Tingrettens konklusjon i samsvar med KS Advokatenes

«Sør-Rogaland tingrett avsa 1. september 2023 kjennelse i en sak om midlertidig forføyning som gjaldt krav om utsettelse av kontraktsinngåelse i anbudskonkurranse (23-101127TVI-TSRO/TSDN). Spørsmålet gjaldt om en forpliktelseserklæring for tekniske og faglige kvalifikasjoner fra et IKS innebar en garanti for andres økonomiske forpliktelser. Retten kom til at forpliktelseserklæringen ikke var i strid med IKS-lovens forbud mot å stille garantier for andres økonomiske forpliktelser. Kommunenes advokat innhentet i forkant av saken en vurdering fra KS Advokatene, med en konklusjon som var i samsvar med rettens vurdering.

Bakgrunn

Kommunene Hå, Time, Klepp og Sola hadde lyst ut et oppdrag om innsamling av husholdningsavfall. Det kom inn to tilbud; ett fra Nordren AS, og ett fra Renovasjonen Næring AS som var eid av Renovasjonen IKS. Kommunene innstilte først på at kontrakten skulle tildeles Renovasjonen Næring AS. Nordren AS klaget og gjorde gjeldende at Renovasjonen Næring AS ikke oppfylte kvalifikasjonskravene. Kommunene avviste deretter tilbudet fra Renovasjonen Næring AS.

Renovasjonen Næring AS klaget avvisningen inn for KOFA og fikk medhold. KOFA fant at Renovasjonen Næring AS skulle støtte seg på morselskapet sitt, og få anledning til å klargjøre dette. Det ble deretter lagt fram en forpliktelseserklæring (jf. anskaffelsesforskriften § 16-10). Deretter foretok kommunene en ny tildeling i tråd med avgjørelsen i KOFA.

Nordren AS klaget over tildelingen og begjærte midlertidig forføyning med krav om at kommunene ikke skulle inngå kontrakt med Renovasjonen Næring AS. I korte trekk ble det gjort gjeldende at IKS-loven § 22 setter forbud mot å stille garanti for andres økonomiske forpliktelser, og at forpliktelseserklæringen var en slik garanti.

Retten kom til at det ikke var tale om en garanti for andres økonomiske forpliktelser, og at forpliktelseserklæringen ikke var i strid med IKS-loven § 22. Erklæringen ble ansett begrenset til at Renovasjonen IKS skulle stille nødvendige lastebiler og mannskap med nødvendig kompetanse og erfaring til å operere lastebilene m.m., til rådighet for Renovasjonen Næring AS. Rettens oppfatning var at Renovasjonen IKS, etter en naturlig språklig forståelse av forpliktelseserklæringen, ikke hadde tatt på seg ansvar for at Renovasjonen Næring AS var i stand til å oppfylle kontakten.