Fiks folkeregister gir kommunesektoren tilgang til folkeregisteret. Nettsiden der ansatte kan hente opplysninger om personer, ble lansert i januar, og mer funksjonalitet kommer i løpet av året.

 – Dataminimering er et grunnleggende personvernprinsipp som har vært styrende i vårt arbeid med å utvikle Fiks folkeregister. Med Fiks folkeregister kan vi begrense innsynet i folkeregisterdataene til et minimum – brukeren skal kun se de opplysningene som er nødvendig i hver enkelt oppgave, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

På Fiks-plattformen kan kommunen opprette ulike roller som begrenser hvilke folkeregisteropplysninger de ansatte får tilgang til. Kommunen bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike rollene.  

– Mange fagsystemer skal dekke flere ulike behov, og kommunene får dermed ofte mer info enn de trenger – dette er selvsagt en personvernrisiko, men det er også mindre brukervennlig. Saksbehandlerne ønsker kun tilgang til de opplysningene de trenger for å gjøre jobben sin. Ved å begrense opplysningene får vi altså både en sikrere og en mer brukervennlig tjeneste, sier Øksenvåg.

– Enklere å ta ansvar
Askøy kommune er blant kommunene som har deltatt i prosjektet, og som har tatt løsningen i bruk.

– Dataminimeringen i Fiks folkeregister er kjempeviktig for oss. Nå kan vi selv administrere tilganger gjennom roller, dermed blir det enklere å ta ansvar for hvilke opplysninger som behandles av hvilke personer. Det er også en stor fordel at brukerne må ta bevisste valg for å se bestemte opplysninger, for eksempel hemmelige adresser. Dette blir også logget, slik at vi kan gå inn og se hvem som har gjort hva, sier Arkadi Danilov, rådgiver innen digitalisering og virksomhetsarkitektur i Askøy kommune.

Arkadi Danilov, rådgiver innen digitalisering og virksomhetsarkitektur i Askøy kommune.

Bedre samordning med felles løsninger
Danilov understreker verdien av å ta i bruk fellesløsninger som Fiks folkeregister og mener det både gir stordriftsfordeler og bedre samordning.

– Det er viktig for oss å delta aktivt og ta i bruk fellesløsninger når de finnes. Det vil trolig spare oss for tid og kostnader og gi bedre kvalitet på løsningene. Det er en stor fordel at kommunene samarbeider med KS om å utvikle løsningene, og at kommunenes behov kommer først. Vi er også glade for at KS har dialog med de ulike leverandørene som må tilpasse sine systemer, da slipper hver enkelt kommune å gjøre hele jobben, sier Arkadi.

At mange kommuner deltar i arbeidet med å utvikle Fiks folkeregister, er også med på å styrke personvernet, ifølge Øksenvåg.

– Kommunene og fylkeskommunene er med på å diskutere alle problemstillingene knyttet til personvern – dermed får vi et godt grunnlag for å lage en god løsning som favner bredt. Med Fiks folkeregister standardiserer vi bruken av folkeregisteropplysninger i kommunesektoren, noe som trolig fører til bedre behandling av personvern i alle kommunene, sier hun.    

Hvordan ta i bruk Fiks folkeregister?

For å ta i bruk Fiks folkeregister må dere

 • godkjenne Skatteetatens bruksvilkår for det moderniserte folkeregisteret og gi KS tilgang til å hente opplysninger fra registeret på vegne av dere
 • inngå avtale med KS om bruk av tjenesten og Fiks-plattformen
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdere personvernkonsekvenser (DPIA)

Fiks-portalen finner dere mer informasjon om hvordan dere kommer i gang. Der finner dere også relevante avtaler og veiledere.

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis dere har spørsmål om tjenesten.

Dataminimering

 • Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen.
 • Dersom personopplysninger ikke er nødvendige for å oppnå formålet, skal man heller ikke samle dem inn.
 • I folkeregisteret tilbyr Skatteetaten dataminimering gjennom ulike rettighetspakker ut fra hvilken lovhjemmel kommunen har til å bruke folkeregisteropplysninger.
 • Fiks folkeregister tilbyr ytterligere dataminimering ved at kommunen kan opprette ulike roller som begrenser hvilke opplysninger ansatte får tilgang til. Kommunen bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike rollene. Prinsippet om dataminimering blir også styrende når Fiks folkeregister skal tilby hendelseslister – målet er å skreddersy hendelseslistene slik at de kun består av de hendelsene som er nødvendig for saksbehandlingen.

Kilde: Datatilsynet, KS

Fiks folkeregister

 • Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene er klare, og alle er på plass innen desember 2021.
 • Løsningen ligger på Fiks-plattformen og er så langt tatt i bruk av 228 kommuner.
 • Nettsiden der ansatte kan hente opplysninger om personer, ble lansert i januar. Brukerne kan gjøre oppslag med fødselsdato, fødselsnummer, d-nummer og andre søkekriterier.
 • På nettsiden kan brukerne også lage lister over innbyggere basert på et eller flere kriterier. Innbyggerlisten vil være et datasett som kan åpnes i et regneark. Eksempel på bruk av denne tjenesten er å hente ut informasjon om hvilke innbyggere, basert på alder, som skal vaksineres mot covid-19.
 • Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan også gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer.
 • Løsningen har rollebasert tilgang, som gjør at kommunene kan styre hvem som har tilgang til hvilke opplysninger (dataminimering). 
 • Kommunen har tilgang til logg over alle oppslag og søk som gjøres.
 • KS har også utarbeidet maler kommunene kan ta utgangspunkt i når de gjør egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA).
 • Fiks folkeregister er utviklet med midler fra finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter (Digifin).