Fiks register gir tilgang til nasjonale registre på en sikker måte som ivaretar personvernet:

  • Løsningen har rollebasert tilgang, som gjør at kommunene kan styre hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering). 
  • Kommunen har tilgang til logg over alle oppslag og søk som gjøres.
  • KS har utarbeidet maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA).
  • KS har utarbeidet et eget tjenestevedlegg til den overordnete databehandleravtalen, slik vi har gjort i forbindelse med de andre tjenestene på Fiks-plattformen. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no hvis du har spørsmål om sikkerheten i tjenesten.