Før kommunen går i gang med å etablere eller videreutvikle sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, er det nødvendig å vite hva man har fra før av, og hvordan det fungerer. Det er også viktig å vite noe om behovet for digital kompetanse, både blant innbyggerne og blant ansatte i kommunen. Innsikten i egen nåsituasjon er viktig å ha med seg når man går i gang med å utvikle og organisere sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. 

Kjennskap til eksisterende veiledningstilbud

Forslag til spørsmål for å få kjennskap til eksisterende tilbud

Hvilket tilbud har kommunen i dag? Hvordan er tilbudet organisert? Er det noe systematikk og kontinuitet i veiledningsarbeidet som gjøres eller er det mer ad-hoc og basert på etterspørsel fra innbyggere? Hva inneholder tilbudet og hvem anses som målgruppe? Hvor er tilbudet forankret, og hvem er ansvarlige? Trekker man veksel på bruk av frivillig og ildsjeler eller er det kommunen alene som gir tilbud? Er tilbudet synlig for innbyggerne og blir det benyttet?

Flere kommuner har i dag en form for veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse, men det er stor variasjon i hvordan tilbudene er utformet. Det er derfor viktig at man begynner med å undersøke det eksisterende veiledningstilbud i egen kommunen før man går i gang med å forankre og planlegge utvikling og organisering. Kunnskapen man får ved å undersøke egen nåsituasjon gir et faktabasert grunnlag for å kunne forankre og organisere veiledningstilbudet sitt hensiktsmessig. I boksen under gir vi noen tips til spørsmål for å undersøke eksisterende veiledningstilbud i egen kommune. Ved å undersøke og finne svar på disse spørsmålene, vil man sannsynligvis få et bilde av hvordan situasjonen er i dag og hva som fungerer bra og hva som eventuelt må endres.

Dersom kommunen ikke har et veiledningstilbud kan man for eksempel ta kontakt med andre tilsvarende kommuner som har et tilbud og undersøke deres erfaringer. På siden «Eksempler fra kommunene» finnes det er kart som viser en oversikt over hvilke kommuner som har et tilbud, litt om tilbudet og kontaktperson for tilbudet i den aktuelle kommunen. 

Kjennskap til innbyggernes digitale kompetanse

Innbyggerne har ulikt nivå når det gjelder digital kompetanse og kunnskap om digitale tjenester og hvordan man bruker dem. Det kan derfor være nyttig å vurdere innbyggerne i egen kommune og deres digitale kompetanse. Kan man for eksempel identifisere noen grupper som er ekstra sårbare? Fra nasjonal forskning vet vi at det ofte er eldre, førstegenerasjons innvandrere (særlig kvinner), de som står utenfor arbeidslivet og mennesker med nedsatt funksjonsevne som identifiseres som sårbare grupper når det gjelder digital kompetanse. Men det betyr nødvendigvis ikke at det er slik i alle kommuner. Derfor er det lurt å foreta en kartlegging av kunnskap, kompetanse og behov. 

En kartlegging kan være omfattende eller den kan være begrenset, helt avhengig av hva man ønsker å kartlegge. Noen kommuner har valgt en bred tilnærming ved å be innbyggerne i kommunen svare på en undersøkelse sendt ut per post, mens andre velger en annen løsning f.eks. å kartlegge gjennom utøvelse av kommunale tjenester. I boksen nedenfor kan du se hvordan Bydel Frogner i Oslo kommune valgte å kartlegge digitale ferdigheter blant eldre over 60 år.

Eksempel fra Bydel Frogner i Oslo kommune

Bydel Frogner i Oslo sendte høsten 2017 ut et spørreskjema til alle over 60 år i bydelen for å kartlegge deres digitale ferdigheter og ønsker om opplæring. Målet med kartleggingen var å finne ut hvor behovene var størst og hvilke opplæringstiltak som trengtes. Svarene viste at det var stor motivasjon for å lære seg mer om "data". De mest etterspurte aktivitetene var: bruk av apper, videosamtaler (Skype), sende og motta meldinger med bilder, bruke nettbank, bruke Facebook og bruke e-post. 

Lenkeblokk Icon Skjemaet som bydelen benyttet i kartleggingen finner du her

Kjennskap til de ansattes kompetansebehov

I tillegg til å ha en oversikt over innbyggernes digitale kompetanse og behov er det viktig å kjenne til de ansattes kompetansebehov. Hva er kompetansesituasjonen blant de ansatte som skal gi veiledning i grunnleggende digital kompetanse? Hvilken digital kompetanse har de? Hvilken veiledningskompetanse har de? Er det noen som utfører oppgaver de ikke føler seg trygge i, på grunn av manglende kompetanse? Har kommunen en digital ildsjel som gjerne vil spre sin kunnskap?

De ansatte som skal betjene et digitalt veiledningstilbud må selv ha grunnleggende digital kompetanse, men de bør også ha kunnskap om og erfaring med formidling og veiledning. Å forstå nybegynnernes utfordringer og frustrasjoner ved bruk av digitale verktøy og tjenester er viktig for å kunne gi de en god veiledning. I for eksempel Øvre Eiker kommune bruker de ansatte i biblioteket god tid på å få vite hva som er problemet og hvilket nivå innbyggerne er på, før veiledningen starter. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Øvre Eikers veiledningstilbud her

Kunnskapen og oversikten over kompetansenivået blant de ansatte som skal bidra i veiledningstilbudet er viktig for å vurdere om det er behov for kompetansehevende tiltak slik at de ansatte skal føle seg trygg i rollen og mestre rollen som veileder i digital kompetanse. Det finnes flere kompetansehevende tilbud som de ansatte i kommunen kan benytte seg av. For eksempel gir nettkurset «23 offentlig ting» god innsikt i de viktigste offentlige digitale tjenestene som innbyggerne ofte kan ha spørsmål om og det gir også noe informasjon om digitale ferdigheter og veiledningspedagogikk.