Samarbeidsavtalen KS og Skatteetaten nylig har inngått om segmentsamarbeid vil bidra til å gi kommunesektoren digital tilgang til folkeregisteropplysninger i første omgang, og skal på sikt omfatte alle opplysninger i Skatteetatens økosystem.

-Dette er et viktig arbeid som vil legge grunnlaget for gode digitale tjenester for innbygger, sier avdelingsdirektør i KS, Asbjørn Finstad.

Inntektsopplysninger

Kommuner og fylkeskommuner har om lag 30 tjenester der inntekt er en del av grunnlaget for saksbehandlingen. I dag innhenter kommunene opplysningene etter ulik praksis, mye gjøres manuelt og stort sett spør man innbygger om å få nødvendig dokumentasjon.

Forprosjekt

Det finnes per i dag nesten ingen lovverk som gir kommunal sektor hjemmel til å hente opplysninger digitalt direkte fra Skatteetaten, og de lokale forskriftene inneholder heller ikke slik hjemmel. Alt er basert på at innbygger skal levere nødvendig dokumentasjon. Derfor er det heller ingen elektronisk løsning i Skatteetaten for å utlevere opplysninger direkte til den enkelte kommune for dette formålet. I tillegg har Skatteetaten begrenset kapasitet til å betjene alle landets kommuner enkeltvis. I den forbindelse ble det etablert en dialog mellom KS og Skatteetaten for å få fram gode løsninger som kan gi gode digitale tjenester til innbygger.

KS og Skatteetaten har siden februar 2020 samarbeidet med Oslo kommune og flere referansekommuner om å få tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Et forprosjekt skal undersøke juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsdata mellom stat og kommune. Et av formålene med prosjektet er å endre eller tolke lovverk slik at kommunen/fylkeskommunen uten hinder av taushetsplikt kan innhente inntektsopplysninger og/eller skatteopplysninger direkte fra Skatteetatens registre. Et annet formål er å få på plass tekniske grensesnitt (API) som kan levere opplysninger i digital form. 

Følgende tjenester er prioritert i første omgang:

1.           Barnehage 

Ny forskrift om foreldrebetaling i barnehager trådte i kraft i februar 2020. (Se lovdata.) Gjennom denne forskriften har kommunene fått hjemmel til å hente inn skatteopplysninger fra Skatteetaten. Det finnes per i dag ingen elektronisk løsning for å utlevere opplysninger direkte til den enkelte kommune for dette formålet. Skatteetaten har begrenset kapasitet til å betjene alle landets kommuner enkeltvis. Prosjektet jobber nå med å få på plass et API hos Skatteetaten, som skal være felles for alle kommuner. Dette vil komme i løpet av høsten. I tillegg vil prosjektet jobbe med å få endret forskriften til også å omfatte inntektsopplysninger

2.           Skolefritidsordningen

Ny forskrift om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (https://hoering.udir.no/Hoering/v2/889) har vært på høring og ventes tre i kraft i løpet av høsten 2020. Gjennom denne forskriften vil kommunene sannsynligvis få hjemmel til å hente inn skatteopplysninger fra Skatteetaten. Det finnes per i dag ingen elektronisk løsning for å utlevere opplysninger direkte til den enkelte kommune for dette formålet, og dette kan ikke utvikles før endelig forskrift har trådt i kraft. Prosjektet planlegger likevel et API hos Skatteetaten, som skal være felles for alle kommuner. Dette vil komme etter at forskriften har trådt i kraft. I tillegg vil prosjektet jobbe med å få endret forskriften til også å omfatte inntektsopplysninger.

3.           Kommunal bolig og kommunal bostøtte 

Prosjektet har startet innsiktsfasen for å få kartlagt kommunenes prosesser rundt kommunal bolig og kommunal bostøtte, og hvordan kommunene henter inn opplysninger og hvilke opplysninger dette er. Det juridiske kartleggingsarbeidet har startet, og prosjektet vil også se på de lokale forskriftene hos de 17 kommunene som har kommunal bostøtte hjemlet i lokal forskrift.

4.           Egenbetaling (vederlag) sykehjem

Tjenestene 1-3 er prioritert av kommunal sektor som de viktigste tjeneste å starte med, fordi kommunene opplever at innbygger med rett på ytelsen ikke søker. Dette gjelder både rett til redusert foreldrebetaling og rett til kommunal bolig og bostøtte. Det er kostnadseffektivt for innbygger at kommunen kan hente opplysningene selv fra Skatteetaten. Tjeneste 4 er også prioritert som viktig for kommunal sektor, særlig fordi det er behov for lik praksis i kommunene hvilke inntekts- og skatteopplysninger som skal legges til grunn, og det er krevende for kommunene å få tilstrekkelig dokumentasjon fra innbygger. 

Dette prosjektet er beregnet startet i september 2020.