Om Digihjelpen-prosjektet 

Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted (for eksempel i bibliotek eller servicesenter). Personer med liten eller ingen digital kompetanse skal kunne få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester. Kommunene kan organisere og tilpasse sitt tilbud på bakgrunn av lokale forhold og behov, men ambisjonen er at alle kommuner på sikt skal kunne tilby et fast veiledningstilbud til sine innbyggere. Det kommunale veiledningstilbudet vil kunne bidra med å redusere digitale klasseskiller og øke den digitale kompetansen i befolkningen. 

Ved å øke den grunnleggende digitale kompetansen vil kommunikasjonen mellom innbyggerne og offentlig sektor kunne bli mer effektiv og man bidrar med å redusere digital utenforskap. Det store potensialet med digitalisering av offentlig tjenester oppnås ikke dersom deler av befolkningen ikke kan eller vil benytte digitale tjenester. Et kommunalt veiledningstilbud som kan bidra med å heve den grunnleggende digitale kompetansen til innbyggerne er derfor svært viktig.

God digital kompetanse vil blant annet bidra til at innbyggerne:

 • tar informerte valg basert på god og tilgjengelig informasjon fra kommune og stat (deltakelse i demokratiet)
 • bedre ivaretar sine plikter og rettigheter i samfunnet
 • får en sikrere kommunikasjon med offentlige etater og håndterer sensitiv informasjon bedre
 • benytter digitale tjenester på nett, søker etter tjenester og skaffer seg innsyn og informasjon om egen sak – og kommuniserer med det offentlige på nett
 • opplever kortere ventetid hos kommunal og statlig forvaltning når de kan benytte digitale løsninger
 • får bedre forutsetninger for å ta i bruk helse- og velferdsteknologi
 • opplever en mestringsfølelse i det digitale samfunnet

I 2017 gikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS og representanter fra både kommunal og statlig sektor sammen om prosjektet Digihjelpen. Prosjektet har samlet og systematisert erfaringer og utarbeidet noen generelle anbefalinger til kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Både KMD og KS bidrar med ressurser til Digihjelpen-tilbudet gjennom  ulike finansielle støtteordninger, informasjon og deling av komeptanse.

Denne nettsiden er ment som en hjelp og inspirasjon for kommuner som vil etablere eller videreutvikle sitt eget veiledningstilbud. Her finner dere noen generelle råd og tips, erfaringer fra andre kommuner, et kart som viser andre kommuners veiledningstilbud og en oversikt over tilgjengelig nettressurser som kan benyttes til veiledning og kompetanseheving av veiledere.

Det er prosjektrapporten fra Digihjelpen-prosjektet og arbeidet til prosjektgruppen som ligger til grunn for anbefalingene og rådene på denne nettsiden. 

Lenkeblokk Icon Les prosjektrapporten fra Digihjelpen-prosjektet her

Hva er et Digihjelpen-tilbud?

Et Digihjelpen-tilbud er et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digital kompetanse. I de to boksene under har vi oppsummert overordnet hvilke temaer det er relevant at veiledningstilbudet dekker og hva som bør være et minimumsinnhold i et slikt tilbud.

Digihjelpen-tilbudet bør kunne gi veiledning innenfor følgende konkrete temaer:

 • Bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC for å komme på internett.
 • Bruk av sentrale kommunale digitale tjenester.
 • Henvise til sentrale statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten.
 • Enkel forståelse for digital dømmekraft (f.eks. netiquette, kildekritikk, gode og trygge valg på nett).
 • Enkel forståelse for sikkerhet på nett (f. eks. antivirus, phishing/nettfiske).
 • Enkel forståelse for beskyttelse av personvernet på nett.

 

Minimumsinnhold i Digihjelpen-tilbudet

Basert på erfaringer fra kommuner som allerede har utviklet et kommunalt veiledningstilbud er anbefalingen at det kommunale veiledningstilbudet som et minimum bør bestå av:

 • Et fysisk sted som følger kravene til tilpasninger etter norsk lov og hvor innbyggere kan henvende seg for drop-in hjelp eller avtalt tid for veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.
 • Ansatt(e) med digital kompetanse, kunnskap og veiledningserfaring i bruk av digitale verktøy og offentlige tjenester på et grunnleggende nivå.

 

Veiledningstilbudet bør generelt sett ikke bestå av konkret saksbehandling, det vil si at veileder bistår enkeltindivider med å fylle ut søknader, klage på vedtak, betale regninger osv. Dette innebærer at de ansatte i den kommunale veiledningstjenesten heller ikke kan sende inn søknader på vegne av enkeltpersoner. Private innkjøp, installeringer og reparasjon av digitalt utstyr og bredbånd hjemme hos brukerne bør heller ikke være en del av veiledningstilbudet. Slik bistand kan være utfordrende med tanke på sikkerhet og personvernhensyn.