, og Høyesterett har avgjort at anken fremmes til behandling.

Foto: Shutterstock

Anskaffelsesutvalget har overlevert forslag til lovendringer

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022, for å foreta en gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer og ny lov.

Foto: Deloitte

Ny miljøbestemmelse for anskaffelser: Fra bør til skal

Før bør, nå skal. Hvor ble det av det anskaffelsesfaglige skjønnet? Vil miljøkrav satt som tildelingskriterier lede til bedre klima- og miljøeffekt? KS stiller flere spørsmål ved hensiktsmessigheten av den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften.

Foto: Scanstock

Forpliktelseserklæring likestilles ikke med garanti

Retten skulle behandle om en forpliktelseserklæring for tekniske og faglige kvalifikasjoner fra et IKS innebar en garanti for andres økonomiske forpliktelser. Retten kom til at erklæringen ikke var i strid med IKS-lovens forbud mot å stille garantier.

Foto: Shutterstock

KS sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser 2024

Velkommen til ett av de mest anerkjente kursene i offentlige anskaffelser.

Foto: Mostphotos

Starter tilsyn med offentlige oppdragsgivere

Arbeidstilsynet skal kontrollere at oppdragsgiverne oppfyller plikten til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter.

Les flere artikler

KONTAKT